< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Очищення стічних вод машинобудівних підприємств

Очищення стічних вод підприємств цієї галузі промисловості має особливості. На машинобудівних заводах застосовують в основному оборотні системи водопостачання окремих цехів і дільниць, стічні води яких мають стабільний склад домішок, або двоступеневе очищення, при якому стічні води попередньо очищають у локальних очисних спорудах від домішок, найбільш характерних для дільниць і цехів, а потім проводять доочищення на загальнозаводських очисних спорудах.

Вибір способів очищення стічних вод на машинобудівних підприємствах визначається в першу чергу типом і потужністю підприємства, характеристиками джерел водопостачання, ступенем впровадження безвідходних технологічних процесів тощо.

На рис. 5.19 наведена схема оборотного водопостачання заводу "Комунар" (м. Київ), відповідно до якої в основні та допоміжні цехи 1 надходить питна 2, технічна З, технічна демінералізована 4 вода, а також очищені стічні 1 і 17 води.

Із загальної кількості виробничих стічних вод, що утримались на цьому заводі, 60,6 % становлять стічні води 5 з вмістом масла; 28,7 % — стічні води 9 з переважним вмістом твердих домішок; 1,6 % — концентровані стічні води з вмістом масла, в тому числі: відпрацьовані мийні та знежирювальні розчини 6 1,2 % — стічні води фарбувальних камер 7 і 12,8 % — стічні води з переважним вмістом розчинених домішок, а саме: ціановмісні 10, кислотно-лужні її, нікелевмісні 12 і хромовмісні 13 стічні води. Стічні води з вмістом масла очищають в очисних спорудах 23 і після цього стічну воду 1 знову спрямовують у технологічний процес, а виді

Схема оборотного водопостачання машинобудівного заводу

Рис. 5.19. Схема оборотного водопостачання машинобудівного заводу

лені маслопродукти — у збірник 22, звідки їх частина подається на установку 20 для регенерації мастил, а решта — на установку термічної утилізації 21. Одночасно на очисні споруди 23 надходять попередньо очищені в установці 24 відпрацьовані мастил ь но-охолоджувальні рідини 6. В очисних спорудах 25—27 здійснюють очищення стічних вод фарбувальних, мийних та знежирювальних розчинів 8 і стічних вод з переважним вмістом твердих частинок 9, які після очищення знову використовують у технологічному процесі, а виділені мастила та тверді частинки спрямовують у збірник маслопродуктів 22 і шламозбірник 19. Ціановмісні 10, кислотно-лужні і і та нікелевмісні і 2 стічні води після нейтралізації в нейтралізаторі 15 скеровують в очисні споруди 16, з яких очищену стічну воду знову подають у технологічний процес або скидають у водоймище через трубопровід 18. Хромовмісні стічні води 13 після виділення з них в очисних спорудах 14 хрому спрямовують на міську станцію очищення стічних вод.

На рис. 5.20 наведена схема локального оборотного водопостачання фарбувальних камер (див. рис. 5.19, позиція 25). Стічні води від фарбувальних ванн І надходять до збірної ємності 9, звідки насосом 2 подаються до електрокоагулятора 3 з алюмінієвими електродами, що живляться від випрямлювана 4.

В електрокоагуляторі 3 утворені пластівці гідроксиду алюмінію поглинають тверді частинки, а також частинки фарби, які при подачі води у відстійник 5 осідають на дно, після чого подаються до шламонакопичувача 6*. Після цього стічну воду подають насосом 2 в електрокоагулятор 6, де при проходженні електро*

148

Схема локального оборотного водопостачання фарбувальних камер машинобудівного заводу

Рис. 5.20. Схема локального оборотного водопостачання фарбувальних камер машинобудівного заводу: 1 — фарбувальні ванни; 2 — насос; 3,6 — електрокоагулятори; 4 — випрямляч; 5 — відстійник; 7 — резервуар; 8 — шламонакопичувач; 9 — збірна ємність

струму стічна вода, що спрямовується в резервуар 7, очищається, а потім повторно використовується у фарбувальних ваннах.

На рис. 5.21 наведена схема оборотного водопостачання стану 2500 цеху холодного вальцювання. Стічні води, що утворились при роботі стану 8, з частинками металевої окалини та мастил спрямовуються у відстійник 1, де вилучаються з води тверді частинки та найлегші фракції мастил, а потім подаються у проміжковий відстійник 2, в якому осаджуються дрібні фракції твердих частинок. Із відстійника 2 стічні води відбираються насосом З, в яких на вході через трубопровід 4 подається стиснуте повітря.

Схема оборотного водопостачання прокатного стану

Рис. 5.21. Схема оборотного водопостачання прокатного стану: 1 — відстійник; 2 — насос; 4 — трубопровід; 5 — сатуратор; 6 — флотатор; 7 — фільтр; 8 — прокатний стан

Суміш води з повітрям подається до сатуратора б і після інтенсивного перемішування в ньому спрямовується до флотатора 6 для остаточного очищення від маслопродуктів. Виділені із стічної води у відстійнику та флотаторі маслопродукти відводяться на дільницю із регенерації, а стічна вода із флотатора 6 надходить до проміжного відстійника 2 і потім до автоматичного паперового фільтра 7, де очищається від твердих частинок мастил розміром менше 1—5 мкм. Очищена таким чином стічна вода збирається у проміжному відстійнику 2, а потім насосом подається для охолодження провальцьованих виробів і вузлів.

При розробці оборотних систем водопостачання промислових підприємств необхідно планувати очищення та повторне використання поверхневих стічних вод, враховуючи такі напрямки оптимального вирішення завдань:

  • — локалізацію стоку з окремих дільниць території підприємства та його відведення в загальнозаводські очисні споруди або в загальну схему очищення поверхневих стічних вод;
  • — відокремлену організацію стоків з водозбірних дільниць, які відрізняються за складом і кількістю домішок, що надходять до стічних вод;
  • — очищення поверхневого стоку з виробничими стічними водами;
  • —локальні очисні споруди для поверхневих стічних вод. На рис. 5.22 зображено схему очищення поверхневих стічних вод з території промислового підприємства.

Схема очищення поверхневих стічних вод з території промислового підприємства

Рис. 5.22. Схема очищення поверхневих стічних вод з території промислового підприємства: 1 — відстійник-усереднювач; 2, 3, 5, 8. 9. 11,13 — трубопроводи; 4 — насос; 6 — фільтр; 7 — ємність; 10 — резервуар; 12 — ущільнювач

Очисна установка працює таким чином. Стічні води із водозбірних колекторів через трубопровід 2 надходять до відстійника-усереднювача 2, звідки насосом 4 подаються на піщаний фільтр6, а потім у ємність 7 очищеної води і через трубопровід 8 спрямовуються для використання з різною метою. Осад, накопичений у відстійнику-усереднювачі 1, надходить до ущільнювача осаду 12, в який також трубопроводом // подають осад із резервуара промивної води 1, що утворилась під час промивання фільтра 6 очищеною водою, поданою насосом через трубопровід 9. Промивна вода із фільтра 6 подається до резервуара 10 трубопроводом 5 і насосом 4 через трубопровід 3 спрямовується у відстійник-усереднювач І. Ущільнений осадок періодично вилучається із ущільнювача 12 через трубопровід 13.

Очищені поверхневі стічні води використовують для підживлення оборотних систем водопостачання. Застосовують їх також і у системах пожежогасіння.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >