< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Єдиний реєстр адвокатів України (ст. 17 Закону)

 • 1. Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.
 • 2. До Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі відомості:
 • 1) прізвище, ім'я та по батькові адвоката;
 • 2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України);
 • 3) найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв'язку;
 • 4) адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв'язку;
 • 5) інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 • 6) інші відомості, передбачені цим Законом.

Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України вноситься лише одна адреса робочого місця адвоката.

 • 3. Адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.
 • 4. Інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. Рада адвокатів України і відповідні ради адвокатів регіонів надають витяги з Єдиного реєстру адвокатів України за зверненням адвоката або іншої особи.
 • 5. Відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, включаються до нього не пізніше дня, наступного за днем отримання радою адвокатів регіону відповідної інформації, крім випадків, установлених цим Законом.
 • 6. Порядок ведення Єдиного реєстру адвокатів України затверджується Радою адвокатів України.
 • 7. З метою ведення Єдиного реєстру адвокатів України дозволяється обробка персональних даних фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.

Запровадження і ведення Єдиного реєстру адвокатів України -крок, без сумніву, новаторський не лише для адвокатської спільноти, але й для українського суспільства в цілому. Новаторський тому, що він дозволить швидко виявити усі негативні вкраплення, усі недоброякісні пухлини на тілі адвокатури, оскільки кожен охочий, скориставшись сайтом НААУ, зможе отримати, сподіваємося, об'єктивну, інформацію про певного адвоката.

Обсяг інформації про дійсного члена НААУ та осіб, до яких застосоване рішення про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, визначено пунктами 1-4 цієї норми Закону, зокрема:

 • o прізвище, ім'я та по батькові адвоката;
 • o номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України);
 • o найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв'язку;
 • o адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв'язку. Об'єднання адвокатів (ст. 18 Закону)
 • 1. Адвокати мають право створювати в установленому законом порядку місцеві, всеукраїнські і міжнародні об'єднання.
 • 2. Адвокати, їх об'єднання можуть бути членами міжнародних організацій адвокатів та юристів.

Свобода об'єднань адвокатів як на території України, так і поза її межами, безумовно, позитивний чинник подальшого розвитку адвокатського самоврядування. Особливого значення це набуває саме тепер, коли Україна обирає вектор свого подальшого співробітництва на світовій арені. Для адвокатів усіх країн існує одна спільна гуманна платформа - це надання правової допомоги у захисті прав людини і громадянина незалежно від політичного чи соціального стану в державі.

Адвокати України і до прийняття Закону займали активну позицію у співпраці з міжнародною адвокатською спільнотою. Україна є членом МАЮ, однак на цьому не слід зупинятися і бажано розвивати таку співпрацю на нижчих щаблях адвокатського самоврядування, налагоджувати зв'язки з адвокатськими об'єднаннями інших країн на рівні міст і областей з метою збагачення власного досвіду через обмін інформацією та дружні професійні зустрічі та контакти.

Потрібно відійти від практики, коли усі закордонні візити здійснюються лише керівниками вищого органу правління з своїми наближеними. Зближенню з міжнародними організаціями юристів та адвокатів повинно сприяти налагодження співпраці з колегами всередині держави, У вітчизняних адвокатів є багато невирішених етичних проблем, питань корпоративної солідарності і взаємодії у відносинах з владою, прокурорськими та правоохоронними органами. Налагодження взаємин всередині країни полегшить вихід на міжнародні зв'язки, виявиться більш конструктивним та не порівняно ефективнішим.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >