< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

6.1. ПАСИВНІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ ІЗ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

 • • Банківські установи як учасники ринку цінних паперів.
 • • Характеристика операцій банків із цінними паперами.
 • • Первинна і повторні емісії банками акцій.
 • • Випуск банками облігацій.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківська справа: Теорія і практика: Навч. посіб. / С. М. Подік, В. І. Ігнатенко; За ред. С. М. Подіка. - К.. ФАДА, ЛТД, 2006.
 • 2. Банківські операції: Підручник / А.М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А М. Мороза. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: КНЕУ 2002. - 476 с.
 • 3. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. - 5-те вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006. - 311 с.
 • 4. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -192 с.
 • 5. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. - К.: КНЕУ 2001. - 602 с.
 • 6. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.
 • 7. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 р.
 • 8. Закон України "Про інвестиції" від 18.09.91 р.
 • 9. Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р.
 • 10. Кравченко Ю. Я. Рынок ценных бумаг: Курс лекций. - К.: ВИРАтР, 2002. - 368 с.
 • 11. Мендрул О. Г., Павленко І. А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕХ 2000. -156 с.
 • 12. Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алерта, Львів: ЛБІ НБМ 2003. - 500с.
 • 13. Прокопенко І. Ф., Ганін В. І., Соляр В. В., Маслов С. І. Основи банківської справи: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. -410 с.
 • 14. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник І А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. - К.: Вид-во "Аконіт", 2000.
 • 15. Цивільний кодекс України; Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. - 416 с.

Глосарій

Акція - цінний папір без визначеного часу обігу, що засвідчує часткову участь його власника у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає власникові право на одержання частини прибутку у формі дивіденду, а також на участь у розподілі майна в разі ліквідації акціонерного товариства.

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення його власником певних коштів і підтверджує зобов'язання емітента відшкодувати власникові номінальну вартість цього цінного папера в передбачений у ньому термін із виплатою фіксованого процента.

Ринок цінних паперів - частина ринку позикових капіталів, де здійснюється емісія, купівля-продаж цінних паперів. Через ринок цінних паперів акумулюються грошові нагромадження юридичних осіб і громадян та спрямовуються на виробниче й невиробниче вкладення капіталів. Розрізняють первинний ринок цінних паперів, на якому здійснюється емісія і первинне розміщення цінних паперів, і вторинний ринок цінних паперів, де відбувається купівля-продаж цінних паперів, випущених раніше.

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право власності чи відносини позики, визначають взаємини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у формі дивідендів або процентів, а також можливість передавати грошові та інші права, що випливають із цих документів, іншим особам.

Банківські установи як учасники ринку цінних паперів

У фінансовій системі держави ринок цінних паперів (фондовий ринок) займає важливе місце, є її складовою частиною зі своєю організаційно-функціональною специфікою та своєю інфраструктурою.

Учасники (суб'єкти) ринку цінних паперів - це юридичні та фізичні особи, які випускають, продають, купують цінні папери, обслуговують їх обіг і здійснюють розрахунки.

Основну роль на цьому ринку виконують інвестори (постачальники інвестиційного капіталу) або покупці цінних паперів.

Інвестори поділяються на дві самостійні групи:

 • • індивідуальні інвестори (фізичні та окремі юридичні особи);
 • • інституційні інвестори (фінансово-кредитні інститути: банки, інститути спільного інвестування, пенсійні фонди, страхові товариства, кредитні спілки).

Продавці на ринку - це емітенти цінних паперів, споживачі інвестиційного капіталу. Емітенти бажають залучити у свій господарський оборот тимчасово вільні кошти покупців цінних паперів для одержання в кінцевому результаті прибутку.

Емітентами можуть виступати; держава (уряд), органи місцевого самоврядування, акціонерні товариства, спільні та іноземні підприємства, банки тощо.

Професіональними учасниками (посередниками) ринку цінних паперів є брокерські та дилерські компанії, окремі брокери, дилери, маркет-мейкери, їх ще називають торговцями цінних паперів. Вони мають доступ до ринкової інформації, тісні зв'язки з іншими учасниками, тому працюють на ринку надзвичайно активно і їх операції мають відкрито спекулятивний характер.

Інфраструктури йми учасниками ринку цінних паперів виступають:

 • • депозитарій - виконує функції зберігання та обслуговування цінних паперів;
 • • клірингово-розрахункові установи - виконання всіх умов операцій купівлі-продажу цінних паперів;
 • • фондові біржі - організовують торгівлю цінними паперами;
 • • довірчі товариства, реєстратори тощо.

Органи, що регулюють діяльність учасників фондового ринку, - це Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) і саморегулювальні органи.

Об'єктами (інструментами) фондового ринку виступають цінні папери.

Класифікувати цінні папери можна за різноманітними критеріями, наприклад, кожному видові матеріальних ресурсів відповідають свої цінні папери (табл. 6.1).


Таблиця 6.1

Класифікація видів цінних паперів залежно від виду матеріальних ресурсів

Види матеріальних ресурсів

Цінні папери, що відповідають даному виду матеріальних ресурсів

Земля

Заставне (іпотечне) свідоцтво, земельний приватизаційний сертифікат, земельні бони

Нерухомість

Акція, закладне свідоцтво, приватизаційний чек (сертифікат), житловий і компенсаційний сертифікати

Продукція

Коносамент, складське свідоцтво, ф'ючерс, опціон

Гроші

Акція, облігація, вексель, чек, ощадний сертифікат

За економічною природою фінансових активів цінні папери поділяють:

 • • на пайові цінні папери, що виражають відносини співвласності (акції, ваучери тощо);
 • • боргові цінні папери, що опосередковані у кредитні відносини (облігації, казначейські векселі і зобов'язання, ощадні і депозитні сертифікати);
 • • іпотечні цінні папери, випуск яких забезпечений іпотечним покриттям (іпотечним пулом), посвідчують кредитні відносини (іпотечні сертифікати, заставні тощо):
 • • приватизаційні цінні папери;
 • • похідні цінні папери, що засвідчують право купівлі-продажу паперів за фіксованою в договорі ціною (опціони, ф'ючерси, варанти).
 • • товаророзпорядчі цінні папери.

Цінні папери можна ще поділяти за строками залучення інвестиційного капіталу, зележно від виплати доходів, за змістом паперів, за емітентами, інвесторами тощо.

Відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" в Україні можуть випускати й перебувати в обігу такі види цінних паперів:

 • • акції;
 • • облігації внутрішніх державних і місцевих позик;
 • • облігації підприємств;
 • • казначейські зобов'язання України;
 • • іпотечні сертифікати та облігації;
 • • ощадні сертифікати;
 • • сертифікати фондів операцій із нерухомістю (ФОН);
 • • векселі;
 • • інвестиційні сертифікати;
 • • приватизаційні папери;
 • • заставні;
 • • похідні від цінних паперів - опціони, ф'ючерси, варанти.

Банки України згідно із Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів" та іншими нормативно-правовими актами можуть виступати одночасно емітентами, інвесторами, торговцями цінних паперів, інфраструктурними учасниками.

Таким чином, банківські установи випускають цінні папери, вкладають свої кредитні ресурси в державні цінні папери, корпоративні акції, торгують цінними паперами на ринку як брокери, дилери, здійснюють депозитарно-реєстраторські функції та довірче управління цінними паперами.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >