< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (типова форма № ОЗ-2)

Типова форма № 03-2 (табл. 3.2) застосовується для оформлення приймання-здачі основних засобів після капітального ремонту, реконструкції, модернізації.

Акт складається в одному екземплярі, якщо капітальний ремонт, реконструкція або модернізація виконуються власними силами підприємства. У цьому випадку акт підписують уповноважений представник підрозділу, у який передається відремонтований об'єкт, і представник підрозділу, який виконав ремонт.

Таблиця 3.2

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об

Крім того, акт повинен підписати головний бухгалтер і затвердити керівник або уповноважена ним особа.

Акт складається в двох екземплярах, якщо капітальний ремонт, реконструкцію або модернізацію виконує стороннє підприємство. У цьому випадку акт підписують: уповноважений представник підприємства-власника (або орендаря) об'єкта і представник підприємства, яке виконало ремонт. І в цьому випадку акт підписується головним бухгалтером і затверджується керівником підприємства, якому належить об'єкт, чи уповноваженою ним особою.

В акті указується вартість ремонту відповідно до договору (кошторису на ремонтні роботи і т. д.).

Перший екземпляр акта передається в бухгалтерію підприємства. На підставі акта в інвентарну картку заносяться дані про зроблений ремонт. Другий екземпляр акта передається підприємству, що виконало ремонт.

Якщо в результаті ремонту, модернізації, реконструкції змінилися технічні характеристики об'єкта, то у відповідний розділ акта й у технічний паспорт об'єкта вносяться зміни.

При складанні цього акта необхідно враховувати особливості відображення в бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних з ремонтом, реконструкцією, модернізацією власних і орендованих об'єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Ці особливості зафіксовані в П(С)БО 7, П(С)БО 14 і в Інструкції № 291 ("ІНСТРУКЦІЯ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНОВИХ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ", затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291) і полягають у тому, що:

  • — якщо витрати не приводять до збільшення економічних вигод, очікуваних від використання об'єкта, вони визнаються витратами поточного періоду або накопичуються на спеціальному субрахунку і визнаються витратами того періоду, у якому об'єкт буде повернутий в експлуатацію після ремонту. У цьому випадку складання типової форми № 03-2 не є обов'язковим (вона необхідна, якщо на час ремонту об'єкт передається в інший підрозділ підприємства);
  • — якщо витрати приводять до збільшення економічних вигод, очікуваних від використання об'єкта, первісна вартість об'єкта, що належить підприємству, має бути збільшена на суму таких витрат, або повинна бути сформована нова первісна вартість об'єкта з умовною назвою "Витрати на модернізацію (реконструкцію) об'єкта".

Акт списання основних засобів (типова форма № ОЗ-3)

Типова форма № 03-3 (табл. 3.3) застосовується для оформлення вибуття окремих інвентарних об'єктів основних засобів (крім автотранспорту) у разі повної або часткової їхньої ліквідації (розбирання, знищення).

Акт складається в двох екземплярах постійно діючою комісією, призначеною наказом по підприємству, і затверджується керівником.

Перший екземпляр акта передається в бухгалтерію, другий залишається у матеріально-відповідальної особи, у веденні якої знаходиться ліквідований об'єкт, і є підставою для здачі на склад металобрухту, запчастин і матеріалів, що утворилися в результаті ліквідації.

В акті за формою № 03-3 у розділі "Розрахунок результатів списання об'єкта" відображаються витрати на ліквідацію об'єктів основних засобів, а також вартість матеріальних цінностей, отриманих від розбирання будинків і споруд, демонтажу устаткування й інших основних засобів.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій по вибуттю основних засобів регламентований п. 33—35 П(С)БО 7. Зокрема, згідно з п. 34 зазначеного стандарту, регістри аналітичного обліку вибулих об'єктів основних засобів додаються до документів, якими оформлені акти вибуття основних засобів. Для визначення фінансового результату від вибуття такого об'єкта необхідно із суми отриманого доходу відняти залишкову вартість об'єкта, суму непрямих податків і суму витрат, пов'язаних з вибуттям основних засобів.

Таблиця 3.3

Акт списання основних засобів (типова форма № ОЗ-3)

Доходом, отриманим при ліквідації об'єктів основних засобів, є вартість матеріальних цінностей, що можуть бути використані підприємством (запчастини, окремі деталі) або реалізовані на сторону (металобрухт, утиль тощо).

Крім того, в акті варто відбити витрати, пов'язані з ліквідацією об'єкта (наприклад, нарахування зарплати працівникам, що виконали ліквідацію, оплату послуг сторонніх організацій і т. ін.).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >