< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Керівник підприємств, як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю

Ефективність протікання управлінського процесу, готовність до ефективної діяльності колективу підприємства, відносини між співробітниками залежать від багатьох чинників: безпосередніх умов праці, професійних якостей кадрових працівників, рівня управлінського складу та ін.

Координатором внутрішньогосподарського контролю, який забезпечує його злагодженість, послідовність і регулярність, є керівник підприємства.

Місце, що займає керівник в ієрархії управлінських структур, а також можливості впливу на підпорядковані підрозділи підприємства та особисто на працівників розкриваються в процесі управління, тому роль керівника організації виявляється в його здатності реалізувати цілі вищих управлінських структур шляхом здійснення покладених на нього функцій.

Не дивлячись на багатоманітні визначення посад керівників та на відсутність у чинному трудовому законодавстві України легального визначення поняття "керівника", проект Трудового кодексу України також не дає загального визначення поняття "керівник".

Директор, затверджуючи посадові інструкції відповідних працівників, встановлює кожній особі, ланці апарату управління коло контрольованих питань.

Для керівництва господарською діяльність підприємства його власник (власники) або уповноважений ним (ними) орган призначає керівника підприємства.

Трудову функцію керівника підприємства, як і будь-якого працівника, праця якого тісно пов'язана з особистими якостями, необхідно доповнити основними напрямками його діяльності, а також переліком його прав та обов'язків.

Внутрішньогосподарське контролювання, яке здійснює керівник безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства або інших установчих документів передбачає здійснення відповідних контрольних заходів щодо:

 • - формування організаційної структури підприємства;
 • - визначення підпорядкованості структурних підрозділів;
 • - складання внутрішніх документів (регламентів роботи) - положень про підрозділи, посадових інструкцій працівників,
 • - розподіл повноважень і відповідальності між підрозділами;
 • - призначення на посади керівників підрозділів та надання їм повноважень;
 • - визначення кола матеріально - відповідальних осіб; встановлення порядку проходження і затвердження документів,
 • - ведення обліку та складання звітності;
 • - визначення порядку контролювання за діяльністю підприємства;
 • - визначення суб'єктів контролювання та надання їм повноважень, тощо.

Він зобов'язаний слідкувати за виконанням суб'єктами контролю контрольних функцій, вживати необхідних заходів відносно неправдивих працівників і обґрунтовано вирішувати інші питання, пов'язані із здійсненням внутрішньогосподарського контролю.

Фінансовий директор внутрішньогосподарського контролю та його контрольні функції

В рамках системи її управління міжнародними стандартами передбачається необхідність побудови та чіткого визначення ієрархії відповідальності і повноважень в питаннях безпеки, у тому числі прямої відповідальності за фінансову безпеку з боку вищого керівництва (керівника підприємства і фінансового директора).

Разом з тим, з організаційної точки зору до цієї системи залучені практично всі співробітники підприємства, що представляють різні підрозділи та рівні управління.

Повноваження щодо здійснення систематичного аналізу бухгалтерської, статистичної й оперативної звітності з питань пов'язаних з виконанням фінансового, касового та кредитного планів, дотриманням фінансової та платіжної дисципліни покладаються на фінансовий відділ (службу) підприємства.

Дана служба займається також прогнозуванням результатів господарської діяльності, питаннями покращення використання основних і оборотних засобів, виявлення й мобілізації внутрішньогосподарських резервів й додаткових джерел фінансування.

Фінансовий відділ здійснює контроль за:

У виконанням показників фінансового, касового та кредитного планів, а також планів з прибутку та рентабельності;

 • - станом відвантаження та реалізації продукції та надання послуг;
 • - використанням за цільовим призначенням власних, залучених оборотних засобів в цілому по підприємству та його окремими структурними одиницями;
 • - недопущенням відволікання відділами, службами, підрозділами й цехами оборотних засобів основної діяльності на капітальне будівництво і капітальний ремонт;
 • - своєчасним розглядом відповідними відділами, службами, підрозділами й цехами встановлених термінів для перевірки платіжних вимог постачальників, підрядчиків та інших організацій і своєчасним належним їх оформленням у відповідних випадках, повних або часткових відмов від оплати платіжних вимог;
 • - дотриманням цільового використання централізованих джерел фінансування.

З усіх питань, що пов'язані із здійсненням перерахованих функцій, фінансовий відділ вносить свої пропозиції керівництву підприємства. Фінансовий директор зобов'язаний забезпечувати контроль за:

 • - законністю, своєчасністю і правильністю оформлення документів, складанням економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, роботи (послуг) розрахунках по заробітній платі працівників підприємства, правильним нарахуванням і перерахуванням платежів в держбюджет, внесків на державне соціальне страхування, переведенням коштів на фінансування капітальних вкладів;
 • - погашенням у встановлені терміни заборгованості банкам по кредитах.

Фінансовий директор несе відповідальність за:

 • 1. якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов'язків;
 • 2. нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства;
 • 3. роботу підпорядкованих підрозділів;
 • 4. дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • 5. дотримання інструкцій і вимог з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >