< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правління як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю

Законодавство України передбачає, що виконавчим органом товариства, кооперативу, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління, або інший орган передбачений Статутом.

Правління є органом підпорядкованим Спостережній Раді та підзвітним Загальним зборам акціонерів (учасників) і несе відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів (учасників) та Спостережної Ради.

Правління вирішує всі питання поточної діяльності підприємства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів та Спостережної Ради.

В організації Загальних зборів Правлінню належить ключова адміністративна роль.

У випадках, передбачених Статутом, Правління організовує засідання Спостережної Ради.

При цьому Правління формулює питання, в результаті яких виникла необхідність скликання засідання Спостережної Ради й делегує свого представника на засідання Спостережної Ради, а також може готувати проекти рішень Спостережної Ради.

До компетенції Правління належить безпосереднє вирішення питань поточної діяльності товариства (кооперативу), а саме:

 • - затвердження поточних планів діяльності підприємства та заходів, необхідних для їх виконання;
 • - розробка бізнес-планів та інших програм господарської діяльності;
 • - розпорядження майном товариства (кооперативу);
 • - затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників підприємства (крім членів Правління);
 • - організація ведення бухгалтерського обліку та складання і подання звітності підприємства, надання річного звіту та балансу на затвердження Загальним зборам;
 • - прийняття рішень щодо отримання довгострокових позик;
 • - визначення розміру, джерел формування та порядку використання фондів підприємства;
 • - прийом та звільнення працівників у відповідності до законодавства, ведення обліку кадрів;
 • - встановлення системи заохочень і накладання стягнень на працівників підприємства;
 • - організація скликання та проведення річних Загальних зборів та затвердження порядку денного зборів (за погодженням із Спостережною радою);
 • - здійснення інших дій, що випливають із Статуту, Положення про Правління, рішень Загальних зборів акціонерів (учасників) та Спостережної ради.

У своїй діяльності Правління на основі документів і рішень Загальних зборів і Спостережної Ради зобов'язане представляти інтереси товариства (кооперативу) та його акціонерів (учасників).

Кошти на витрати Правління виділяються за кошторисом, який щорічно затверджується Загальними зборами.

Однією з організаційних форм діяльності Правління є проведення чергових та позачергових засідань.

Чергові засідання скликаються головою Правління не менше одного разу на місяць.

Усі члени Правління зобов'язані сумлінно виконувати свої обов'язки, керуючись при цьому перш за все інтересами товариства (кооперативу), а не інтересами особистого характеру чи інтересами третіх сторін.

Ревізійна комісія підприємства як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю

Функція внутрішньогосподарського контролю пов'язується з діяльністю органу, уповноваженого перевіряти відповідність дійсному стану речей відомостей про результати господарської діяльності акціонерних товариств, що надаються загальним зборам.

Згідно з чинним законодавством, виконання цієї функції покладається на ревізійну комісію.

Ревізійна комісія є постійно діючим органом в структурі підприємства, метою діяльності якого є здійснення контролю за господарською діяльністю шляхом проведення перевірки та надання її результатів, які свідчать про реальне фінансове становище такого підприємства.

Створення контрольно-ревізійної комісії визначається законодавчими актами і наділяється значними повноваженнями.

Завдання, що вирішуються ревізійною комісією, визначаються законодавством, вищим органом управління (загальними зборами) за рішенням ради директорів або наглядової ради, а також самостійно ревізором або ревізійною комісією на засіданнях.

Основні функції ревізійної комісії наведено нарис. 3.3.

Ревізійна комісія згідно з принципами корпоративного управління повинна здійснювати оперативний контроль за господарською діяльністю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Планові перевірки мають проводитися ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за рік з метою подання загальним зборам акціонерів висновків за річними звітами та балансами.

Позапланові перевірки повинні проводитися ревізійною комісією за власною ініціативою, рішенням загальних зборів акціонерів, рішенням наглядової ради та на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності понад 10 відсотками голосів.

Результат роботи ревізійної комісії - складання висновків про достовірність показників обліку та фінансової звітності підприємства, які підписуються членами Ревізійної комісії, що брали участь у перевірці.

Відповідно до чинного законодавства, без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів, (учасників) не мають права затверджувати баланс товариства, (кооперативу).

Функції Ревізійної комісії

Рис. 3.3. Функції Ревізійної комісії

Тільки ревізійна комісія має право надавати на річні звітні збори висновок, про результати перевірки фінансово-господарської діяльності організації, в якому має бути: підтвердження вірогідності інформації у звітах та інших фінансових документах; інформація про факти порушень правових актів й порядку ведення бухгалтерського обліку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >