< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація аудиторської діяльності та її форми

При організації та проведенні аудиторської діяльності аудитори можуть працювати індивідуально або в складі аудиторської фірми.

При створенні фірми аудитори можуть об'єднуватися за участю в них виконавців згідно з організаційними підрозділами.

В наш час, як правило, аудиторські фірми утворюються за участю в них виконавців різних країн. В цьому випадку можна виділити такі форми:

* міжнародні (спільні), коли у роботі таких фірм приймають участь виконавці ряду країн;

* іноземні, коли в них приймають участь виконавці інших країн;

* національні, коли в них приймають участь тільки виконавці України.

До міжнародної (спільної) фірми відносять таку фірму, в яку входять представники України і представники різних країн. Сюди можна віднести фірму "Ернст енд янт Україна". її штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку, "Куперн і Ламбранед" - англо-американська фірма.

До іноземних аудиторських фірм можна віднести "Артур Андерсен" (американська) і "Ернст і Янг" (шотландська). До національних аудиторських фірм можна віднести "Фінанси - Аудит - Приватизація" (Київ), "Партнер-аудит" (Донецьк).

Для проведення перевірок аудитори об'єднуються в організації-аудиторські фірми.

Аудиторська фірма - юридична особа, створена відповідно до законодавства, яка здійснює виключно аудиторську діяльність. Право на здійснення аудиторської діяльності мають аудиторські фірми, які включені до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів.

Підготовкою аудиторів займаються Аудиторські палати України та Спілка аудиторів України. В підготовці кадрів аудиторів приймають участь Державний комітет статистики України та Національний банк України.

У 1973 році було створено Міжнародну федерацію бухгалтерів (МФБ). Ці ініціативи були офіційно схвалені на Міжнародному конгресі бухгалтерів у Мюнхені в 1977 році.

Мета МФБ - розвиток та вдосконалення бухгалтерської професії на міжнародному рівні за допомогою гармонізованих стандартів. У складі МФБ є комітет з міжнародної практики аудиту. Мета цього комітету - удосконалення якості та одноманітності практики аудиту в усьому світі.

За організаційною структурою аудиторські фірми можна поділити:

 • 1. За участю виконавців:
  • o національні;
  • o іноземні;
  • o сумісні.
 • 2. За ступенем об'єднання аудиторів:
  • o індивідуальні (самостійні);
  • o змішані;
  • o міжнародні.
 • 3. За участю аудиторів в перевірках:
  • - участь в тематичних перевірках;
  • - участь в комплексних перевірках;
  • - участь у перевірках з завдання судово-слідчих органів.

Організація управління аудитом в Україні

Аудиторська діяльність в Україні регулюється Законом України "Про аудиторську діяльність", прийнятим 22 квітня 1993 року № 3125-ХІІ. Закон підкреслює спрямованість на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника. У Закон неодноразово були внесені зміни з метою поліпшення аудиторської діяльності та порядку обов'язкового проведення аудиту, Таким чином, можна вважати, що основним важелем введення в дію Закону України "Про аудиторську діяльність" є Верховна Рада, Президент та Кабінет Міністрів України.

Велике значення в управлінні аудитом відіграє створення згідно із Законом Аудиторської палати України, а також регіональних аудиторських палат.

Повноваження Аудиторської палати України визначається цим Законом та Статутом Аудиторської палати України.

На Аудиторську палату України покладені зобов'язання щодо методологічної роботи (розробка стандартів, положень, інших документів), робота з підготовки кадрів, які одноосібно надають аудиторські послуги. Вона може перевірити якість роботи аудиторів та аудиторських фірм і надати своє рішення про порядок подальшої роботи цих суб'єктів діяльності.

Аудиторська палата України створена як незалежний та самостійний орган на підставі самоврядування. Вона є юридичною особою і проводить відповідний облік та звітність. Нині Аудиторська палата зареєстрована у Міністерстві юстиції України. Для розширення діяльності та управління аудитом Аудиторська палата організовує на території України регіональні відділення, повноваження яких вона сама визначає. Усі рішення Аудиторської палати України приймаються на її зборах більшістю голосів.

Для закріплення методологічних основ діяльності аудиту Аудиторською палатою України протоколом № 122 від 18.04.2003 р. були прийняті Стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів як Національні стандарти аудиту, які підлягають обов'язковому застосуванню суб'єктами аудиторської діяльності. Аудиторською палатою також розроблений порядок застосування Стандартів аудиту та етики міжнародної федерації бухгалтерів у практиці аудиту України.

Законом України "Про аудиторську діяльність" передбачено також створення професійної громадської організації аудиторів України. Спілки аудиторів України також беруть активну участь у процесі управління аудитом в Україні.

Повноваження професійної громадської організації аудиторів України визначаються Законом України "Про об'єднання громадян" та Статутом професійної громадської організації аудиторів України (Спілки аудиторів України).

Поряд із тим, що для управління аудитом Спілка аудиторів має право делегувати своїх представників до Аудиторської палати, порушувати справу про припинення ними повноважень, Спілка аудиторів також має право порушувати клопотання щодо припинення повноважень членів Аудиторської палати, які делеговані міністерствами, Національним банком України, Головною державною податковою адміністрацією України, Державним комітетом статистики України. Важливо, що Спілка аудиторів має право виносити на розгляд Аудиторської палати України проекти норм і стандартів аудиту. Рішення та справи з питань делегування, відкликання та припинення повноважень членів Аудиторської палати України приймаються з'їздом Спілки аудиторів України або Правлінням з наступним затвердженням таких рішень з'їздом. Графічно структуру управління аудитом зображено на рисунку 3.6.1.

Схема організації управління аудитом

Рис 3.6.1. Схема організації управління аудитом

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >