< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Програма соціологічного дослідження: вимоги до розробки

Значення програми у проведенні соціологічного дослідження

Програма соціологічного дослідження - це обов'язковий початковий документ, її вироблення дає змогу чітко визначити стратегію і тактику соціологічного аналізу виявленої проблеми, забезпечити всеохопність проблемної ситуації і достовірність отриманої інформації. Як справедливо зазначає провідний український фахівець у справі розробки технології соціологічного дослідження Н. Паніна, нехтування виробленням програми соціологічного дослідження у кінцевому підсумку призводить до нераціонального використання грошей і зусиль, втрати часу, одержання спотвореної або викривленої картини явища, яке досліджують, і загострення проблемної ситуації (наприклад, вибух конфлікту в трудовому колективі, страйк або стихійний бунт). Тому до такої, на перший погляд, непотрібної і копіткої дослідницької роботи треба поставитися надзвичайно уважно, оскільки від неї залежить безпосередній результат.

Вимоги до розробки програми соціологічного дослідження

Програма соціологічного дослідження має відповідати певним вимогам. Українські соціологи називають кілька таких вимог, серед них:

  • - чіткість і точність програми (всі її положення мають бути виразними, а елементи - продуманими відповідно до логіки дослідження і зрозуміло сформульовані, інакше учасники дослідження можуть не порозумітися і потребуватимуть зайвих витрат часу на уточнення різних питань);
  • - логічна послідовність усіх ланок програми (не можна братися за вироблення робочого плану без попереднього формулювання мети й завдань дослідження тощо);
  • - гнучкість програми (на перший погляд, це суперечить попередній вимозі, але на практиці, мірою розробки програми або при появі нових, непередбачених обставин доводиться повертатися до вже сформульованих положень і вносити в них корективи).

Поради і рекомендації до розробки програми

Українські соціологи називають перелік порад і практичних рекомендацій, якими доцільно керуватися у процесі вироблення і складання програми. Насамперед треба зважити, чи дослідження достатньо значуще і чи будуть корисні для справи його результати, чи варто витрачати час і кошти на копітку дослідницьку працю. Можливо, під час підготовки з'ясується, що існують уже готові аналоги вирішення проблеми. Тоді краще ними скористатися, аніж починати ще одне дослідження. Варто також добре подумати над тим, чи будуть наявні необхідні засоби і фінансові ресурси на оплату друкування анкет, паперу для них, час обробки (при користуванні комп'ютерами) тощо. Важливо також з'ясувати, чи це дослідження матиме підтримку з боку зацікавлених осіб, органів управління і т. ін. Особливо рекомендується скласти алгоритм здійснення і послідовності дослідницьких операцій на зразок: що читати з цієї проблеми? З ким консультуватися? Не варто шкодувати часу на самоосвіту, пошуки й читання спеціальної літератури, яка містить досвід проведення таких досліджень іншими науковцями і практиками. Нарешті, бажаним є оформлення програми як окремого документа дослідження, що допоможе не лише у здійсненні соціологічного аналізу, а й при з'ясуванні отриманих результатів та підготовці висновків і практичних рекомендацій.

Функції програми соціологічного дослідження

Як зазначає В. Гречихін, програма соціологічного дослідження виконує три основні функції:

  • 1) методологічну (дає змогу визначити проблему - наукову і практичну, задля розв'язання якої здійснюється дослідження; сформулювати його цілі й завдання; зафіксувати вихідне уявлення про об'єкт, який вивчають; встановити співвідношення цього дослідження з тими, котрі проводилися раніше або проводяться паралельно щодо аналогічних проблем);
  • 2) методичну (дає змогу розробити загальний логічний план дослідження, визначити методи збирання й аналізу інформації; виробити процедуру дослідження; проводити порівняльний аналіз отриманих результатів аналогічних досліджень);
  • 3) організаційну (забезпечує розроблення чіткої системи розподілу праці між членами дослідницької групи; полегшує контроль за процесом дослідження).

У соціологічній літературі вважають загальновизнаним, що структура програми соціологічного дослідження складається з двох розділів: методологічного і методичного. Це відображено у схемі (рис. 16).

Розглянемо докладніше зміст і складові кожного з положень.

Структура програми соціологічного дослідження

Рис. 16. Структура програми соціологічного дослідження

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >