< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічна ефективність туристичного бізнесу

Економічні основи туристичної діяльності виражаються переважно в конкретному ефекті. Ефект може мати організаційне економічне, психологічне, правове, етичне і соціальне забарвлення, спостерігатися або формуватися. Один вид ефекту може змінюватися за рахунок іншого. Так, зменшуючи економічний ефект, можна збільшити соціальний. Якщо на перше місце поставити економічний ефект і не приділяти уваги організаційному, то всі інформаційні процеси можуть сповільнитися і це позначається на найекономічнішому ефекті.

Ефективність туристичної організації загалом визначають як відношення результатів її діяльності до витрат, спрямованих на їх якісне досягнення. Ефективність відображає ступінь досягнення окреслених цілей, тому всі туристичні організації за умов ринку прагнуть до максимізації ефекту.

Підвищення ефективності турбізнесу полягає в збільшенні економічних результатів на кожну одиницю витрат у процесі використання ресурсів. Це зумовлює важливість розробки єдиних підходів до вимірювання витрат і результатів для добору і реалізації достовірно ефективних рішень на всіх рівнях управління туристичним бізнесом, які перетворюють розрахунок економічної ефективності з формальної господарської процедури в життєву необхідність. Такий підхід зумовив створення класифікації ефективності. Далі описані найбільш традиційні ознаки і класифікація ефективності.

Більшість туристичних організацій, оцінюючи ефективність свого бізнесу, користуються ознакою, що відображає зміст того чи іншого елементу ефективності. Ця ознака, уможливлює комплексну оцінку ефективності бізнесу, достатньо проста у використанні і володіє високим ступенем достовірності. За змістом елементів ефективність поділяється на організаційну, економічну, соціальну, технологічну психологічну, правову, екологічну, етичну і політичну.

Ефективність функціонування туристичних організацій

Організаційна ефективність туристичного бізнесу - це факт досягнення організаційних цілей за менший час і (або) з меншими витратами, ніж передбачалося. Організаційні цілі реалізують потреби працівників в оптимальній організації праці, що дає змогу надавати послуги належної якості.

Економічна ефективність туристичного бізнесу вимагає конкретизації змісту понять "економічна ефективність" і "економічний ефект". Економічний ефект - абсолютний результат туристичного бізнесу. Один і той самий ефект можна отримати різними способами, з різними витратами. І навпаки, однакові витрати можуть мати різні наслідки. Тому необхідно порівнювати результати з витратами. Порівняння ефекту і витрат на його досягнення є основою визначення економічної ефективності. Отже, економічна ефективність - це відносна величина, що обчислюється як співвідношення однієї абсолютної величини (ефекту) з іншою (витратами).

Соціальна ефективність туристичного бізнесу - це факт досягнення поставлених соціальних цілей за менший час і (або) з меншими фінансовими витратами, ніж передбачалося. Соціальні цілі реалізують потреби працівників туристичної організації в інформації, знаннях, творчій праці, самовираженні, спілкуванні, відпочинку.

Технологічна ефективність туристичного бізнесу означає досягнення певних результатів (галузевого, національного або світового технологічного рівня виробництва), запланованих у бізнес-плані, за коротший час або з меншими фінансовими витратами, ніж планувалося.

Правова ефективність туристичного бізнесу оцінюється ступенем досягнення правових цілей організації і персоналу за більш короткий час, меншою кількістю працівників, або з меншими фінансовими витратами, ніж передбачалося. Правові цілі реалізують потреби працівників у безпеці і порядку.

Екологічна та етична ефективність туристичного бізнесу можлива тоді, коли екологічні та етичні цілі організації і персоналу досягаються за скорочений порівняно, з планованим час, меншою кількістю працівників або з меншими фінансовими витратами. Екологічні та етичні цілі реалізують потреби та інтереси людини в дотриманні етичних норм поведінки людьми відносно навколишнього середовища і між собою і знаходять своє вираження в корпоративній культурі. Залежно від користувачів розрізняють внутрішню і зовнішню економічну ефективність туристичного бізнесу.

Внутрішня ефективність - це оцінка ефективності бізнесу з позиції туристичної організації, вона визначається системою показників, які будуть наведені далі.

Зовнішня ефективність враховує рівень задоволеності результатами діяльності туристичної організації з боку зовнішніх користувачів (держави, інвесторів, споживачів) і може оцінюватися різними показниками. Так, ефективність бізнесу для держави насамперед визначається розміром податкових надходжень у бюджет. Необхідно відзначити важливість збалансованості внутрішньої і зовнішньої ефективності в контексті конкурентоспроможності туристичній організації. Сучасний підхід до ефективності означає поєднання ефективного використання ресурсів з розширенням масштабів діяльності і вимагає виокремлення в структурі ефективності статичного і динамічного аспектів.

Статична ефективність характеризує ступінь пристосування організації до тієї, що склалася в економічній ситуації, без урахування додаткового зростання, динамічна - тенденцію до розвитку. Необхідно оптимально поєднувати статичний динамічний аспекти ефективності. Зловживання статичним підходом до оцінки ефективності може негативно позначитися на перспективах розвитку підприємства. Водночас надмірне захоплення динамічним аспектом, пов'язаним з великим ризиком, може привести до невиправданих витрат, втрати темпів переходу його в нову якість ефективності. Крім того, ефективність можна оцінювати з позицій кількості та якості туристичного бізнесу.

Кількісна ефективність характеризує розміри ефекту і темпи зростання (приросту) показників ефективності, якісна - комбінацію ресурсів, що забезпечила кінцевий результат. Важливим підходом до оцінки ефективності є масштабність. Так, економічна ефективність може бути галузевою, внутрішньофірмовою, груповою (підрозділи, служби та ін.), індивідуальною. Оцінка ефективності з позицій масштабності дає змогу отримати часткові й узагальнені показники ефективності туристичного бізнесу, а також порівнювати ефективність роботи окремих туристичних організацій.

Залежно від способу співвідношення результатів і витрат ефективність визначається такими показниками:

  • o результат / витрати характеризує результат, отриманий від одиниці витрат;
  • o витрати / результат означає питомі витрати, що припадають на одиницю досягнутого результату;
  • o результат - витрати характеризує абсолютну величину перевищення результатами витрат;
  • o (результат - витрати) / витрати дає оптимальний ефект;
  • o (результат - витрати) / результат відображає питомий ефект, що припадає на одиницю отриманого результату.

Врахування перелічених показників ефективності забезпечує комплексний підхід до оцінки ефективності туристичного бізнесу загалом з позицій цілеспрямування (здатності формувати цілі відповідно до потреб); раціональності (засоби досягнення цілі повинні бути виправдані); економічності (мінімізації витрат) та адаптивності (відповідності системі споживчих оцінок і конкуренції). Це дає змогу обрати найбільш дієві інструменти управління туристичним бізнесом за умов конкуренції.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >