< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Членство у виробничому кооперативі

Участь у діяльності кооперативу, як раніше зазначалось, здійснюється на засадах членства. Членами виробничого кооперативу можуть бути фізичні особи (громадяни України, іноземці та особи без громадянства), які досягли 16-річного віку, визнають статут кооперативу та дотримуються його вимог, беруть трудову та майнову участь у діяльності кооперативу, зокрема, внесли вступний та пайовий внески у розмірах та порядку, визначеному статутом кооперативу. Кооператив зобов'язаний вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство.

16-річний віковий ценз для членства у виробничому кооперативі відповідає загальним положенням цивільного права про неповну цивільну дієздатність фізичної особи. Згідно зі ст. 32 ЦК України фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років має право бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи. 16-річний віковий ценз для членства у виробничому кооперативі також узгоджується з положеннями трудового права України, відповідно до яких, за загальним правилом, не допускається прийняття на роботу осіб молодше шістнадцяти років (ст. 188 КЗпП України).

Статути виробничих кооперативів можуть містити додаткові вимоги до членів кооперативу, у зв'язку з якими участь фізичних осіб у діяльності кооперативу буде можливою лише за умови дотримання критеріїв фаху (професії), місця проживання та ін. Громадяни можуть бути одночасно членами кількох виробничих кооперативів, а також членами кооперативів інших типів (споживчих, обслуговуючих тощо).

Волевиявлення фізичної особи на вступ до виробничого кооперативу має бути оформлене письмово у вигляді заяви. Член кооперативу робить вступний та пайовий внески в порядку, визначеному статутом виробничого кооперативу. Вступний внесок - це грошовий чи інший майновий неповоротний внесок, який зобов'язана сплатити особа у разі вступу до кооперативу для організаційного забезпечення його діяльності. Вступний внесок зараховується в неподільний фонд і у разі виходу з кооперативу не повертається.

Пайовий внесок - це майновий поворотний внесок члена кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки. Члени кооперативу можуть передавати як пайовий внесок право користування належною їм земельною ділянкою у порядку, визначеному земельним законодавством. За земельну ділянку, передану виробничому кооперативу в користування, з кооперативу може справлятися плата у розмірах, визначених загальними зборами членів кооперативу.

Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах та/або пропорційно очікувати участі члена кооперативу в його господарській діяльності. Порядок внесення пайових внесків членами виробничого кооперативу встановлюється статутом кооперативу і законом. Член виробничого кооперативу зобов'язаний внести до дня державної реєстрації кооперативу не менше десяти відсотків пайового внеску, а частину, що залишилася, - протягом року з дня його державної реєстрації, якщо інший строк не встановлений статутом кооперативу. Строк внесення пайового внеску новими членами виробничого кооперативу, які приймаються після його реєстрації, має бути визначений в статуті кооперативу.

Зі сторони виробничого кооперативу прийняття нового члена відбувається у дві стадії: 1) рішення правління (голови) кооперативу про прийняття у члени кооперативу і 2) затвердження такого рішення загальними зборами членів виробничого кооперативу. Порядок прийняття такого рішення та його затвердження визначаються статутом кооперативу.

Основними правами членів виробничого кооперативу є: право брати участь у господарській діяльності кооперативу та управлінні кооперативом, право голосу на загальних зборах членів кооперативу за принципом "один член кооперативу - один голос", право обирати і бути обраним в органи управління кооперативом; право на користування послугами кооперативу; право на одержання кооперативних виплат та частки доходу на пай; право на одержання достовірної та повної інформації про фінансово-господарську діяльність кооперативу; право на одержання паю у разі виходу з кооперативу в порядку і строки, визначені його статутом. Члени виробничого кооперативу також мають право вносити пропозиції щодо поліпшення роботи кооперативу, усунення недоліків у роботі його органів управління та посадових осіб; право звертатися до органів управління та органів контролю за діяльністю кооперативу, посадових осіб кооперативу із запитами, пов'язаними з членством у кооперативі, діяльністю кооперативу та його посадових осіб, одержувати письмові відповіді на свої запити.

Основними обов'язками членів виробничого кооперативу є дотримання статуту та виконання рішень органів управління кооперативу, а також сплата визначених статутом кооперативу внесків (вступний, пайовий, членський, цільовий тощо). Законами, що регулюють діяльність окремих типів кооперативів або кооперативів за напрямами їх діяльності, та статутом виробничого кооперативу можуть бути передбачені інші права та обов'язки його членів.

У ч. 1 ст. 163 ЦК України зазначено, що статутом кооперативу та законом може бути передбачено участь у діяльності виробничого кооперативу на засадах членства також інших осіб. Так, відповідно до ст. 14 Закону України "Про кооперацію" у кооперативі допускається асоційоване членство для осіб, які визнають його статут та внесли пай. Порядок вступу до кооперативу та участь асоційованого члена в його господарській та іншій діяльності, права та обов'язки такого члена, розміри паїв та виплат на паї визначаються статутом кооперативу. Члени кооперативу можуть переоформити членство в кооперативі на асоційоване членство в порядку, визначеному статутом кооперативу.

Специфіка асоційованого членства у виробничому кооперативі полягає в тому, що, по-перше, асоційованим членом кооперативу може бути не лише фізична, а й юридична особа, яка внесла пайовий внесок. По-друге, для асоційованого члена не є обов'язковою трудова участь у діяльності кооперативу. По-третє, асоційований член не має права вирішального голосу, а користується лише правом дорадчого голосу в кооперативі. По-четверте, при ліквідації кооперативу асоційований член кооперативу має переважне порівняно з членами кооперативу право на одержання паю. Така модель мінімізації майнових ризиків асоційованого члена кооперативу аналогічна переважному праву вкладників командитного товариства перед повними учасниками на одержання вкладів. Це пояснюється тим, що у зв'язку з відстороненістю асоційованого члена від діяльності кооперативу та управління ним відповідальність за результати господарювання кооперативу та пов'язані з цим майнові ризики мають нести передусім члени кооперативу, і саме вони, а не асоційовані члени, мають зазнавати негативних наслідків у випадку недостатності майна при ліквідації кооперативу.

Членство у виробничому кооперативі припиняється у разі:

  • а) добровільного виходу з кооперативу (при цьому член кооперативу, який виходить, не повинен мотивувати своє рішення про вихід, а кооператив не вправі створювати будь-які перешкоди такому виходу);
  • б) припинення трудової участі в діяльності кооперативу. Трудова участь у діяльності кооперативу може бути припинена як з ініціативи члена кооперативу, так і з ініціативи виробничого кооперативу в особі його відповідних органів управління. Припинення трудової участі в діяльності виробничого кооперативу має відбуватись із дотриманням норм трудового права;
  • в) виключення з кооперативу у випадках і в порядку, визначених статутом. Член виробничого кооперативу може бути виключений із кооперативу за рішенням загальних зборів у разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, покладених на нього статутом кооперативу, а також в інших випадках, установлених статутом кооперативу і законом, зокрема, в разі несплати передбачених статутом внесків, паю та ін. Виключення з виробничого кооперативу може бути оскаржено до суду;
  • г) передачі членом виробничого кооперативу свого паю іншому члену кооперативу або третій особі. Член виробничого кооперативу має право передати свій пай чи його частину іншому членові кооперативу, якщо інше не встановлено статутом кооперативу і законом. Передання паю (його частини) особі, яка не є членом виробничого кооперативу, допускається лише за згодою кооперативу. У цьому разі інші члени кооперативу користуються переважним правом купівлі такого паю (його частини). Порядок відчуження паю чи Його частини іншому членові кооперативу або третій особі встановлюється статутом кооперативу і законом;
  • д) звернення стягнення на пай члена виробничого кооперативу за його власними зобов'язаннями. Таке звернення стягнення допускається лише у разі недостатності у члена кооперативу іншого майна у порядку, встановленому статутом кооперативу і законом. У разі звернення стягнення на пай члена виробничого кооперативу заставодержателем, якому пай передано у заставу, має бути дотримане переважне право інших членів кооперативу на викуп такого паю.
  • е) незатвердження загальними зборами членів кооперативу рішення правління (голови) про прийняття до кооперативу;

є) смерті члена кооперативу;

ж) припинення кооперативу як юридичної особи.

Припинення членства у виробничому кооперативі відбувається у певному порядку та тягне за собою майнові наслідки, передбачені законом та статутом кооперативу. Так, у разі добровільного виходу члена з виробничого кооперативу йому виплачується вартість паю (тобто персоніфікована частка у майні кооперативу, включеному до пайового, резервного та спеціального фондів) або видається майно, пропорційне розміру його паю, а також здійснюються виплати, встановлені статутом кооперативу. Видача паю, виплата вартості паю та інші виплати членові кооперативу, що виходить з нього, здійснюються у порядку, встановленому статутом кооперативу і законом. При цьому строк одержання зазначеної частки не може перевищувати двох років, а відлік його розпочинається з 1 січня року, що настає після моменту виходу або виключення з кооперативу.

У разі виключення з виробничого кооперативу особа, яку виключили із кооперативу, має право на одержання паю та інших виплат, встановлених статутом кооперативу, аналогічно випадку виходу із кооперативу.

У разі смерті члена виробничого кооперативу його спадкоємці можуть бути прийняті у члени кооперативу, якщо інше не встановлено статутом кооперативу. За відмови прийняти спадкоємців у члени кооперативу кооператив виплачує спадкоємцям вартість паю померлого члена кооперативу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >