< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік реалізації товарів зі знижками

Під знижкою варто розуміти таку умову договору купівлі-продажу (у т.ч. усну), відповідно до якої відбувається зменшення вартості продажу товару. Розмір знижки підприємства роздрібної торгівлі залежить від виду угоди, обсягу продажу та визначається, як правило, у відсотках до суми продажу.

Про застосування знижок підприємство повинно обов'язково скласти відповідний наказ з зазначеними умовами надання знижок, розмір (відсотки) такої знижки, термін застосування, найменування товарів. Загалом можна виділити знижки, які надаються після дати реалізації та знижки під час реалізації. Для підприємств роздрібної торгівлі розповсюдженим є надання знижок під час реалізації. Сума знижок, наданих у момент продажу товарів (або ж до моменту (дати) зазначеного продажу), відображається в бухгалтерському обліку шляхом зменшення нарахованої торговельної націнки на рахунку 285 "Торговельна націнка". Якщо ж сума знижок перевищує спочатку встановлену суму торговельної націнки, то націнка зменшується на суму знижки повністю, а залишок невикористаної знижки збільшує витрати звітного періоду.

Облік іншого вибуття товарів

На сьогодні досить широкого розповсюдження отримала реалізація товарів торгівля через торгівельні автомати (вейдінг). Для обліку товарів, завантажених в автомати, підприємства ведуть аналітичний облік за кожним торговельним автоматом. Завантажений у торгівельний автомат товар списується з рахунків обліку в дебет субрахунку 282. Передача товарів у торгівельний автомат оформлюється накладною на внутрішнє переміщення за типовою формою №М-11, у якій підпис про отримання ставить працівник, що завантажує такі товари у автомат. Інформація про кількість проданого товару, суму виручки та кількість використаної сировини (наприклад, у кавових автоматах) одержується із блока фіскальної пам'яті торговельного автомату. Датою отримання доходу в бухгалтерського обліку є дата виймання грошей із автомату.

Продаж товарів за зразками - форма роздрібного продажу товарів, за яким покупець після попереднього ознайомлення самостійно або з допомогою продавця вибирав необхідні йому непродовольчі товари за встановленими в торговельному (демонстраційному) залі зразками, оплачує покупку і одержує товар відповідно до вибраних зразків. Відповідно до Рекомендацій по організації продажу товарів по зразках, затверджених наказом Міністерства економіки України № 152 від 20.07.2000р., можливі дві форми такого продажу: з переданням товару покупцю в торговому залі і з доставкою його до дому зі складів оптових чи роздрібних торгових організацій або від виробника. Вартість зразків товарів, що демонструють, включаються до витрат тільки у частині суми уцінки. При відображенні в бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних з уцінкою товарів, що втратили свою первісну якість за час експонування зразків, слід додержувати вимог [54].

Товари також можуть вибувати із підприємства роздрібної торгівлі в результаті їх безоплатної передавання іншим юридичним та фізичним особам, передавання їх в якості внеску до статутного капіталу іншого підприємства, списання товарів для власних господарських потреб, встановлення їх нестачі в результаті інвентаризації тощо. Документальне оформлення та облік таких операцій є аналогічним обліку в оптовій торгівлі, що розглянуто у розділі 2.

Облік повернення товарів покупцями

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" споживач можете протягом 14 днів з моменту покупки повернути товари придбані у підприємства роздрібної торгівлі [81].

У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у строки, встановлені законодавством, має право вимагати:

  • - пропорційного зменшення ціни;
  • - безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
  • - відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.

Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу. У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

На підставі зазначених документів складається акт про повернення товару (коштів). Відповідно до норм Закону про РРО до розрахункової операції належить не лише приймання готівкових коштів від покупців, а також їх видача за повернутий товар. Згідно зі ст. З цього Закону, продавець зобов'язаний видати покупцеві, який повертає товар, розрахунковий документ (касовий чек, товарний чек, розрахункову квитанцію) на повну суму здійсненої операції [66].

Для відображення повернутих покупцями товарів в бухгалтерському обліку призначений субрахунок 704 "Вирахування з доходу". Вартість товарів (з ПДВ), що повернуті, відображають за дебетом цього субрахунку, а за кредитом -дебетові обороти списуються на рахунок 79 "Фінансові результати".

Собівартість поверненого товару при його реалізації була списана на витрати і вплине на фінансовий результат, тому при його поверненні необхідно провести коригування собівартості товарів та торговельної націнки з одночасним оприбуткуванням такого товару. Запис в обліку буде зроблений методом "червоне сторно", коригуванню підлягає також сума торговельної націнки.

Облік забезпечення гарантійних зобов'язань

На гарантійне обслуговування приймається товар за наявності експлуатаційних документів, пломб виробника або виконавця на товарі.

Якщо це передбачено експлуатаційним документом, відсутності пошкоджень товару, які могли викликати несправність, за умови дотримання вимог експлуатаційного документа щодо правил зберігання, введення в експлуатацію та використання товару за призначенням.

У разі виходу товару з ладу з вини споживача (невиконання правил експлуатації), відсутності передбачених експлуатаційними документами пломб, гарантійного талона споживач втрачає право на гарантійне обслуговування.

На прийнятий товар оформлюється технічно-облікова картка, до якої вносяться дані про технічний стан товару і причини виходу його з ладу. Дані про товар також вносяться до журналу обліку гарантійного ремонту (обслуговування) технічно складних побутових товарів.

У разі коли споживач не з'явився за одержанням відремонтованого товару у п'ятиденний термін з дня, визначеного у квитанції, виконавець повідомляє його про це письмово. По закінченні 5 місяців, протягом яких споживач з поважних причин не з'явився за одержанням відремонтованого товару, виконавець надсилає споживачеві друге письмове повідомлення. Через 6 місяців з дня, визначеного у квитанції, товар підлягає реалізації. За рахунок виручених від продажу такого товару коштів виконавець покриває витрати на його реалізацію та зберігання, решта коштів в установленому порядку спрямовується на депозит державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса на ім'я споживача.

Підприємства, що здійснюють продаж товарів із наданням гарантії, нараховують забезпечення гарантійних зобов'язань, яке Існує протягом усього строку гарантії. Для обліку руху та залишків коштів, що зарезервовані на забезпечення гарантійних зобов'язань передбачено субрахунок 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань". На ньому ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

Товари, що прийняті на гарантійний ремонт, відображаються на позабалансовому рахунку 023 "Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >