< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендована література до теми

 • 1. Закон України "Про оплату праці" № 144 від 24 берез. 1995 р. // Закони України. — 1997. — Т. 8. — С. 208—210.
 • 2. Богиня Д. П. Основи економіки праці : навч. посіб, / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова. — 3-тє вид. — К. : Знання-Прес, 2002. — 387 с.
 • 3. Бойчик І. М, Економіка підприємства : навч. посіб. / І. М. Бойчик. — К., 2004. — 478 с.
 • 4. Бондаренко О. О. Формування та планування додаткової потреби в персоналі / О. О. Бондаренко // Економіка та держава. — 2005. — № 4. — С. 61—64.
 • 5. Економіка підприємства: теорія і практикум : навч. посіб. / за ред. Н. Г. Міценко, О. І. Ященко. — Л.: Магнолія — 2006, 2008. —688 с.
 • 6. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Н. І. Єсінова. — К. : Кондор, 2004. — 432 с.
 • 7. Завіновська Г. Т. Економіка праці: навч. посіб. / Г. Т. Завіновська. — К.: КНЕУ. — 2003. — 432 с.
 • 8. Москалюк В. С. Планування діяльності підприємства : навч.-метод. посіб. / В. С. Москалюк. — К. : КНЕУ, 2002. — 252 с.
 • 9. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства : підручник / С. Ф. Покропивний. — К.: КНЕУ, 2001. — 528 с.
 • 10. Тимош /. М. Економіка праці : навч. посіб. / І. М. Тимош. — Т.: Астон, 2001. — 346 с.
 • 11. Экономика труда : учебник / под ред. М. А. Винокурова, Н. А. Горелова. — М.; СПб, 2004. — 655 с.

Блок завдань теоретичної та практичної підготовки

План семінарського заняття

 • 1. Характеристика узагальнювальних та часткових трудових показників.
 • 2. Методика планування праці.
 • 3. Планування продуктивності праці.
 • 4. Планування чисельності працівників.
 • 5. Планування заробітної плати.

Питання для контролю теоретичної підготовки

 • 1. Характеристика узагальнювальних та часткових показників праці.
 • 2. У чому полягає сутність планування праці?
 • 3. Яке місце посідає планування трудових показників у системі планування на підприємстві?
 • 4. Охарактеризуйте плай з праці.
 • 5. Назвіть структурні складові плану з праці.
 • 6. У чому полягає мета планування зростання продуктивності?
 • 7. Охарактеризуйте сутність методів планування продуктивності праці.
 • 8. Охарактеризуйте етапи планування продуктивності праці.
 • 9. Які завдання планування чисельності працівників?
 • 10. Назвіть методи планування чисельності робітників.
 • 11. Охарактеризуйте баланси фонду робочого часу.
 • 12. Дайте характеристику фонду оплати праці в процесі планування.
 • 13. Які методи планування фонду оплати праці Вам відомі?
 • 14. У чому полягає сутність планування фонду оплати праці за диференційованим методом розрахунку?
 • 15. Охарактеризуйте сутність планування середньої зарплати.

Тематика фіксованих виступів

 • 1. Необхідність планування трудових показників в умовах ринкової економіки.
 • 2. Особливості вітчизняної системи показників з праці.

Дискусійні питання

 • 1. Доцільність планування фонду оплати праці в умовах плинності кадрів.
 • 2. Планування зростання продуктивності праці під час фінансово-економічної кризи,
 • 3. Порівняльні аспекти планування трудових показників в умовах адміністративно-командної та ринкової економіки.
 • 4. Проблеми планування чисельності робітників на підприємствах, що мають характер сезонної зайнятості.

Теми рефератів

 • 1. Роль і місце трудових показників у плануванні в умовах ринку.
 • 2. План з праці: його зміст і порядок укладання.
 • 3. Планування чисельності й структури кадрів як важливе завдання внутрішньозаводського планування.

Приклади розв'язування завдань.

Завдання 1

Визначити планову чисельність працівників, якщо на підприємстві є 5 постів охорони з цілодобовим чергуванням, 7 постів — з чергуванням по 16 год у робочі дні та цілодобово — в святкові та вихідні. За рік нараховується 260 робочих днів. Чисельність командного складу становить 15 % від чисельності рядових робітників. Ефективний фонд робочого часу одного робітника становить 1850 год. Розв'язання:

1. Розраховуємо загальний фонд робочого часу (ФРЧзаг):

5•24 •365+7•16•260+7• 24• (365-260)=

= 43 800+29 120+17 640 = 90 560 год.

2. Планову чисельність робітників (Чр) знаходимо за формулою:

3. Тоді чисельність командного складу (Чк.скл ) становитиме:

Чк.скл=:52•.0,15 = 8осіб.

Завдання 2

Обсяг виробництва продукції в базовому році становить 1340 тис. од. продукції. У плановому році планується підвищити обсяг виробництва на 14,5 %. Норма виробітку в базовому році ^— 65 од, продукції, тоді як у плановому році передбачається підвищити її на 7,5 %. Коефіцієнт виконання норм виробітку в базовому році — 109 %, у плановому — 111 %.

Визначити кількість робітників у базовому і плановому роках та проаналізувати їх зміну, якщо ефективний фонд робочого часу одного робітника в базовому році становить 1720 год, а в плановому — зросте на 25 %.

Розв 'язання:

1. Визначаємо обсяг виробництва в плановому році;

2. Норма виробітку в плановому році становитиме:

3. Ефективний фонд робочого часу одного робітника в плановому році буде:

4. За нормою виробітку визначаємо кількість робітників у базовому і плановому роках:

де Q — обсяг виробництва, тис. од.; Феф— ефективний фонд робочого часу одного робітника, год; Кв.н — коефіцієнт виконання норм виробітку; Н вир — норма виробітку, од.

5. Визначаємо зміну чисельності в плановому році порівняно з базовим роком:

ΔЧ = Чпл - Чбаз; звідси ΔЧ = 9 - 11 = -2 особи.

Висновок: зі збільшенням обсягу виробництва, нормою виробітку й ефективного фонду робочого часу одного робітника в плановому році спостерігається зменшення чисельності робітників на дві особи.

Завдання З

Визначити продуктивність праці на підприємстві в звітному та плановому періодах та її зміну, якщо відомо, що в звітному році було виготовлено продукції на суму 3400 тис. грн. Планом передбачено підвищити її випуск на 15 %. Чисельність працюючих на підприємстві в звітному році становила 3350 осіб. Планом передбачено скоротити її до 85 %.

Розв'язаннях

1. Визначаємо вартість виготовленої продукції в плановому році:

2. Чисельність працівників у плановому році становитиме:

Чпл =3350• 0,85= 2848 осіб.

3. Визначаємо продуктивність праці за звітний та плановий роки за формулою:

де ПП — продуктивність праці одного працівника, грн; Q — вартість виготовленої продукції, тис. грн; Ч — чисельність працюючих, осіб.

4. Розраховуємо зміну продуктивності праці:

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >