< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інновації на ринку страхових послуг

Для забезпечення високорентабельної діяльності страхових компаній не лише у короткостроковому, а й у довгостроковому періодах необхідно формувати сприятливе страхове середовище в якому будуть максимально враховані та захищені інтереси всіх суб'єктів страхування. У цьому контексті важливим постає впровадження інноваційних розробок у сфері надання страхових послуг. Під інноваційною страховою послугою слід розуміти комплекс системних заходів, спрямованих на гармонізацію всіх етапів страхового процесу з метою отримання фінансово-економічного й соціально-правого ефекту від страхування. Інноваційна страхова послуга має більш привабливіші споживчі властивості у порівнянні з попередниками, здатна задовольнити раніше неохоплені потреби потенційного страхувальника та базується на використанні нових технологій.

Інноваційний процес передбачає поступове формування конкурентоспроможної страхової послуги, яка за своїми кількісними та якісними ознаками буде перевершувати свої аналоги.

Забезпечення конкурентоспроможності страхової послуги залежить від рівня задоволення страхувальників в отриманому страховому захисті. Сукупність факторів, які формують конкурентоспроможність страхової послуги на страховому ринку відображено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність страхової послуги

Фактори дії на конкурентоспроможність страхової послуги

Наслідки дії факторів на конкурентоспроможність страхової послуги

Ступінь доступності

Наскільки просто і швидко можна одержати страхову послугу у відповідності до залиту страхувальника

Репутація страхової компанії

Наскільки страхова компанія заслуговує на довіру

Величина статутного капіталу та сума сформованих технічних резервів

Чи забезпечує величина статутного капіталу та сума сформованих технічних резерв/в необхідний рівень платоспроможності та ліквідності

Привабливість страхових тарифів

Чим нижчий страховий тариф на страхову послугу, тим привабливіша вона для потенційних страхувальник/в

Вартість страхової послуги

Чи відповідає вартість страхової послуги тим зобов'язанням, які взяла на себе страхова компанія

Обсяг страхового покриття

Чи в достатній мірі страховиком покриті ризики, що можуть мати місце у страхувальника

Франшиза (в майнових видах страхування)

Зменшення розміру франшизи сприяє підвищенню попиту на страхову послугу серед страхувальників

Кількість основних

та додаткових послуг

На скільки розгалужена система супроводу страхових полюсів (базові та додаткові послуги) відповідно до прагнень страхувальника

Перелік обмежень у страхових ризиках

В якій мірі враховується увесь спектр можливих ризиків під час дії договору страхування

Простота норм страхового договору та захист інтересів страхувальників

Відсутність двозначності в тлумаченні умов договору страхування

Швидке, якісне та справедливе урегулювання страхових випадків

Повне виконання страховою компанією своїх зобов'язань щодо виплати страхового відшкодування та страхових сум у відповідності до діючих договорів страхування

За умов посиленої конкуренції на ринку страхових послуг все активніше постає завдання у пошуку ефективних методів та форм співпраці між суб'єктами страхування. Першочергового значення набувають управлінські заходи, які здійснює страховик з мстою оптимізації страхової діяльності. Одним із інноваційних інструментів управління виступає реінжиніринг системи продажу страхових послуг. Страховим компаніям все частіше доводиться змінювати та удосконалювати внутрішні бізнес процеси у відповідності до сучасних вимог страхового ринку. Під реінжинірингом слід розуміти взаємопов'язаний внутрішньо фірмовий комплекс управлінських заходів, спрямованих на формування бізнес процесів, які у своїй сукупності забезпечать необхідний фундамент для структурної організації та управління страхової діяльності. Бізнес процеси страхової компанії включають:

 • 1) формування статутного капіталу страховика у відповідності до завдань, які ставлять перед страховою компанією;
 • 2) сегментування ринку;
 • 3) визначення тарифної політики страховика на страхові послуги, які надаються страхувальникам;
 • 4) здійснення андеррайтингу;
 • 5) реалізація страхових послуг на страховому ринку;
 • 6) урегулювання збитків;
 • 7) здійснення відшкодування збитків;
 • 8) перестрахування;
 • 9) інвестування;
 • 10) забезпечення платоспроможності та ліквідності страховика.

Важливим напрямком інноваційної діяльності страховика є надання комплексного страхового захисту для реальних та потенційних страхувальників. Така форма співпраці взаємовигідна як для страхувальника, так і для страховика. Для страхувальника - це можливість отримати гарантований та повний комплекс високоякісних страхових послуг та пост реалізаційне обслуговування. Для страховика - це сприятлива нагода наростити обсяги реалізації страхових продуктів, отримати додатковий дохід, залучити додаткових клієнтів, розширити страхове поле, створити позитивний імідж для компанії.

Формування інноваційної діяльності страховика передбачає:

 • o розробку та провадження на ринок принципово нової страхової послуги, наприклад, страхування космічних туристів;
 • o оновлення вже існуючої страхової послуги у відповідності до потреб ринку, наприклад, покриття страхуванням додаткових ризиків за бажанням страхувальників;
 • o надання додаткових супроводжувальних послуг до основного договору страхування, наприклад, консультації клієнтів з питань аналізу та прогнозування ризикових ситуацій, послуги з розробки політики ризик-менеджменту, пропозиції щодо вжиття превентивних заходів.

Необхідною умовою інноваційного процесу є забезпечення якості страхових послуг. Основними критеріями якості страхової послуги є:

 • o імідж страховика - наскільки страхова компанія заслуговує на довіру як серед страхувальників, так і серед колег по страховому ринку;
 • o соціально-економічні характеристики - широта страхових гарантій, перелік покритих страхуванням ризиків, обмеження у страхових ризиках, права та обов'язки суб'єктів страхування, сукупність основних та додаткових послуг, наданих;
 • o фінансові характеристики - рівень страхової премії, ліміт відповідальності страховика (страхова сума), системи страхового відшкодування, які застосовуються при укладанні договорів страхування;
 • o капіталізація страхової діяльності - при зростанні розміру статутного фонду страховика збільшуватимуться його можливості щодо покриття ризиків страхування;
 • o прозорість та ступінь доступності - можливість отримати страховий захист відповідно до існуючих ризиків, простота норм страхового договору та захист інтересів страхувальників, ефективне здійснення заходів, спрямованих на поточне обслуговування за договором страхування;
 • o партнерські взаємовідносини між страховиком та страхувальником - дозволяють максимально узгодити майнові інтереси та ретельно виконувати взяті на себе обов'язки згідно договору страхування;
 • o надійність та безпечність - передбачає формування такої страхової послуги, яка б мала мінімальний ризик для страхувальника;
 • o швидке, якісне її справедливе врегулювання страхових випадків - зобов'язує суб'єктів страхування дотримуватись всіх умов, закладених у правилах та договорі страхування.

З огляду на сучасні глобалізаційні процеси, що нині активно відбуваються на світовому ринку страхових послуг, виникає необхідність у впровадженні вітчизняними страховиками інноваційних розробок у страхову діяльність, що передбачає:

 • o суттєве підвищення технологічності бізнес процесів та каналів збуту, серед яких пріоритетне місце посідають: їх автоматизація та оптимізація процесів взаємодії з клієнтами, використання можливостей Інтернету як нового перспективного каналу продажу (системи он-лайн - страхування);
 • o розробка та впровадження сучасних технологій масового продажу страхових полюсів та забезпечення автоматизації процесу обліку страхових випадків
 • o розширення та поглиблення каналів реалізації страхових послуг за рахунок проведення масової роз'яснювальної роботи, підвищення культури споживання страхових послуг;
 • o формування національного реєстру страхових випадків, який надасть можливість оперативно реагувати на такі події та вживати необхідних заходів щодо їх усунення;
 • o використання сучасних методів діагностики ризиків на які надається страхове покриття;
 • o форсування сучасних інтегрованих інформаційних систем у сфері обертання страхових послуг між суб'єктами страхування.

Ключовим завданням інноваційної діяльності страховика є максимальне наближення страхових послуг до існуючих потреб страхувальника у страховому захисті. Постає завдання у розробці мотиваційних стимулів щодо зростання страхового інтересу у потенційних клієнтів страхової компанії. Лише за умов застосування європейських інноваційних страхових програм, які передбачають збалансування якісних і кількісних параметрів страхової угоди можна досягти стабільного попиту на ту чи іншу страхову послугу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >