< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Програма Альт-Інвест 3.0

належить до класу відкритих програм. Методика фірми Альт, на базі якої побудована програма, в основному відповідає методичним рекомендаціям ЮНІДО. Для розрахунку показників ефективності інвестиційного проекту використовується імітаційна модель грошових потоків.

Оскільки програма побудована з використанням електронних таблиць, у стандартному постачанні вона пропонує користувачеві можливість опису всіх видів діяльності за запропонованими алгоритмами.

Програма дає можливість вводити стартові початкові дані в агреговану форму балансу, яка відповідає загальним стандартам вітчизняних форм бухгалтерської звітності. Вона дає змогу задавати майже всі початкові дані не тільки як постійні величини або дискретний ряд, але і як змінні або навіть складні функції.'

Опис інвестиційної діяльності щодо проекту дає змогу використовувати різні способи придбання основних засобів (покупка і лізинг), а також різні способи нарахування амортизації. Найдетальніше цей опис операційної діяльності, яка включає виробничу програму випуску продукції, норм витрати матеріальних ресурсів на одиницю продукції, розрахунок потреби в оборотному капіталі, диференційований розрахунок фонду оплати праці різних категорій персоналу підприємства, виробничих витрат, тривалості технологічного циклу, затримки платежів, які разом дозволяють достатньо коректно розрахувати виробничу собівартість продукції, що випускається.

Фінансова діяльність представлена також досить детально. Є можливість скласти гнучкий графік залучення і погашення позичкових коштів, використовувати вільні грошові кошти проекту в альтернативні проекти у вигляді короткострокових і довгострокових фінансових вкладень. Особливо слід вказати на наявність автоматичного розрахунку оптимального графіка залучення позичкових коштів, що дуже зручно при фінансуванні типу кредитної лінії. Це є безперечною перевагою програми.

Економічне оточення представлене також стандартним набором таких показників, як інфляція, можливість розрахунку проекту у двох валютах, докладний і гнучкий опис податкового навантаження.

Оскільки програма реалізована в, середовищі Microsoft Excel і має велику гнучкість до змін структури і налагодження, то вона пропонує користувачеві великі можливості щодо зміни тривалості інтервалів планування, тобто дає можливість задавати масштаб часового періоду розрахунку проекту. Це дуже зручно при здійсненні поточного планування діяльності підприємства.

Аналітичні можливості програми достатні, однак не потужні. Показники ефективності інвестицій представлені в повному обсязі. Аналіз чутливості пропонує невеликий набір змінних параметрів проекту. Створення власного аналізу чутливості, що враховує вплив досить великої кількості параметрів на всі показники ефективності, може стати достатньо складним завданням навіть для кваліфікованого користувача.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді необмеженої кількості таблиць і графіків, що характерні для середовища, в якому написана програма. Формування звітних документів за проектом, по суті, визначаться тільки вимогами до нього і кваліфікацією експерта, що готує матеріали.

Програма COM FAR (версія 3.0)

Основою цієї програми є методика Організації з промислового розвитку ООН (так звана методика ЮНІДО). Запропонований фахівцями ЮНІДО підхід до побудови типового бізнес-плану дає змогу не упустити суттєвих моментів в описі поточної або планованої діяльності підприємства, а також подати результати у вигляді, який найбільше підходить для сприйняття західними фінансистами. Ця методика виконує роль єдиної бази, що допомагає спілкуватися між собою фахівцям у сфері інвестиційного проектування і фінансового аналізу. Більшість відомих на сьогодні комп'ютерних систем для інвестиційного проектування спираються на цю методику, і, зокрема, всі розглянуті вище вітчизняні програми. Програма СОМРАК є практичною реалізацією цієї методики у вигляді комп'ютерної програми, яка може бути придбана в представництві ЮНІДО.

Програма є універсальним інструментом для опису і розрахунку всіх основних етапів інвестиційного проектування. Інвестиційна діяльність може бути детально описана завдяки наявності кількох самостійних розділів. Програма дозволяє використовувати кілька способів нарахування амортизації. Опис операційної діяльності складається з дуже докладного опису витрат виробництва, які можуть бути віднесені на номінальну потужність виробництва або одиницю продукції. Програма продажу розраховується за кожним видом продукції. Причому витрати виробництва можна розрахувати як для кожного виду продукції, так і в цілому по підприємству. Проте складні схеми формування запасів матеріальних ресурсів і схем їх оплати, що часто зустрічаються в практиці, нестандартні схеми продажу проведеної продукції і ряд інших ситуацій не можуть бути адекватно описані з урахуванням прийнятих у програмі допущень. В умовах перехідної економіки такі негативні моменти ускладнюють використання цієї програми, особливо для поточного планування. Фінансова діяльність включає опис акціонерного і венчурного капіталу, довго- і короткострокових позик, розподіл прибутків.

Економічне оточення включає опис валют проекту і податкового навантаження. Останнє є най вразливішим місцем програми для її використання, оскільки на відміну від вітчизняних програм, вона не дозволяє використовувати для розрахунку різні види податків, визначати для них базу оподаткування і відносити на різні види витрат відповідно до нашого законодавства.

Програма дає можливість задавати різну тривалість планування, проекту кратні місяцю і практично не обмежує номенклатуру продукції, але не передбачає докладного опису матеріальних ресурсів, витрачених на її виробництво.

Аналітичні можливості програми достатньо широкі і представлені спеціальним розділом програми, який включає аналіз інвестиційних та операційних витрат, фінансової діяльності. Традиційно розраховуються три основні підсумкові форми - планований грошовий потік, звіт про чистий прибуток і прогнозний баланс. Кожен вид аналізу представлений таблицею і набором графіків.

Результати розрахунків подаються у вигляді набору таблиць і відповідних графіків, набір яких чітко заданий структурою програми. Інтерфейс програми може бути оцінений як посередній.

Експлуатаційні і технічні характеристики. COMFAR є програмним засобом для Windows 95, 98. Система повністю створена англійською мовою, вихідні дані, опис і керівництво користувача - також англійською. Для виключення можливостей несанкціонованого використання використано апаратний захист у вигляді ключа. Є й російськомовна версія цієї програми.

Інтерфейс програми може бути оцінений як посередній.

До переваг програми слід віднести реєстр виявлених помилок і попереджень, який з'являється перед проведенням розрахунку з вказівкою місця виникнення помилки. У цьому плані програма подібна до програми ІНВЕСТОР, де також присутній моніторинг помилок.

Ця програма належить до класу закритих програм. Відсутність багатовіконного інтерфейсу робить її досить важкою для розуміння алгоритму розрахунку.

Вартість програмного продукту COMFAR III - 4400 дол. США, при цьому вартість версії програми - 4000 і 400 дол. США - вартість ключа. За показником "функціональні можливості/ціна" програму можна оцінити як досить привабливу. Ця програма має міжнародну сертифікацію і відповідає методиці, що використовується зарубіжними фінансовими інститутами.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що вибір конкретної програми має бути визначений користувачем залежно від поставлених завдань. Так, програму Project Expert можна рекомендувати тим, хто працює переважно із західними інвесторами, які використовують стандартні типи документів. Програма ІНВЕСТОР може бути рекомендована тим, хто свою діяльність пов'язує з російськими інвесторами. Програму Альт-ін-вест насамперед можна рекомендувати консалтинговим фірмам як основу для розробки індивідуальної моделі функціонування підприємства. Щодо програми COMFAR можна стверджувати, що вона залишається певним загальновизнаним міжнародним еталоном, проте її цінові характеристики є досить високими.

Професійні системи управління проектами у своїй функціональності вже помітно відрізняються одна від одної. І це, як правило, вже не окремі програми, а комплекси, до складу яких входять різні утиліти і модулі, призначені для вирішення специфічних завдань.

Технології управління Spider Project. Рішення для управління проектами дає керівникам можливість вибирати проекти, реалізувати їх з максимальною віддачею, оптимізувати розподіл ресурсів, мінімізувати витрати і проглядати весь портфель проектів, включаючи набори ключових показників ефективності, звіти і деталізований аналіз.

Інтегрована система Spider Project - це професійний інструментарій для ефективної організації процесу управління проектом будь-якої складності в рамках виділеного бюджету і вибраної стратегії.

Програмне забезпечення Primavera призначене для автоматизації процесів управління проектами відповідно до вимог PMI, ІРМА і стандартами ISO.

Для побудови інтегрованої системи управління проектами компанія Primavera inc. пропонує кілька продуктів.

SureTrak Project Manager позиціонується як продукт початкового рівня для управління нескладними проектами в невеликих компаніях. Інтерфейс цілком стандартний. Дуже добре реалізований принцип WYSIWYG і масштабування часової осі при відображенні діаграми Ганта. Сумісний з МАРІ-сумісними системами електронної пошти, тобто з Messaging АРІ - інтерфейсом прикладного програмування систем передачі повідомлень, розроблений корпорацією Microsoft для створення Windows-застосунків, що використовують електронну пошту. Вбудований wizard "Швидкий старт" проектів допомагає створити систему кодів для типових проектів.

Primavera Project Planner (РЗ) - професійний пакет управління проектами для роботи зі складними багаторівневими ієрархічними проектами.

Для моделювання проекту доступний обширний набір інструментів, що включає до 20 рівнів WBS і 16 призначених для користувача полів даних. Реалізовано 9 типів робіт, всіх типів залежностей між роботами; є 10 типів обмежень. Поточний розклад проекту може порівнюватися з необмеженою кількістю базових планів.

Welcom Suite - інтегроване інформаційне рішення для управління проектами Deltek Enterprise Project Management Solutions. Рішення Deltek Enterprise Project Management Suite дає змогу ефективно вирішувати коло завдань управління проектною діяльністю. До нього входять п'ять спеціалізованих взаємопов'язаних програмних продуктів і здатних здійснювати обмін даними з іншими інформаційними системами. Модульна структура рішення дозволяє формувати його тільки з тих продуктів, які необхідні для вирішення актуальних завдань.

Ще один програмний продукт компанії Deltek - Ореп Plan. Система Ореп Plan є повнофункціональним рішенням для планування і контролю за реалізацією проектів. Вона забезпечує повномасштабне мультипроектне управління, планування й оптимізацію використання ресурсів у масштабах підприємства. Система може бути ефективно використана на всіх рівнях контролю та управління проектами - від вищого керівництва й менеджерів проектів до керівників функціональних підрозділів і виконавців.

Microsoft Project - це програма управління проектами, за допомогою якої менеджер має можливість розробляти план проекту, розподіляти ресурси згідно з поставленими завданнями, здійснювати моніторинг виконання проекту та аналізувати обсяги виконаних робіт.

Визначною рисою Microsoft Project є створення розкладу "критичного шляху", що здійснюється з урахуванням використовуваних ресурсів. У результаті утворюється ланцюг, який візуалізується у вигляді діаграми Ганта.

Microsoft Project пропонує кілька продуктів програмного забезпечення управління проектами: 1) Microsoft Project Standard - версія для одного користувача, розрахована на невеликі за обсягом проекти; 2) Microsoft Project Standard - настільна система календарного планування та управління проектами, призначена для бізнес-менеджерів і менеджерів невеликих підрозділів; забезпечує інформаційну підтримку менеджера на всіх стадіях життєвого циклу проекту.

Ініціація: визначення цілей та обмежень за проектом. Введення довідника ресурсів. Можливим є планування трудових ресурсів, матеріалів і механізмів. Вказується рівень доступності ресурсу, індивідуальний календар і кілька ставок оплати. Є можливість імпорту списку ресурсів з Active Directory та адресної книги; використання шаблонів планів проектів.

Планування: введення і структурна декомпозиція складу робіт, тривалості робіт і обмежень щодо їх термінів; встановлення логічних зв'язків між роботами; розрахунок розкладу проекту методом критичного шляху; планування розкладу від дати початку або до дати закінчення проекту; планування робіт з урахуванням календарів виконання робіт і доступності ресурсів; розрахунок трудомісткості робіт, перерахунок трива-лостей робіт залежно від використання ресурсів на роботах; введення ресурсних потреб в ході виконання робіт; ручне й автоматичне вирівнювання рівня завантаженості ресурсів з метою оптимального розподілу ресурсів між роботами; розрахунок вартості робіт і ресурсів, що витрачаються на виконання робіт.

Реалізація та контроль виконання: створення базового плану (до 11 примірників) з метою відстеження відхилень; облік фактичних термінів виконання робіт, трудовитрат (у т. ч. понаднормових) ресурсів, витрат матеріалів і грошових коштів; видача звітів щодо відхилень від планових показників, використання наочних індикаторів; експорт даних в Microsoft Excel для подальшого аналізу.

Завершення: підготовка підсумкових звітів за всіма параметрами плану проекту: терміном виконання робіт, вартістю робіт, трудовитратами виконавців і витратою ресурсів; архівація плану проекту.

Висновок даних в Microsoft Project візуалізується за допомогою: таблиці робіт, ресурсів, призначень; діаграми Ганта; мережевого графіка; графіка завантаженості ресурсів; обчислюваних полів користувача.

Microsoft Project Standard дає змогу сортувати, фільтрувати і групувати дані, довільно налаштовувати коди структури робіт і ресурсів; динамічно по'язувати кілька проектів в один мультипроект з метою планування або аналізу всього портфеля проектів, використання загальних ресурсів.

Microsoft Project Professional - корпоративна версія програмного забезпечення управління проетами і ресурсами, а також управління портфелями проектів за допомогою Microsoft Project Server.

Microsoft Project Web Access - Web-інтерфейс для виконання звітності з приводу виконання поставлених завдань, перегляду портфелів проектів.

Microsoft Project Portfolio Server - продукт програмного забезпечення для відбору проектів на основі збалансованих показників.

Корпоративна версія Microsoft Project, на відміну від стандартної, вимагає високої кваліфікації персоналу для її використання. З метою перевірки кваліфікації аналітиків Microsoft пропонує ряд сертифікованих програм.

Висновки

Підготовка і реалізація проектів є високоризикованим видом господарської діяльності. Нині значного поширення набула процесна концепція управління проектами (УП). Суть її полягає в тому, що складна інтегрована природа УП описується через процеси, з яких вона складається, і їх взаємозв'язку.

Управління проектом - це методологія організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів протягом життєвого циклу проекту (проектного циклу), орієнтованого на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування системи сучасних методів, техніки й технологій керування для досягнення певних результатів щодо складу й обсягу робіт, вартості, часу, якості. Кожен проект незалежно від його складності й обсягу робіт, необхідних для його виконання, проходить у своєму розвитку певні стани: від початкового до заключного стану.

Управління проектами дозволяє розв'язувати такі завдання: визначати цілі проекту; формувати його обгрунтування; структурувати проект; визначати фінансові потреби і джерела його фінансування; добирати постачальників, підрядників та інших виконавців; готувати й укладати контракти; розраховувати кошторис і бюджет проекту; визначати терміни виконання проекту та розробляти графіки реалізації; контролювати процес виконання проекту і коригувати план його реалізації; управляти ризиками проектної діяльності.

Ключовими чинниками, що впливають на успіх проекту, є ефективне рішення організаційних питань, застосування на всіх етапах проекту цілісної технології управління проектом.

Зараз на ринку ІТ є багато комп'ютерних програм для розрахунку і порівняльного аналізу інвестиційних проектів, серед яких можна назвати Project Expert, Інвестор, COMFAR та інші, котрі з успіхом використовуються для розробки фінансової моделі і стратегічного плану розвитку промислових підприємств, що особливо актуально в умовах перехідної економіки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >