< Попер   ЗМІСТ

Обов'язкове страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт

Дана страхова послуга розглядається як вид страхування від нещасного випадку. Об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з життям і здоров'ям працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.

Страхувальником за даним договором страхування може виступати фізична або юридична особа, яка є замовником авіаційних робіт і уклала відповідну угоду з виконавцем авіаційних робіт. У свою чергу застрахованою особою вважається фізична особа, яка за контрактом виконує авіаційні роботи, пов'язані із забезпеченням технологічного процесу.

Термін дії договору страхування визначається з моменту заходження на борт повітряного судна з метою виконання ними своїх обов'язків до моменту сходження з нього.

Страховим випадком за договором страхування вважається подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю й здоров'ю застрахованих осіб (смерть, інвалідність та тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов'язків щодо забезпечення технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт.

Методологія визначення основних параметричних даних договорів страхування (страхова сума, страхові тарифи й умови виплати страхового відшкодування) за цим видом обов'язкового страхування законодавчо визначені та співпадають з розглянутих вище умов страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу.

Добровільне страхування авіаційного транспорту

Ймовірність виникнення та реалізації масштабних ризиків з важко передбачу вальними наслідками завжди висока, особливо при експлуатації авіаційного транспорту. Це потребує оптимального поєднання різних форм страхового захисту. Необхідність розвитку саме добровільної форми зумовлено всезростаючим попитом на страхові послуги щодо покриття авіаційних ризиків.

Об'єктом страхування за договором є майнові інтереси страхувальника що не суперечать законодавству України та пов'язані з володінням, користуванням або розпорядженням повітряним судном.

Застрахованими можуть вважатися повітряні судна за умови, якщо вони зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку та є технічно справними, не мають механічних пошкоджень і відповідають вимогам відповідних стандартів, правилам технічної експлуатації та іншої нормативно-технічній документації.

При укладанні договору добровільного страхування авіаційного транспорту страховий захист може бути надано для окремих періодів експлуатації повітряного судна: в польоті (А); при рулінні (В); на землі чи на якорі (С), а також для будь-яких комбінацій цих періодів експлуатації повітряного судна, що визначені в договорі страхування.

Страховим ризиком за даним видом страхування вважається подія, яка має ознаки ймовірності та випадковості настання, на випадок якої проводиться страхування майнових інтересів страхувальника, пов'язаних з володінням, користуванням або розпорядженням повітряним судном.

Страховим випадком вважаться подія, що передбачена договором страхування, яка відбулася під час дії договору страхування та з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування страхувальнику, якщо це передбачено договором страхування.

При укладанні добровільного договору страхування авіаційного страхування обсяг відповідальності страховика може включати:

 • 1. "Повну загибель повітряного судна" - розглядається як раптова та не передбачувана подія, що відбулася в період дії договору страхування, наслідками якої є:
  • а) повна втрата повітряним судном здатності виконувати польоти у зв'язку з руйнуванням основних елементів несучих конструкцій (планера) або у разі, коли компетентною комісією встановлено, що ремонт цього повітряного судна технічно не можливий або економічно не доцільний (повна конструктивна загибель);
  • б) зникнення повітряного судна безвісті, коли повітряне судно, яке здійснювало плановий політ у період дії договору страхування, не прибуло до пункту призначення й заходи щодо його розшуку протягом 60 календарних діб, якщо інший строк не передбачено договором страхування, не дали результатів, або коли розшук такого повітряного судна було офіційно припинено до закінчення вищевказаного терміну;
  • в) втрата повітряного судна у зв'язку з вимушеною посадкою такого повітряного судна на місцевість, яка не придатна для зльоту повітряного судна, або в зв'язку з економічною недоцільністю його евакуації.
 • 2. "Пошкодження повітряного судна" - це будь-яка раптова та не-передбачувана подія, що відбулася в період дії договору страхування, наслідками якої є порушення цілісності конструкції або деформація елементів повітряного судна, внаслідок чого повітряне судно частково втратило здатність виконувати польоти.

Страховий захист не надається повітряним суднам, які:

 • o підлягають конфіскації на підставі рішення суду, яке набуло законної сили;
 • o експлуатуються за призначенням іншим, ніж це передбачено заводською конструкцією (інструкцією по експлуатації);
 • o мають механічні пошкодження, тріщини, деформацію або корозію конструкцій повітряного судна, що перевищують максимально припустимий рівень;
 • o є музейними експонатами, незалежно від їхнього технічного стану.

До страхових випадків не відносяться й страховик не виплачує страхове відшкодування, якщо збитки майновим інтересам страхувальника спричинені:

 • o різного роду військовими діями або військовими вторгненнями, війнами, а також іншими військовими заходами;
 • o страйками, безладами, актами саботажу, масовими громадянськими заворушеннями або хвилюваннями, уведенням або дією надзвичайного стану, політичними актами, а також діями учасників зазначених подій;
 • o діями повітряних піратів (піратських дій) та інших озброєних формувань;
 • o впливом радіоактивного чи іншого іонізуючого випромінювання, будь-якої зброї, принцип дії якої заснований на реакції ділення атому або ядерного синтезу, та інших подібних реакцій, що викликають радіоактивне випромінювання, дію радіації чи радіоактивних речовин;
 • o застосуванням бактеріологічної зброї й зброї психотропної дії;
 • o конфіскацією, реквізицією, експропріацією, націоналізацією, реприватизацією, захопленням, затриманням, арештом майна та інших подібних заходів;
 • o викраденням чи будь-якого протиправного захоплення, незаконного розпорядження повітряним судном або його екіпажем під час польоту;
 • o взаємодією повітряного судна з будь-якими видами військової зброї та боєприпасів (за виключенням понесених збитків та витрат внаслідок того, що такі предмети перевозилися в якості вантажу на повітряному судні, але якщо інше не передбачено договором страхування);
 • o участю повітряного судна у спортивних змаганнях, тренуваннях, авіашоу і тому подібних розважальних або спеціальних заходах, у т.ч. на професійному рівні;
 • o дією стихійних явищ.

Згідно з умовами добровільного страхування авіаційного страхування страховик не відшкодовує будь-які збитки:

 • o немайнового характеру (моральної шкоди) та інші непрямі збитки;
 • o які сталися поза межами місця дії договору страхування (географічних меж, що вказані в договорі страхування) та які настали не під час дії договору страхування;
 • o пов'язані з видаленням будь-яких залишків повітряного судна, якщо інше не передбачено договором страхування, нанесенням шкоди навколишньому природному середовищу, життю, здоров'ю та/або майну третіх осіб;
 • o викликані іншими подіями, які можуть бути передбачені конкретним договором страхування.

Страховою сумою за договором страхування є визначена грошова сума, у межах якої страховик зобов'язаний при настанні страхового випадку провести виплату страхового відшкодування.

Страхова сума встановлюється за узгодженням між страховиком і страхувальником та визначається у договорі страхування. Відповідальність страховика перед страхувальником обмежена страховою сумою, що визначена в договорі страхування. Ця сума погоджується страховиком і страхувальником та розглядається як ліміт відповідальності страховика при виплаті страхового відшкодування.

Страхова сума не повинна перевищувати дійсної вартості повітряного судна. Дійсною вартістю повітряного судна вважається його вартість у місці його знаходження на момент укладання договору страхування, що визначається на підставі:

 • а) акту оцінки, складеного спеціалізованою оціночною фірмою або експертом (оцінювачем), що має відповідну ліцензію;
 • б) договорів купівлі-продажу, оренди, лізингу чи інших договорів, угод або контрактів, а також відповідних платіжних документів;
 • в) бухгалтерських документів, з врахуванням ціни авіабудівного заводу - виробника повітряного судна, включаючи відсоток зносу повітряного судна за час його експлуатації.

Страхові тарифи розраховуються страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків, максимальної злітної маси повітряного судна, маршруту (географи) польоту (рейсу) повітряного судна, строку дії договору страхування та інших суттєвих у кожному конкретному випадку факторів. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін.

Страхова премія визначається шляхом множення страхового тарифу на страхову суму, що встановлена договором страхування. Обрання того чи іншого тарифу, його застосування до умов конкретного договору страхування визначається експертами страховика.

Страхова премія підлягає сплаті страхувальником на поточний рахунок або в касу страховика в обумовлені договором страхування строки. Страхувальник зобов'язаний сплатити страхову премію в строки та розмірах, визначених договором страхування. При цьому, днем сплати страхової премії вважається:

 • а) при безготівковій сплаті - день надходження страхової премії на поточний рахунок страховика;
 • б) при сплаті готівкою - день сплати страхової премії готівкою в касу страховика.

При укладанні договору страхування, як правило, визначається умовна або безумовна франшиза, яка встановлюється у відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі.

Зазвичай термін дії договору страхування встановлюється строком до одного року або на окремий політ (рейс), якщо інше не зазначено у договорі страхування. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу.

При настанні події, що має ознаки страхового випадку, страхувальник, (або його представник), зобов'язаний негайно вжити всіх можливих та доцільних заходів для рятування повітряного судна й осіб, що знаходилися в ньому, зменшення розміру збитків, запобігання подальшого пошкодження повітряного судна, усунення причин, що сприяють виникненню додаткового збитку. При цьому страхувальник (або його представник) зобов'язаний своєчасно, протягом 3-х робочих днів (з моменту настання страхової події), письмово повідомити страховика про настання такої події.

Для покриття збитків з боку страховика необхідно йому представити перелік документів, що підтверджують факт настання страхового випадку та є необхідними для здійснення виплати страхового відшкодування:

 • o договір страхування та/або страхове свідоцтво (поліс, сертифікат);
 • o протоколи, постанови, рішення, акти, вироки, видані відповідними компетентними (уповноваженими) державними органами (посадовими особами), у яких зазначені обставини й причини виникнення страхового випадку (події, що має ознаки страхового випадку) та розмір збитку;
 • o рішення судів (при наявності судового провадження), документи щодо обставин і причин виникнення страхового випадку й розміру збитку, отримані від правоохоронних, податкових, банківських органів, місцевих органів влади, висновки експертів та спеціалізованих організацій, установ, які діють на підставі відповідних дозволів (ліцензій) - юридичні, аудиторські, консультаційні, якщо отримання таких документів є необхідним. Рішення іноземного суду береться до уваги страховиком лише за умови, якщо таке рішення іноземного суду визнане й підлягає виконанню в Україні відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • o копія сертифікату льотної придатності;
 • o копія завдання на політ (рейс);
 • o документи реєстрації події з повітряним судном;
 • o договір (угода, контракт), пов'язаний із експлуатацією (користуванням, розпорядженням) повітряного судна страхувальником - за наявності такого договору (угоди, контракту);
 • o документи, що підтверджують наявність майнового інтересу у страхувальника щодо предмету договору страхування, а саме документи, які засвідчують право власності (користування, розпорядження) щодо повітряного судна;
 • o довідки (висновки, акти) експертів, що підтверджують розмір майнової шкоди у разі її заподіяння внаслідок страхового випадку;
 • o документи, що підтверджують розмір завданих збитків, які повинні містити повний перелік матеріалів та робіт, які необхідні для ремонту пошкодженого повітряного судна, із зазначенням вартості таких матеріалів та робіт. Таким документами можуть бути:
  • а) виставлені рахунки на оплату робіт з ремонту або відновленню пошкодженого повітряного судна, акти виконаних робіт тощо;
  • б) квитанції (інші платіжні документи), що підтверджують витрати на ремонт повітряного судна тощо.
 • o фотографії майна, яке пошкоджено внаслідок настання страхової події, у випадку та за умови, якщо огляд такого майна не проводився страховиком або уповноваженою ним особою, якщо це передбачено договором страхування;
 • o у випадку смерті страхувальника - колія свідоцтва про смерть, виданого відповідним державним органом реєстрації актів громадянського стану, довідка з закладу охорони здоров'я про причини смерті, а у випадку оголошення його померлим або визнання безвісно відсутнім - судове рішення, яке набрало законної сили, - подаються спадкоємцями страхувальника;
 • o документи, що підтверджують право на спадщину, а також посвідчують особу та містять відомості про спадкоємців (П.І.Б., місце проживання, паспортні дані тощо) - подаються спадкоємцями страхувальника;
 • o письмове пояснення капітана повітряного судна (особи, яка керувала повітряним судном) за вимогою страховика, в якому відображаються:
  • а) час і місце події, яка призвела до настання страхового випадку;
  • б) повітряні судна та інші об'єкти, які причетні до події, яка призвела до настання страхового випадку;
  • в) докладний опис обставин та умов, за яких трапилася подія, яка призвела до настання страхового випадку: характер руху, гідрометеорологічні фактори, причетні особи тощо;
  • г) технічні засоби, що застосовувались при ліквідації наслідків такої події;
  • д) характер пошкоджень, які отримані повітряним судном, розмір збитку;
 • o копії кваліфікаційних документів екіпажу повітряного судна, видані відповідними компетентними службами (свідоцтва пілотів та додатки до них, медичні сертифікати тощо);
 • o копії необхідних платіжних документів;
 • o документи, що забезпечують право вимоги до особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за заподіяні збитки;
 • o документи, що підтверджують витрати, понесені страхувальником з метою запобігання або зменшення розмірів збитку, якщо відшкодування таких витрат передбачено договором страхування;
 • o документи державної установи метеорологічної (сейсмологічної) служби або служби МНС (уповноваженого органу чи служби країни, на території якої стався страховий випадок), що підтверджують відомості про характер і час дії відповідного стихійного явища або іншого небезпечного явища природи, якщо страховий випадок (подія, що має ознаки страхової) стався внаслідок таких явищ, та якщо це передбачено договором страхування;

Конкретний перелік документів, на підставі яких здійснюється виплата страхового відшкодування, визначається страховиком при з'ясуванні причин і обставин страхового випадку (події, що має ознаки страхового випадку) та розміру збитків.

Рішення про здійснення страхової виплати приймається страховиком не пізніше 15 календарних днів з моменту отримання страховиком всіх необхідних документів, що підтверджують настання страхового випадку та є необхідними для здійснення страхової виплати.

При настанні страхового випадку "повна загибель повітряного судна" страхове відшкодування виплачується в розмірі страхової суми (ліміту відповідальності), що встановлена договором страхування, за мінусом франшизи, яка обумовлена договором страхування (якщо вона передбачена в договором страхування), та за вирахуванням вартості вузлів, деталей, устаткування, обладнання та агрегатів повітряного судна, що визнані придатними для подальшого використання або реалізації.

При настанні страхового випадку "пошкодження повітряного судна", страхове відшкодування виплачується у розмірі витрат на відновлення повітряного судна з вирахуванням зносу (без врахування зносу, якщо це передбачено договором страхування) та франшизи, яка обумовлена договором страхування (якщо вона передбачена в договорі страхування), згідно з кошторисом, який складено експертом (представником) страховика й погоджено зі страхувальником, якщо це передбачено договором страхування, але в межах страхової суми (відповідних лімітів відповідальності). Сума зносу (амортизації) розраховується відповідно до вимог чинного законодавства України.

Розмір страхового відшкодування не може перевищувати суми збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку, страхової суми та лімітів відповідальності, що зазначені у договорі страхування. Виплата страхового відшкодування не проводиться, якщо збитки або витрати не зумовлені страховим випадком. Страхове відшкодування виплачується лише у розмірі завданого збитку в межах страхової суми (відповідних лімітів відповідальності).

Отже, авіаційний транспорт необхідно розглядати як глобальну транснаціональну мережу сполучень між містами, країнами та континентами. Це вимагає адаптації національного законодавства до міжнародних стандартів безпеки авіаперевезень. Враховуючи всю гаму ймовірних ризиків, пов'язаних з експлуатацією повітряних суден, необхідно активно впроваджувати на страховий ринок відповідні страхові продукти щодо захисту майнових та особистих інтересів учасників авіаційного руху. Складність вирішення даного питання пов'язане з недостатнім рівнем капіталізації страхових компаній. Звідси виникає потреба у злитті капіталів вітчизняних страховиків, забезпечуючи при цьому тісну співпрацю з іноземними партнерами, використовуючи такий фінансовий інструмент, як перестрахування авіаційних ризиків.

 
< Попер   ЗМІСТ