< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічні категорії: сутність, система

Політична економія, пізнаючи об'єктивну економічну реальність, формулює економічні поняття. Будь-які поняття людської свідомості, а також наукові поняття утворюються в процесі абстрагування, яке дозволяє одночасно і відволіктися від несуттєвого, другорядного і узагальнити, тобто відобразити суттєві властивості. Подібним чином утворюються і поняття економічної теорії, зокрема, політичної економії, такі як "товар", "гроші", "дохід", "заробітна плата", "прибуток". Узагальнюючим (більш широким) до цих понять є поняття "капітал". Ці поняття називають економічними категоріями, тобто це логічні форми, які відображають найбільш загальні і суттєві сторони економічного життя суспільства.

Сутність економічних категорій визначається такими критеріями:

  • - відображають не природні властивості речей і предметів, а характерну властивість певної системи (елементу, ланки) економічних відносин людей;
  • - мають об'єктивний характер, оскільки відбивають об'єктивну дійсність;
  • - мають історичний характер, оскільки значна частина категорій економічної теорії на певному етапі розвитку суспільного виробництва відмирає [1].

Отже, економічні категорії - це результат застосування методу абстрагування в процесі вивчення явищ економічної сфери. Без цих понять або категорій практично неможливе існування економічної теорії як науки [2]. Категорії складають логічний "кістяк" (каркас) економічної теорії: політекономії, мікроекономіки, макроекономіки.

У підручниках, навчальних посібниках знаходимо їх різні визначення, які подані в таблиці [3]. Система економічних категорій не хаотична, а субординована - у ній кожна наступна категорія підпорядкована попередній, виводиться з останньої, є її розгортанням, а вся система загалом визначається вихідною категорією історично конкретного суспільного способу виробництва, яка, у свою чергу, зумовлює його основну та похідні категорії [4].

Наприклад, вихідною категорією капіталістичного способу виробництва є "товар", а основною - "капітал". Субординація категорій у їх системі зумовлена об'єктивним взаємозв'язком структурних елементів, властивим історично конкретній системі виробничих відносин. Крім того, система економічних категорій суспільного способу виробництва, який продовжує свій розвиток, "надбудовується" новими категоріями відповідно до процесу розвитку його виробничих відносин. Це можна проілюструвати появою категорії "лізинг" (довготермінова оренда машин, устаткування тощо з можливістю їх наступного викупу орендарем за заздалегідь обумовленою ціною), яка відображає особливості об'єктів, суб'єктів і форм сучасних орендних відносин. Тобто збагачення системи економічних категорій зумовлюється об'єктивною логікою розвитку виробничих відносин, їх окремих сфер і структурних елементів [4].

Примітки

  • 1. Політична економія: Навч.посібник / К.Т. Кривенко, B.C. Савчук, О.О. Беляєв та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. К.Т.Кривенка, - К.: КНЕУ, 2001. - С.12.
  • 2. Білецька Л.В., Білецький О.В., Савич ВТ Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - С.34-35.
  • 3. Таблиця. Визначення поняття "економічна категорія"

Визначення поняття

4. Так, економічну систему товарного виробництва, ринкової економіки відображає система категорій: "суспільний поділ праці", "приватна власність", "товар", "вартість", "гроші", "ціна", "попит", "пропозиція", "конкуренція" тощо; специфіку капіталістичної форми товарного виробництва: "товар робоча сила", "наймана праця", "капітал", "додаткова вартість", "норма додаткової вартості", "постійний капітал", "змінний капітал" тощо (Політична економія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів /За ред В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. - К.: Академвидав, 2004.- С.29-30).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >