< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольні функції обслуговуючого банку

 • 3.1. Обслуговування уповноваженим банком операцій за договором [зарахування іноземної валюти на рахунок резидента-позичальника в уповноваженому банку, що надходить від нерезидента як кредит з урахуванням вимог пункту 3.7 цієї глави; здійснення купівлі (продажу, обміну) іноземної валюти за кредитними операціями та платежами за цими операціями за дорученням резидента-позичальника; списання іноземної валюти на користь нерезидента з рахунку резидента-позичальника в рахунок погашення кредиту (основної суми, процентів тощо), а також виконання інших зобов'язань, передбачених відповідним договором] здійснюється лише за наявності реєстрації договору Національним банком.
 • ( Пункт 3.1 Розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N350 від 27.09.2007, N246 від 15.06.2012)
 • 3.2. Обслуговуючий банк проводить платіжні операції за договором лише в разі їх відповідності умовам, реєстрації договору [крім випадків дострокового погашення кредиту (якщо це передбачено договором), а також прострочення погашення кредиту] та в договорі з нерезидентом, і здійснює контроль за:
  • ( Абзацпершийпункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

відповідністю обсягів перерахованої нерезиденту іноземної валюти обсягам фактично одержаного резидентом кредиту з урахуванням сплати процентів за його користування, комісій тощо;

неперевищенням резидентом-позичальником розміру виплат за максимальною процентною ставкою, зазначеною під час реєстрації договору (зокрема, у разі сплати неустойки, інших санкцій за неналежне виконання договору).

( Абзац третій пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

Обслуговуючий банк здійснює контроль за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками під час проведення кожної платіжної операції за договором, яка впливає на розмір виплат за користування кредитом (ут.ч. у разі сплати неустойки, комісій або інших установлених договором платежів). Для цього порівнюється розмір виплат за максимальною процентною ставкою та розмір виплат за користування кредитом, які визначаються наростаючим підсумком з часу проведення першої платіжної операції за договором. Розмір виплат за максимальними процентними ставками обчислюється як загальна сума процентів, нарахованих на суму отриманого, але не погашеного кредиту пропорційно до часу користування кредитними коштами, із застосуванням розміру максимальної процентної ставки, що зазначена під час реєстрації договору.

(Абзац четвертий пункту 3.2 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

У разі сплати резидентом-позичальником комісій та/або зборів, передбачених договором, до або в день отримання кредиту така платіжна операція на кінець першого річного періоду дії договору не повинна призводити до перевищення розміру виплат за користування кредитом розміру виплат за максимальними процентними ставками. У цьому разі протягом першого річного періоду обслуговуючий банк здійснює контроль за неперевищенням розміру виплат за максимальними процентними ставками шляхом порівняння розміру річних виплат за максимальними процентними ставками в перший річний період дії договору та розміру виплат за користування кредитом, який визначається наростаючим підсумком з часу проведення першої платіжної операції за договором.

Обслуговуючий банк має право відмовитися від виконання платіжного доручення резидента-позичальника в іноземній валюті, якщо така операція призведе до перевищення розміру виплат за користування кредитом розміру виплат за максимальними процентними ставками. Така платіжна операція може бути проведена лише в обсягах, що не призводять до перевищення розміру виплат за максимальними процентними ставками.

Обслуговуючий банк до проведення платіжної операції за договором має перевірити в електронному реєстрі повідомлень про договори, що ведеться Національним банком та доводиться до відома обслуговуючих банків засобами програмного забезпечення щодо реєстрації, наявність реєстрації договору.

( Абзац сьомий пункту 3.2 глави 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

Обслуговування банком операцій за договором має здійснюватися в іноземній валюті, яка фактично отримана резидентом-позичальником, за винятком погашення резидентом-позичальником заборгованості за отриманим від нерезидента кредитом в іноземній валюті 1-їгру-пи Класифікатора будь-якою іншою іноземною валютою і погашення резидентом-позичальником заборгованості за отриманим від нерезидента кредитом в іноземній валюті 2-їта 3-ї груп Класифікатора будь-якою іншою іноземною валютою 2-їта 3-ї груп Класифікатора.

У разі розміщення резидентом валютних цінностей на рахунку за межами України на підставі відповідної індивідуальної ліцензії Національного банку обслуговуючий банк може запитувати в територіального управління за місцезнаходженням резидента-позичальника письмову

Датою, з якої починається відлік річного періоду, є дата першої платіжної операції за договором.

довідку про суму фактично одержаного резидентом-позичальником кредиту, стан погашення заборгованості за кредитом.

Якщо в платіжному дорученні банку-нерезидента немає посилання на договір, на виконання якого від нерезидента-кредитора надійшли кошти, то обслуговуючий банк вимагає письмове пояснення від резидента-позичальника щодо віднесення цих коштів до конкретного договору (якщо пояснення отримане засобами факсимільного зв'язку, то воно надалі має бути підтверджене оригіналом) або звертається до банку-нерезидента для отримання інформації щодо реквізитів документа, на підставі якого здійснюється переказ коштів в іноземній валюті.

( Пункт 3.2 глави 3 розділу I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 494 від 29.12.2007)

Обслуговуючий банк після виконання платіжних операцій за договором та/або здійснення купівлі (обміну) іноземної валюти на підставі поданих резидентом-позичальником документів, що підтверджують правомірність проведення такої операції, проставляє на договорі та засвідченому територіальним управлінням повідомленні з відміткою про реєстрацію договору на паперовому носії, атакож на копіях цих документів, що залишаються в обслуговуючому банку на зберіганні, дату здійснення операції, її суму, засвідчуючи їх підписом відповідального працівника відповідного підрозділу банку та відбитком його особистого штампа або печатки уповноваженого банку.

 • ( Пункт 3.2 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )
 • 3.3. Уповноважений банк для прийняття рішення про надання рези-денту-позичальнику згоди на обслуговування операцій за договором може вимагати від резидента-позичальника документи, що потрібні для виконання уповноваженим банком функцій щодо здійснення валютного контролю за операціями резидентів-позичальників, пов'язаними з отриманням, використанням і поверненням кредиту.

Уповноважений банк на підставі цього розділу зобов'язаний розробити та затвердити внутрішнє положення про організацію роботи щодо здійснення контрольних функцій обслуговуючого банку, у якому відповідно до внутрішніх процедур визначити, зокрема, перелік підрозділів, які мають право виконувати функції обслуговуючого банку, порядок надання уповноваженим банком резиденту-позичальнику згоди на обслуговування операцій за договором, порядок та строки обміну між уповноваженим банком та його відокремленим підрозділом, що виконує функції обслуговуючого банку, документами (в електронній та/або паперовій формі), передбаченими цією главою, тощо.

 • ( Пункт 3.3 глави 3 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )
 • 3.4. Згоду на обслуговування операцій за договором надає уповноважений банк. Якщо передбачається, що обслуговування операцій за договором здійснюватиме підрозділ банку (філія або відділення, у тому числі безбалансове), то згода уповноваженого банку надається на підставі його клопотання про це. У підтвердженні про згоду на обслуговування операцій за договором обов'язково зазначаються назва підрозділу банку, який обслуговуватиме операції за договором, та його внутріш-ньобанківський реєстраційний код згідно з внутрішньобанківською системою реєстраційної кодифікації.
 • ( Пункт 3.4 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 217 від 28.07.2008, N 246 від 15.06.2012)
 • 3.5. У разі відмови уповноваженого банку обслуговувати операції за договором він протягом п'яти робочих днів від дати отримання відповідних документів письмово повідомляє про це резидента-позичальника.
 • 3.6. Перехід резидента-позичальника (у разі потреби) на обслуговування операцій за договором в інший уповноважений банк здійснюється після внесення територіальним управлінням відповідних змін до реєстрації договору.
 • ( Абзац перший пункту 3.6 глави 3 розділу I вредакціїПостанови Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

Якщо обслуговуючий банк, до якого переходить на обслуговування резидент-позичальник, розташований в іншій області, то надалі функції щодо подання звітності, унесення подальших змін до реєстрації договору покладаються на територіальне управління за місцезнаходженням обслуговуючого банку.

Територіальне управління, яке внесло до реєстрації договору/електронного реєстру повідомлень про договори зміни щодо переходу резидента-позичальника на обслуговування до уповноваженого банку (підрозділу банку) іншої області, протягом п'яти робочих днів від дати внесення відповідних змін зобов'язане передати територіальному управлінню за місцезнаходженням цього уповноваженого банку (підрозділу банку) копії усіх наявних документів щодо цього договору для подальшого виконання ним передбачених цим розділом функцій за зареєстрованим договором.

( Абзац третій пункту 3.6 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 450 від 29.10.2012)

Обслуговуючий банк, клієнтом якого був резидент-позичальник, зобов'язаний в строк до 10 робочих днів від дати звернення резидента-позичальника подати йому письмову довідку з усією наявною інформацією пройогоопераціїщодоодержання іпогашення кредиту, у тому числі копії даних статистичної звітності на останню звітну дату, засвідчені підписом відповідальної особи та відбитком печатки обслуговуючого банку.

Оригінал зазначеної довідки подається резидентом-позичальником уповноваженому банку, на обслуговування до якого він перейшов, і зберігається в цьому банку. До отримання оригіналу довідки уповноважений банк, на обслуговування до якого переходить резидент-позичальник, не проводить операції з перерахування коштів на користь нерезидента для виконання зобов'язань за договором. Подання резидентом-позичальником до обслуговуючого банку такої довідки не вимагається, якщо зміни щодо обслуговуючого банку стосуються випадків, передбачених пунктом 2.9 глави 2 цього розділу.

 • ( Абзац п'ятий пункту 3.6 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 217 від 28.07.2008,N 450 від 29.10.2012)(Пункт 3.6 глави 3розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )
 • 3.7. У разі надходження від нерезидента на адресу резидента-позичальника кредиту і якщо уповноважений банк не має документів, що свідчать про правомірність одержання резидентом кредитних коштів згідно із законодавством України [реєстрації договору, гарантій Кабінету Міністрів України], або якщо обслуговуючим банком за таким кредитом визначено інший уповноважений банк, або кошти надійшли від іншого нерезидента (не кредитора), тобто від нерезидента, який не зазначений у реєстрації договору, то уповноважений банк зараховує такі кошти на поточний рахунок клієнта в загальному порядку з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку. Обслуговування уповноваженим банком операцій за договором здійснюється після отримання від резидента-позичальника документів, які свідчать про правомірність одержання резидентом кредитних коштів згідно із законодавством України та/або потрібні для виконання обслуговуючим банком функцій щодо здійснення валютного контролю за операціями резидента-позичальника за договором.
 • ( Пункт 3.7 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )
 • 3.8. Уповноважений банк зобов'язаний подавати у визначені строки відповідну звітність про операції за всіма зареєстрованими договорами резидентів-позичальників згідно з нормативно-правовим актом Національного банку з питань організації статистичної звітності, що подається до Національного банку.
 • ( Абзац перший пункту 3.8 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

Обслуговуючий банк зобов'язаний звернутися до відповідного територіального управління з пропозицією про анулювання реєстрації договору в строк до 10 робочих днів із дати виникнення підстав для анулювання, передбачених абзацами другим і третім пункту 2.11 глави 2 цього розділу.

 • (Абзац другий пункту 3.8 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 217 від 28.07.2008; в редакції Постанови Національного банку N246 від 15.06.2012 )( Абзац третій пункту 3.8 глави 3 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку N 246 від 15.06.2012 )
 • 3.9. Обслуговуючий банк під час здійснення контрольних функцій за договором має враховувати кошти, що були сплачені нерезиденту-кредитору за договором гарантії (поруки) у рахунок виконання зобов'язань резидента-позичальника за договором, забезпечених гарантією (порукою). Резидент-позичальник зобов'язаний проінформувати в письмовій формі обслуговуючий банк про погашення іншою особою заборгованості за кредитом.

У разі виконання резидентом-гарантом, поручителем зобов'язань за кредитом за резидента-позичальника з використанням рахунку цього гаранта, поручителя в уповноваженому банку, що не є обслуговуючим банком за договором, зазначений уповноважений банк у тижневий строк після виконання операції зобов'язаний надіслати уповноваженому банку, який обслуговує операції за договором, повідомлення про перерахування коштів за межі України іноземному кредитору з доданням копії відповідного повідомлення про переказ коштів в іноземній валюті. Гарант (поручитель) - уповноважений банк, що не є обслуговуючим за договором, у тижневий строк після сплати коштів за гарантією, договором поруки інформує уповноважений банк, який обслуговує операції за договором, про суму і дату виконання зобов'язання за резидента-позичальника.

 • (Абзац другий пункту 3.9 глави 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 494 від 29.12.2007)
 • 3.10. Резидент-позичальник зобов'язаний надати обслуговуючому банку за його запитом додаткову інформацію, що підтверджує або уточнює дані щодо заборгованості за кредитом (у тому числі за процентами та іншими платежами за договором), які зазначаються резидентом-позичальником у статистичній звітності щодо операцій за договором та/або в повідомленні про договір з урахуванням змін до договору. Зазначена інформація надається резидентом-позичальником у тижневий строк з дати отримання відповідного запиту обслуговуючого банку.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >