Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Науково-практичні засади економічного аналізу Зміст, завдання і цільові спрямування економічного аналізу Становлення та розвиток економічного аналізу в Україні Пріоритети розвитку сучасного економічного аналізу Предмет і об'єкти економічного аналізу Зв'язок економічного аналізу з іншими економічними науками та галузями наукових знаньЕкономічний аналіз і економічна теоріяЕкономічний аналіз і бухгалтерський облік Економічний аналіз і статистика Аналітичні оцінки в аудитіЕкономічний аналіз і маркетингЕкономічний аналіз та контролінг Види економічного аналізуПросторові види економічного аналізу МЕТОД І СИСТЕМА ПРИЙОМІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Метод економічного аналізу та його характеристики Моделювання економічних явищ і процесів в аналізі Індикатори цільового моделювання факторних систем в аналізі Види факторних систем та їх характеристики Логічні методи економічного аналізу Методи комплексної економічної оцінки Графічні методи економічного аналізу Застосування економіко-математичних методів і моделей у розв'язку аналітичних задач Методи фінансових обчисленьОперації нарощування та дисконтуванняВідсоткові ставки і методи їх розрахунку Методи експертної оцінки МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ Методика економічного аналізу та її структурні елементиСистемний підхід у побудові методики економічного аналізу Загальна модель комплексного економічного аналізу Структурні елементи методики комплексного економічного аналізу діяльності суб'єкта господарювання Організаційні системи економічного аналізуАналітичний процес та його особливості в умовах застосування сучасних інформаційних технологій і системПідсистеми забезпечення технології аналітичного процесу у комп'ютерній мережі Інформаційна база аналітичних дослідженьІнформаційні ресурси аналізу ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ Аналітичне забезпечення стратегічного управління Аналітичне забезпечення планування реалізації стратегії діяльності Аналіз у системі ризик-менеджменту Аналіз і оцінка ринкових позицій суб'єктів господарювання Аналітичне забезпечення антикризового управління Аналітичні процедури в аудиті ОПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ Предмет і об'єкти оперативного економічного аналізу Інформаційна база оперативного економічного аналізу Оперативний моніторинг і діагностика діяльності суб'єктів господарювання Ситуаційний (адаптивний) оперативний економічний аналіз Підсистеми забезпечення оперативного економічного аналізу в умовах застосування інформаційних технологій і систем АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Зміст і завдання аналізу виробничої діяльності підприємства Аналіз обґрунтованості завдань з виробництва і продажу продукціїАналіз попиту на продукцію підприємства Аналіз конкурентоспроможності продукції Розрахунок критичного обсягу реалізації продукціїАналітична оцінка прийняття додаткового замовлення за більш низькою ціною реалізаціїПрикладАналіз варіантів договірної ціни реалізації продукціїПриклад Аналіз ділового партнерства у виробничій діяльності Аналіз ресурсозабезпечення і ресурсовикористання в операційній діяльності підприємства Аналіз кадрового потенціалу підприємства та ефективності його використання Аналіз формування та використання коштів на оплату праці Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективності їх використання Аналіз виконання договорів поставки Аналіз резервів виробництва і продажу продукції Аналіз витрат виробничої діяльності підприємства Зміст і завдання аналізу витрат виробничої діяльності підприємства Аналіз обґрунтованості та виконання кошторису (бюджету) витрат виробничої діяльності підприємства Аналіз прямих витрат виробничої (операційної) діяльності підприємства Аналіз накладних витрат виробничої (операційної) діяльності підприємства АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Зміст, завдання і джерела інформації аналізу фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання Аналіз і оцінка рівня та динаміки показників прибутку виробничої (операційної) діяльності Факторний аналіз прибутку (збитку) виробничої (операційної) діяльності Аналіз фінансових результатів інвестиційної діяльності Аналіз фінансових результатів фінансової діяльності Аналіз розподілу прибутку та дивідендної політики Аналіз рентабельності Аналіз і оцінка виробничого та фінансового лівериджу АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Зміст та особливості аналізу фінансового стану суб'єктів господарювання в умовах формування ринкових відносин Інформаційна база аналізу фінансового стану Аналіз активів підприємства Аналіз пасивів підприємства Аналіз фінансової стійкості підприємства Аналіз платоспроможності Аналіз грошових потоків Особливості оцінки інфляційних процесів АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Зміст політики економічного зростання Аналіз та оцінка ймовірності банкрутства Аналіз ділової активності суб'єктів господарювання Методика порівняльної рейтингової оцінки економічного зростання суб'єктів господарювання
 
Наст >