< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи навчання

Результативність навчання насамперед залежить від творчої реалізації вчителем вимог, сформованих у дидактичних принципах. їх розроблення залежить не тільки від педагогічних, а й соціальних, філософських, логічних, психологічних закономірностей. Принципи навчання як регулятивні норми практики, незважаючи на їхню всезагальність, зумовлені також цілями освіти і виховання, рівнем розвитку науки і практики навчання, їх реалізація здійснюється на всіх ступенях і рівнях навчання, в будь-якій педагогічній ситуації.

Принципи (лат. principium- основа, першооснова) навчання - система вихідних, основних вимог до навчання, виконання яких забезпечує ефективне здійснення завдань учіння і розвитку особистості.

Вони визначають зміст, організаційні форми і методи навчального процесу відповідно до загальних цілей і закономірностей, тобто регулюють основні компоненти процесу навчання. Основне в принципах навчання - це вимоги до організації пізнавальної діяльності учнів.

Основою принципів навчання є не лише власне педагогічні закономірності, а й соціальні, філософські, психологічні, гносеологічні, тому при їх обґрунтуванні необхідно брати до уваги логічні основи теорії пізнання і процесу засвоєння знань, закономірності функціонування психіки людини, рівень розвитку педагогічної науки і практики.

Загальна кількість принципів у дидактичній теорії чітко не визначена. Розвиток науки пов'язаний з постійним вивченням складних зв'язків і відношень між активними компонентами процесу навчання, тому є різні підходи до класифікації і послідовності принципів навчання.

Усі принципи навчання тісно взаємопов'язані, взаємопроникають і взаємоконтролюють один одного, і чим більше їх реалізовано під час уроку, тим вища його результативність та ефективність. Як зазначає В. Бондар, одні принципи чітко проявляють свою дію, інші е загальним дидактичним фоном, а деякі в конкретній навчальній ситуації реалізувати неможливо.

Знання та дотримання методологічних, методичних і психолого-педагогічних вимог системи сучасних принципів навчання сприяє ефективності цього процесу, виявленню його особливостей на рівні конкретних правил, рекомендацій щодо досягнення цілей навчання. Окрім визначення основних компонентів процесу навчання, принципи регулюють відносини між учасниками дидактичного процесу, забезпечують взаємозалежність і взаємозумовленість між компонентами процесу навчання взагалі і між його суб'єктами та об'єктами; визначають зміст діяльності вчителя і навчально-пізнавальної діяльності учнів; відображають внутрішню сутність і структуру діяльності суб'єктів навчання; сприяють розв'язанню суперечностей процесу навчання і самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів; зумовлюють характер і особливості навчально-пізнавальної діяльності учнів, її самоорганізацію і самоконтроль.

Запропонована послідовність дидактичних принципів відповідає логіці діяльності вчителя: від постановки цілей і завдань навчання до здійснення контролю його результатів.

Принцип цілеспрямованості навчання

Застосування цього принципу вимагає від учителя знання основної мети освіти, завдань навчання в сучасній школі, уміння в конкретній ситуації ставити оптимальні завдання навчання, розвитку і виховання, враховуючи реальні навчальні можливості учнів конкретного класу.

Згідно з програмними документами, основними освітніми завданнями є: оволодіння учнями системою наукових знань, практичних умінь і навичок, специфічних для кожного навчального предмета; розвиток розумових здібностей і пам'яті, волі, емоцій особистості, її потреб, інтересів, здібностей; формування наукового світогляду, моральної, трудової, естетичної, екологічної, фізичної культури та ін.

Плануючи зміст, методи і форми навчання, учитель повинен забезпечити усвідомлення учнями всього комплексу завдань кожного уроку. Ці завдання мають відображати основні ланки процесу засвоєння знань: від сприймання навчальної інформації до використання знань на практиці. Принцип цілеспрямованості навчання ставить такі вимоги:

  • - чітко уявляти мету і результати навчання;
  • - "переводити" цілі навчання у внутрішні мотиви та пізнавальний інтерес учнів;
  • - забезпечувати усвідомлене виконання навчальних дій;
  • - проектувати проміжні та кінцеві результати навчання;
  • - конкретизувати основну мету навчання в завданнях;
  • - показувати учням перспективи успішного навчання.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >