< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відповідність (Matching)

Однією з головних цілей фінансового обліку є визначення прибутку, одержаного від господарської діяльності. Для цього доходи від операцій порівнюються з витратами, пов'язаними із здійсненням цих операцій. Принцип реалізації визначає час одержання цих доходів, а принцип нарахування допомагає бухгалтеру належним чином їх фіксувати. Принцип відповідності пов'язує доходи звітного періоду з витратами, завдяки яким ці доходи були одержані.

Приклад. 1 квітня компанія Cash & Carry Ltd придбала для продажу 2000 банок бобів по 5 р. (пенсів) за кожну. Ціна реалізації - 8 р. за банку. У квітні продано 1000 банок бобів. Необхідно визначити прибуток за квітень.

Витрати склали (2000 o 5 р.) $100, а доходи (1000 o 8р.) $80, тобто, на перший погляд, компанія понесла збитки на $20. Але цей висновок є поспішним, оскільки із 2000 банок вона продала лише 1000. Згідно з принципом відповідності, бухгалтер визначає прибуток за квітень, підраховуючи вартість реалізації 1000 банок і порівнює цей дохід від реалізації з вартістю придбання цих банок:

дохід від реалізації 1000 o 8 р. = $80

собівартість реалізованої продукції 1000 o 5 р = 50 прибуток $30

1000 банок, що залишились нереалізованими, відображаються у фінансовій звітності як активи.

Періодичність (Periodicity)

Керівництву та іншим зацікавленим особам час від часу потрібна інформація про діяльність фірми. Виникає необхідність у періодичній звітності, яка базується на ідеї контролю. Фінансові звіти розглядаються як повідомлення про фінансовий стан компанії, результати її діяльності та рух грошових коштів, що надходять від менеджерів власникам компанії. Обліковим періодом при поданні звітності зовнішнім споживачам, як правило, є один рік. Існує також поточна звітність.

Принципи відповідності та періодичності прагнуть порівняти доходи від операцій за певний обліковий період з пов'язаними з ними витратами.

Постійність (Consistency)

Корисність фінансової інформації пов'язується з висновками, які можна зробити, порівнюючи звіти однієї компанії за різні періоди або звіти різних компаній. Зіставність фінансової звітності значною мірою залежить від вибору методів бухгалтерського обліку і постійності, з якою вони застосовуються.

Сутність принципу постійності полягає у тому, що обравши якийсь із методів обліку, підприємство повинно використовувати саме його для відображення аналогічних операцій, доки не виникнуть вагомі причини для його зміни. Сукупність методів обліку, які обрало і використовує підприємство, називається обліковою політикою. Опис облікової політики є складовою частиною річного звіту підприємства. В ньому вказується, які методи використовує підприємство з питань оцінки запасів, обліку сумнівних боргів, нарахування амортизації тощо. Якщо в обліковій політиці виникають суттєві зміни, вони мають бути відображені у примітках до річного фінансового звіту із зазначенням наслідків зміни методів обліку.

Обачність (консерватизм) (Prudence)

Менеджери, як і більшість людей, прагнуть подавати сприятливі звіти про те, як вони справляються зі своїми функціями з управління підприємством. Однак принцип обачності відображає підхід бухгалтера, його обережність і відповідальність перед тими, кому він надає інформацію. Існують два основних правила, що випливають з принципу обачності:

  • 1) для визнання доходів потрібні вагоміші докази, ніж для визнання витрат. Іншими словами, бухгалтер не повинен переоцінювати прибуток, але має передбачити усі можливі витрати;
  • 2) обираючи метод оцінки активів, бухгалтер повинен зупинити свій вибір на методі, який приводить до меншої вартості. Наприклад, якщо ринкова вартість об'єкта вища за собівартість - цінності вказуються у звіті за собівартістю, і навпаки, якщо ринкова вартість об'єкта нижча собівартості, то у звіті відображається вартість за ринковими цінами, хоча це дещо суперечить принципу собівартості. Таким чином, бухгалтери забезпечують обачність в оцінці як активів, так і обчисленого прибутку. В деяких літературних джерелах принцип обачності називають концепцією консерватизму.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >