< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація форм звітності про виконання кошторисів бюджетних установ

У період реформування економіки України щороку відбуваються якісь зміни щодо складання звітності, які слід очікувати і в майбутньому. Низка причин, що вимагають реформувати бюджетну галузь, впливають на форми і обсяги подання звітної інформації бюджетними установами.

Щороку розробляються та затверджуються інструкції щодо порядку складання звітності бюджетними установами. У 2013 році звітність про виконання кошторисів бюджетних установ складається відповідно до наказу МФУ "Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів" від 24.01.2012 р. № 44 (Порядок № 44) із змінами та доповненнями.

Відповідно до статті 58 Бюджетного кодексу України, Закону України № 996 звітність про виконання кошторисів бюджетних установ складається за формами, відображеними на рис. 1.5

Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності здійснюється у Пояснювальній записці та формах щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності (рис. 1.6).

Відповідно до постанови КМУ від 16.01.2007 року № 34 "Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки" передбачено, що одними із основними напрямами її реалізації є: удосконалення системи бухгалтерського обліку: розподіл між суб'єктами бухгалтерського обліку повноважень щодо ведення обліку активів, зобов'язань, доходів та витрат; розроблення та запровадження НП(С)БО та плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією та інших.

НП(С)БО в державному секторі передбачались ввести з 1.01.2013 року, разом з тим, наказом МФУ № 1541 від 28.12.2009 року "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" з наступними змінами наказом МФУ № 1343 від 17.12.2012 року передбачається їх введення з 1.01.2015 року.

НП(С)БОДС № 101 "Подання фінансової звітності" фінансова звітність матиме наступний склад:

  • - Баланс (за формою № 1-дс) - звіт про фінансовий стан суб'єкта державного сектору, який відображає на певну дату активи, зобов'язання і власний капітал;
  • - Звіт про фінансові результати (за формою № 2-дс) - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності суб'єкта державного сектору;
  • - Звіт про рух грошових коштів (за формою № 3-дс) - звіт, який відображає надходження і витрати грошових коштів у результаті діяльності суб'єкта державного сектору у звітному періоді;
  • - Звіт про власний капітал (за формою № 4-дс) - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу суб'єкта державного сектору протягом звітного періоду;
  • - Примітки до фінансової звітності (за формою № 5-де) - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Склад звітності про виконання кошторисів бюджетних установ

Рис. 1.5 Склад звітності про виконання кошторисів бюджетних установ

Класифікація форм щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності

Рис. 1.6 Класифікація форм щодо розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності

НП(С)БОДС № 101 "Подання фінансової звітності" передбачено, що звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс суб'єкта державного сектору складається на кінець останнього дня звітного періоду. Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку року.

Крім того, НП(С)БОДС № 101 зазначено, що стаття наводиться у фінансовій звітності , якщо відповідає таким критеріям:

  • - існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності, пов'язаних з цією статтею;
  • - оцінка статті може бути достовірно визначена.

Оцінка та розкриття статей балансу здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >