< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методика тестування КІСП аудитором

Найбільш точним методом оцінки засобів контролю, вбудованих у програмне забезпечення бухгалтерського обліку, є безпосереднє вивчення аудитором програмних алгоритмів. Проте це завжди потребує тривалого часу та зусиль, а іноді й зовсім неможливе через, наприклад, брак і в аудитора, і в експерта знань особливостей мови програмування конкретної програмно-апаратної системи.

У цьому разі аудитори використовують різноманітні засоби тестування програмного забезпечення. Окремі методи наводяться у Міжнародному положенні про аудиторську практику 1009 "Комп'ютеризовані методи аудиту". У ньому зазначається, що методи тестових даних використовуються під час аудиторської перевірки шляхом введення даних (наприклад, вибірка господарських операцій) у комп'ютерну систему суб'єкта і порівняння отриманих результатів із заздалегідь визначеними. Аудитор може використовувати тестові дані з такою метою:

 • • тестування конкретних засобів контролю в комп'ютерних програмах, таких як інтерактивний пароль і контроль за доступом до даних;
 • • тестування господарських операцій, відібраних із раніше оброблених операцій, або сформульованих аудитором для перевірки окремих характеристик процесу обробки, який здійснюється комп'ютерною системою суб'єкта;
 • • тестування господарських операцій, які використовуються в інтегрованих тестових підсистемах, де використовується фіктивний модуль (наприклад, відділ або службова особа), через який вони проходять у ході звичайного циклу обробки.

У практиці аудиту використовують такі підходи до тестування КІСП.

1. Перевірка шляхом імітації облікових даних. За допомогою програмних засобів, що функціонують на підприємстві, аудитор здійснює рівномірний прорахунок і створює імітаційну базу даних. Шляхом зіставлення даних перевіряється правильність проведених розрахунків і одержаних результатів.

Тестові дані — це дані, спеціально підготовлені аудитором. Звичайно це певні уявні господарські операції, частина з яких є некоректними. При цьому аудитор знає, який саме результат має видати програма. Є декілька підходів до тестування програмного забезпечення. У найпростішому послідовність робіт аудитора з тестовими даними відбувається таким чином (рис. 3.24) [25, с. 579].

Комплексний підхід до тестування (Integrated test facility approach — ITF) включає як використання тестових операцій, так і створення певних уявних об'єктів аналітичного обліку (дебіторів, кредиторів, працівників, матеріальних цінностей тощо) [25, с. 581]. При цьому звичайно в програму вводять набір даних, що містить як реальні, так і уявні записи. Послідовність такого тестування наведено на рис. 3.25.

Аудитор може застосовувати спеціально розроблені ним конкретні приклади тестування алгоритмів комп'ютерної обробки даних. Наприклад, для перевірки правильності нарахування прибуткового податку аудитор може ввести в комп'ютер клієнта значення певної суми заробітної плати й переконатися в правильності отриманого результату.

2. Перевірка за допомогою спеціальних аудиторських програм, підготовлених аудиторською фірмою. Ця перевірка здійснюється шляхом моделювання з програмною перевіркою всіх можливих параметрів облікового процесу. На їхній основі аудитор здійснює імітаційну обробку даних зі структурою, аналогічною структурі реального програмного забезпечення. Отримані вихідні дані порівнюються з реальними даними, за результатами порівняння виявляються відхилення, що фіксуються в протоколі перевірки, де, крім самих відхилень, на основі бази знань фіксуються методологічні чи законодавчі акти, які було при цьому порушено.

За допомогою спеціальних програмних засобів здійснюється перевірка, моделювання й аналіз облікових даних з метою визначення їхньої повноти, якості, правомірності й вірогідності. Для цього виконуються порівняння змодельованих облікових даних із реальними даними інформаційної системи, а також здійснюється тестування розрахунків і перерахунків, підсумовування, повторне впорядкування та формування звітних даних і їх порівняння із реальними даними. Крім цього, здійснюється контроль правильності відновлення даних.

Ця методика тестування передбачає використання тільки реальних даних клієнта, що обробляються одночасно в КСБО клієнта і в програмному забезпеченні, яке використовує аудитор. Вона називається паралельним виконанням обчислень (parallel simulation) (рис. 3.26) [25, с. 582].

3. Для підприємств, із якими аудиторська фірма має довгострокові договірні відносини, розробляються спеціальні аудиторські модулі, що вбудовуються в наявні програмні засоби обліку, контролю й аудиту. У програмне забезпечення включаються додаткові програмні модулі, що дозволяють контролювати

Послідовність здійснення комплексного підходу до тестування КСБО

Рис. 3.25. Послідовність здійснення комплексного підходу до тестування КСБО

Паралельна обробка облікових даних

Рис. 3.26. Паралельна обробка облікових даних

необхідні параметри облікового процесу. За допомогою цих модулів виконується відбір операцій, що становлять інтерес із погляду постійної аудиторської перевірки. Обрані операції зберігаються для подальшого їх вивчення аудитором. Відібрані при цьому дані групуються за операціями у спеціальній аудиторській базі даних для подальшої обробки (рис. 3.27) [25, с. 583]. Програмні засоби застосовують такі види контролю даних:

 • • систематичний контроль, коли облікові дані тестуються за всіма основними критеріями (діапазон, зіставлення з нормативно-довідковою інформацією і т. ін.);
 • • вибірковий контроль, здійснений на деякій вибірці даних (за визначеними операціями, за окремими завданнями тощо).

У всіх випадках аудиторські процедури слід проводити не з оригінальними файлами суб'єкта перевірки, а з копіями цих файлів, оскільки будь-які їх зміни, що здійснюються аудитором, та можливе пошкодження не повинні впливати на дані системи, комп'ютерної обробки даних. У тому разі, коли контрольні дані обробляються в рамках звичайного процесу обробки інформації суб'єкта, аудитор має пересвідчитися в тому, що контрольні господарські операції вилучені з облікових записів підприємства.

Збирання аудиторської інформації за допомогою вбудова¬ного контрольного модуля

Рис. 3.27. Збирання аудиторської інформації за допомогою вбудованого контрольного модуля

Запитання для самоперевірки

 • 1. Що таке первинні документи? Як вони класифікуються?
 • 2. Які типи реквізитів мають первинні документи?
 • 3. Що таке електронний первинний документ?
 • 4. Яка послідовність ведення комп'ютеризованого первинного обліку?
 • 5. Які основні відмінності комп'ютерної технології первинного документування?
 • 6. Які чотири основні моделі інтерпретації первинних документів застосовуються в сучасних комп'ютерних програмах бухгалтерського обліку? Охарактеризуйте їх.
 • 7. Які особливості проведення інвентаризації при використанні обчислювальної техніки?
 • 8. Які можливості в обліку матеріальних цінностей надає використання штрихових кодів?
 • 9. Яким чином здійснюється оцінка в комп'ютерних програмах бухгалтерського обліку?
 • 10. Як удосконалюється процес калькулювання в комп'ютерній бухгалтерії?
 • 11. Для чого, на вашу думку, може бути використано можливість ведення бухгалтерського обліку в кількох планах рахунків, що надають сучасні комп'ютерні програми?
 • 12. Які особливості ведення аналітичного обліку в комп'ютерних програмах?
 • 13. Яким чином втілюється принцип подвійного запису в комп'ютерних програмах?
 • 14. Які розширені можливості щодо подвійного запису дають комп'ютерні програми?
 • 15. Як саме будується бухгалтерська звітність у комп'ютерних програмах?
 • 16. Дайте характеристику різних типів звітів у комп'ютерних програмах бухгалтерського обліку.
 • 17. Чим відрізняється електронний документообіг від паперового? *
 • 18. Які види документообігу автоматизують комп'ютерні програми?
 • 19. Назвіть основні принципи організації документообігу.
 • 20. Які є типи маршрутів руху електронних документів?
 • 21. Як здійснюються реєстрація та зберігання електронних документів?
 • 22. Що таке форма бухгалтерського обліку? Чим вона характеризується?
 • 23. Яке призначення облікових регістрів у різних формах обліку?
 • 24. З яких складових частин складається обліковий регістр при застосуванні комп'ютерів?
 • 26. Які тенденції спостерігаються в процесі розвитку форм бухгалтерського обліку?
 • 26. Які фактори найбільше впливають на розвиток форм бухгалтерського обліку?
 • 27. Опишіть різні форми бухгалтерського обліку із застосуванням обчислювальної техніки.
 • 28. Які особливості обробки облікової інформації в комп'ютерно-комунікаційній формі бухгалтерського обліку?
 • 29. На які аспекти аудиту впливає використання на підприємстві комп'ютерних інформаційних систем?
 • 30. Яким вимогам до рівня освіти має відповідати аудитор для роботи в середовищі КІСП?
 • 31. Які види контролю здійснюються в умовах функціонування автоматизованих систем обробки інформації?
 • 32. Яка послідовність перевірки аудитором особливостей функціонування КІСП?
 • 33. Чим відрізняється аудиторська перевірка в різних середовищах обробки даних, а саме при використанні автономних мікро-комп'ютерів, інтерактивних комп'ютерних систем та систем баз даних?
 • 34. Що включають, ризики і характеристики внутрішнього контролю в середовищі КІСП?
 • 35. Які методики використовуються при тестуванні аудитором комп'ютерних облікових систем?

Використані джерела

 • 1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г.А. Титоренко. — М.: Компьютер: ЮНИТИ, 1998. — 400 с.
 • 2. Воевудский E.H.у Беспалова Э.Г., ФилановскаяИЛ* Моделирование и автоматизация бухгалтерского учета (на примере морского транспорта). — К.: Наук, думка, 1987. — 299 с.
 • 3. Галаган AM. Основы бухгалтерского учета / Под ред. проф. С.К. Татура и A.C. Маргулиса. — М.; Л.: Госпланиздат, 1939. — 304 с.
 • 4. Грабова HM. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: Вища шк., 1973. — 344 с.
 • 5. Дембинский НЛ. Теория советского бухгалтерского учета. — Мн.: Государственное издательство БССР, 1957, — 312 с
 • 6. Додонов АЛ. Организация учета в условиях АСУ. — М.: Легкая индустрия, 1973. — 210 с.
 • 7. Завгородній BJI. Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. — К.: A.C.K., 1998. — 768 с
 • 8. Ивашкевич В.Б. Организация бухгалтерского учета с применением ЭВМ. — М.: Финансы и статистика, 1988. — 176 с.
 • 9. Кипарисов ВЛ. Техника бухгалтерского учета. — Л.; М.: Стандартизация и рационализация, 1934. — 208 с.
 • 10. Клементьева Е., Медведев А. Проектирование хозяйственных операций в системе "Корифей " // Компьютер в бухгалтерском учете и аудите. — 1998. — № 4. — С. 125—131.
 • 11. Коган СЛ. Отсталость бухгалтерии и ее причины // Счетоводство. — 1926. — № 8. — С. 963—967.
 • 12. Кузнецов СЛ. Компьютеризация делопроизводства (Компьютерные технологии в делопроизводстве). — М.: ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1997. — 176 с.
 • 13. Лоскутов В.Г., Коваленко Ю.И. Система "Виртуоз": принципы работы // Корпоративные системы. — 2000. — N° 2. — С. 22—28.
 • 14. Лямова Г.В. Разделение видов учета в системах автоматизации управления // Бухгалтерский учет. — 1998. — № 1. — С. 82—84.
 • 15. Палий В.Ф. Бухгалтерский учет в системе экономической информации. — М.: Финансы, 1975. — 160 с.
 • 16. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях. — М.: Статистика, 1974. — 160 с.
 • 17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" // Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність". Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / Уклад. Л.Л. Горецька. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — С. 63—66.
 • 18. ПьянзинК. Универсальные системы управления документами // http://www.osp.ru/lan/1998/ll/89.htm
 • 19. Ричардсон Р. Документооборот для всех остальных // Lan Magazine / Журнал сетевых решений. — 1998. — Т. 4. — № 2. // http://www.osp.ru/lan/1998/02/121.htm
 • 20. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учеб. пособие. — М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. — 638 с.
 • 21. Чистов Д.В. Формы и методы представления знаний в информационных технологиях бухгалтерского учета. Автореферат дис. д-ра экон. наук. — М.: Финансовая академия при правительстве РФ, 1996. — 32 с.
 • 22. Шарп Крейг. Море документов // Lan Magazine / Русское издание. — 1997. — Т. 3. — № 4. // http://www.osp.ru/lan/ /04/60.htm.
 • 23. Шнейдман ЗА. Методика разработки и привязки типовых проектных решений по автоматизации бухгалтерского учета // Сборник Кй 4 тезисов и докладов секции № 3 "Организация бухгалтерского учета в условиях машинной обработки информации". — Всесоюзная научно-техническая конференция "Совершенствование бухгалтерского учета в современных условиях управления производством", 1975. — С. 46—52.
 • 24. Энциклопедия торгового счетоводства / Под ред. проф. Р.Я. Вейцмана. — М.: Издание Центросоюза, 1925. — 316 с.
 • 25. Bednar George , Hopwood William S. Accounting Information Systems. — 7-th ed. — Upper Saddle River, Prentice-Hall, Inc, 1998. — 686 p.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >