< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сутність систем і форм бухгалтерського обліку та їх розвиток

Загальні поняття про принципи застосування форм бухгалтерського обліку

Протягом тривалого періоду склалися різні системи обліку і безліч форм організації поточних облікових записів, які відомі на практиці як форми бухгалтерського обліку. Система бухгалтерського обліку ґрунтується на окремих, узгоджених між собою економічних принципах, що мають велике значення при практичному їх застосуванні.

Система бухгалтерського обліку складається з таких основних частин: плану рахунків, первинних і зведених бухгалтерських документів, бухгалтерських реєстрів, де концентруються і групуються числові записи, що відображують зміни під впливом господарської діяльності; бухгалтерського балансу, що відображує стан господарських засобів (активів) і їх джерел, а також наявність, розміщення, склад і призначення цих засобів і джерел.

Практика і теорія бухгалтерського обліку запропонували декілька систем бухгалтерського обліку. Найбільш прогресивною з них виявилася подвійна система рахівництва, яка знаходить застосування і до сьогоднішнього дня у всіх галузях народного господарства.

Під формою бухгалтерського обліку розуміють організацію рахункових записів і порядок поєднання різних видів облікових реєстрів, які повинні забезпечити оперативний контроль, своєчасність, повноту і достовірність узагальнення у бухгалтерському обліку всіх багатогранних господарських операцій, які відбуваються на підприємстві.

Основними принципами, що визначають ту чи іншу форму обліку, є: структура реєстрів синтетичного обліку, взаємозв'я30к реєстрів синтетичного і аналітичного обліку, 30внішня форма реєстрів, послідовність і спосіб записів, кількість реєстрів.

Можна нарахувати на цей час десятки різних форм бухгалтерського обліку. Багато з них мало відрізняються одна від одної, оскільки виникли як результат поєднання і коливання різних елементів форм, які існували раніше. Різноманітність форм бухгалтерського обліку поступово скорочувалася під впливом тенденції до типізації і уніфікації.

Завдання вибору найбільш прогресивних форм бухгалтерського обліку надзвичайно складна. Складність і водночас актуальність цього питання ще більше зросла у зв'язку з інтенсивним використанням на сьогоднішній день персональних електронно-обчислювальних машин і впровадженням складної системи оподаткування.

Перш ніж характеризувати застосування в Україні перспективних форм бухгалтерського обліку, дамо стисле уявлення про форми, які виникли раніше і застосовуються на багатьох підприємствах і до сьогоднішнього дня.

Меморіально-ордерна форма

Меморіально-ордерна форма обліку в Україні виникла у 1928- 1930 рр. Вона передбачає за всіма без винятку операціями складання проводок у меморіальних ордерах на підставі первинних документів або накопичувальних відомостей. Меморіальний ордер оформляють на спеціальному бланку, який перевіряє і підписує головний бухгалтер або його заступник. У меморіальних ордерах коротко описується зміст господарської операції або дається посилання на документ, приводиться рахункова формула, тобто зазначається шифр кореспондуючих рахунків і сума обороту.

Форму меморіального ордера наведено в таблиці 1.1.

Нині меморіальні ордери мають постійні номери, що дає можливість складати на кожну групу однотипних операцій лише один меморіальний ордер за місяць. Зберігаються меморіальні ордери разом із підшитими до них документами.

Таблиця 1.1. МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 01

Січень 2009 р.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 01

При меморіально-ордерній формі бухгалтерського обліку хронологічний запис операцій відокремлений від систематичного. Хронологічний запис ведуть у спеціальному реєстрі - реєстраційному журналі, який передбачений для порядкової нумерації меморіальних ордерів, контролю за їх збереженням і має вигляд, наведений у таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ

січень 2009 р.

Порядковий номер меморіальних ордерів

Дата складання

Сума за меморіальним ордером

Підпис

1

2 лютого

19300

Линько

2

3 лютого

15180

Линько

3

3 лютого

400

Гарбуз

4

4 лютого

4500

Гарбуз

і т.д.

Разом за січень

68700

Записи групують у реєстрі синтетичного обліку - Головній книзі. У ній фіксують номери меморіальних ордерів, проставляють дату їх оформлення і суми за операціями.

Обороти за кожним синтетичним рахунком як за дебетом, так і за кредитом розділяють на складові за кореспондуючими рахунками. У Головній книзі реєструють тільки поточні обороти, які підсумовують за місяць за дебетом і за кредитом кожного рахунка в розрізі кореспондуючих рахунків. Сальдо за рахунками у Головній книзі не виводиться.

По закінченні місяця на підставі даних Головної книги складають оборотну відомість за синтетичними рахунками (або пробний баланс). Відповідні підсумки оборотної відомості звіряють з підсумками записів у реєстраційному журналі. Форма Головної книги має вигляд, який наведено таблиці 1.3.

Аналітичний облік ведуть у книгах, картках, на вільних аркушах. Картки і вільні аркуші реєструють у реєстрах. Аналітичний облік касових операцій здійснюється тільки в Касовій книзі. Записи в реєстри аналітичного обліку ведуть безпосередньо з первинних документів, підшитих разом із меморіальними ордерами. По закінченні місяця за аналітичними рахунками підбивають підсумки і складають оборотні або сальдові відомості.

Перевірка правильності аналітичного і синтетичного обліку здійснюється шляхом складання оборотних відомостей за рахунками аналітичного обліку з відповідними сумами оборотної відомості за синтетичними рахунками.

Таблиця 1.3. ГОЛОВНА КНИГА

Головна книга

Меморіально-ордерна форма відрізняється простотою і гнучкістю побудови синтетичних і аналітичних реєстрів, що дозволяє рівномірно розподілити обсяг роботи між працівниками бухгалтерії. Можливе широке використання засобів обчислювальної техніки. Все це забезпечило значне поширення меморіально-ордерної форми обліку.

Проте меморіально-ордерній формі обліку притаманні суттєві недоліки. Так, для неї характерна багатократність записів і пов'язані з цим зайві затрати праці. Багато часу займають підрахунки підсумків і взаємна звірка реєстрів синтетичного і аналітичного обліку, які в основному здійснюють у найбільш напружені періоди - наприкінці облікового циклу. Це створює неритмічність роботі, нерівномірність завантаження працівників бухгалтерії протягом місяця.

Меморіально-ордерна форма обліку не розв'язала найважливіших проблем бухгалтерської техніки - відставання аналітичного обліку від синтетичного, забезпечення безпосереднього складання відомостей за даними облікових реєстрів, скорочення кількості робочих прийомів. Схему організації бухгалтерського обліку за меморіально-ордерною формою показано на рисунку 1.2.

Відокремлення синтетичного і аналітичного обліку призводить до відставання аналітичного обліку і складання бухгалтерського балансу та іншої оприлюдненої звітності без розноски за аналітичними рахунками. Збільшуються терміни аналітичного і синтетичного обліку на невиправдано тривалий період. Усі ці недоліки меморіально-ордерної форми обліку суттєво знижують ефективність її застосування.

Схема організації бухгалтерського обліку за меморіально-ордерною формою

Рис. 1.2. Схема організації бухгалтерського обліку за меморіально-ордерною формою

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >