< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз посадових вимог і змісту роботи

Аналіз посадових вимог і змісту роботи на робочих місцях принципово важливий для встановлення цілей. Його слід проводити в такому порядку:

  • 1. Розглянути необхідність або доцільність того або іншого виду трудової діяльності та її внеску в результати діяльності підрозділу (або готельного бізнесу в цілому).
  • 2. Визначити ключові аспекти цієї діяльності, від яких залежить успіх досягнення кінцевої мети, і ранжирувати їх у порядку пріоритету. Якщо цілі діяльності численні і різноманітні, їх слід ранжирувати так, щоб працівнику було ясно, що вимагає першочергових зусиль і особливої уваги.
  • 3. Обґрунтувати норми трудової поведінки, які відображають бажаний результат. Він повинен бути прийнятним для даного готельного підприємства, тобто відповідати його вимогам до виконання службових обов'язків на тих або інших робочих місцях.
  • 4. Обрати систему одиниць вимірювання для оцінки працівників (слід виробити показники, що дозволяють представити в кількісному виразі навіть ті сторони діяльності або якості працівників, які погано піддаються вимірюванню).
  • 5. Визначити, що потрібно для поліпшення роботи і способу її виконання і як це може бути досягнуто працівником за певний період.

Аналіз діяльності працівників, виходячи з якості виконання функціональних обов'язків, дозволяє встановити причини або "вузькі місця", що стали причиною невиконання запланованих цілей. При цьому можливість обґрунтовано розподіляти відповідальність між керівниками і підлеглими з'являється в тому випадку, якщо, незважаючи на ефективну роботу виконавців, загальні завдання готельного бізнесу виявляються невиконаними.

Для контролю за ходом досягнення мети необхідно орієнтуватися на нормативи. При формуванні нормативів можна керуватися такими загальними установками на:

  • - аналіз результатів діяльності за низку попередніх періодів;
  • - оцінку реалістичності передбачуваних нормативів;
  • - визначення відмінності в рівнях трудової діяльності у вигляді відхилення від нормативів в той чи інший бік;
  • - оцінку впливу змісту функціональних обов'язків на нормативи і усунення зайвих, малопродуктивних елементів роботи або способів її виконання.

Зміст і структура вимог, що висуваються до працівників на робочих місцях, впливають на нормативи трудової діяльності. Закріплення неправильних методів виконання роботи в якості нормативних здатне призвести до спотворення очікуваних результатів, тому нормуванню трудових операцій повинен передувати аналіз змісту виконуваних функцій. Участь працівників в розробці пропозицій щодо вдосконалення виконуваних функцій, їх спрощення, поєднання або розділення - неодмінна умова для підвищення ефективності роботи.

В даний час оцінка результатів діяльності перетворюється на один з головних інструментів формування і розвитку трудового колективу. Глибокі знання в цій галузі є однією з основних складових стилю керівництва сучасного менеджера. Кажучи про методологію оцінки, фахівці кадрових служб підкреслюють значення так званого зворотного зв'язку, тобто доведення її результатів до самих працівників, з тим, щоб вони могли зіставити свої успіхи з результатами інших. Гласність - одна з найважливіших умов підвищення ефективності будь-яких систем оцінки. Оцінка результатів діяльності вимагає, щоб керівники збирали інформацію про те, наскільки ефективно кожен працівник виконує делеговані йому обов'язки. Повідомляючи ці відомості своїм підлеглим, керівник дає їм можливість виправити свою поведінку, якщо вона не відповідає прийнятій. Разом з тим оцінка результатів діяльності дозволяє керівництву визначити найкращих працівників і реально підняти рівень їх досягнень, перевівши їх на привабливіші посади.

Окрім безпосереднього керівника і кадрової служби, до участі в оцінці все більше залучаються самі оцінювані та їх колеги. Самооцінка повинна обов'язково враховуватися, оскільки інформація, що повідомляється працівниками, не тільки дає точнішу картину, але і значно покращує відносини всередині готельного підприємства. До того ж, індивідуальна самооцінка сприяє розвиткові працівника.

Для досягнення максимальної точності оцінки результатів трудової діяльності бажано, щоб співбесіда носила двосторонній характер.

Нарешті, керівник повинен намагатися оцінювати роботу підлеглих якомога об'єктивніше.

Сьогодні визнано, що оцінка результатів діяльності - необхідна, через вочевидь недостатні дані для прийняття кадрових рішень. Не меншого значення набула оцінка ділових і особистих якостей, що виявляються в самому процесі праці. Цей вид оцінки характеризує діяльність працівника за критеріями, що відповідають ідеальним уявленням про виконання своїх обов'язків і про необхідні якості для досягнення максимальної результативності праці. До таких якостей належать, перш за все, професійні навики, а також психологічні здібності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >