< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік сум за дорученнями та інших благодійних надходжень

Суми за дорученнями належать до коштів спеціального фонду бюджету і враховуються як власні надходження бюджетних установ.

Згідно з "Переліком груп власних надходжень бюджетних установ, вимогами щодо їх утворення та напрямів використання", затвердженим постановою КМУ від 17.05.2002 р. № 659, до сум за дорученнями зараховуються кошти, одержані:

 • — на виплату студентам іменних стипендій; на виплату матеріальної допомоги і доплати до державних стипендій за рахунок замовників; на придбання методичної літератури і навчальних посібників для студентів-заочників;
 • — на придбання замовлених у централізованому порядку бланків документів з бухгалтерського обліку, звітності, статистики;
 • — на виконання окремих доручень відповідно до рішення Уряду,
 • — добровільні компенсації хворих за надання їм медичних послуг медичними, лікувальними та санітарно-профілактичними установами;
 • — за медичну допомогу громадянам, надану установами охорони здоров'я відповідно договорам про добровільне медичне страхування;
 • — страхові суми при настанні страхового випадку;
 • — інші кошти, одержані для виконання окремих доручень. Витрачання сум за дорученнями можна здійснювати лише

на видатки, передбачені у дорученні підприємства, установи, організації або фізичної особи, яка внесла відповідні кошти або передала матеріальні цінності.

Усі суми за дорученнями повинні зберігатися в органі ДКУ на окремому спеціальному реєстраційному рахунку. Суми за дорученнями, що надійшли готівкою в касу установи, в обов'язковому порядку повинні бути внесені на рахунок у банку (казначействі). Органи ДКУ контролюють використання цих коштів за призначенням.

Для обліку операцій із сумами за дорученнями планом рахунків бюджетних установ передбачено такі субрахунки:

 • 314 "Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень";
 • 324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень";
 • 673 "Розрахунки за коштами, отриманими за іншими джерелами власних надходжень";
 • 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ";
 • 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ".

Надходження коштів для виконання окремих доручень відображають за дебетом субрахунків 324 або 301 і кредитом субрахунку 712. Витрачені суми на виконання доручень списують з кредиту субрахунку 324 на дебет субрахунку 812 (табл. 7.3).

До спеціальних коштів, крім сум, що надходять на виконання окремих доручень, зараховують також кошти, які одержу

Таблиця 7.3. Господарські операції з обліку сум за дорученнями

Зміст господарської операції

Кореспондуючі субрахунки

Дт

Кт

1. Надійшли кошти для виконання окремих доручень Одночасно відображається сума доходу за іншими джерелами власних надходжень

 • 301,324
 • 673
 • 673
 • 712

2. Внесені з каси на спеціальний реєстраційний рахунок суми за дорученнями, одержані готівкою

324

301

3. Перераховано постачальникам на виконання окремих доручень •

 • 361,364,
 • 675

324

4. Прийняті роботи (послуги), виконані за рахунок сум за дорученнями

812

 • 361,364,
 • 675

5. Оприбутковані матеріали і продукти харчування, придбані за рахунок сум за дорученнями

231 235, 238, 239

 • 361,364,
 • 675

6. Списані витрачені матеріали, придбані за рахунок сум за дорученнями

812

231 235, 238, 239

 • -ють бюджетні установи як благодійні внески, пожертви, гуманітарну допомогу тощо. Порядок одержання, облік і використання таких коштів регламентують такі нормативні документи:
 • — Закон України "Про гуманітарну допомогу" від 22.10.1999 р. № 1192-ХІV;
 • — "Порядок розподілу товарів, одержаних як благодійна допомога, і контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або виконаних робіт", затверджений постановою КМУ від 17.08.1998 р. № 1295;
 • — "Порядок одержання благодійних (добровільних) внесків і пожертв віл юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування", затверджений постановою КМУ від 04.08.2000 р. № 1222.

Згідно з цими документами благодійні внески можуть надаватися як у грошовій формі, так і товарами, продуктами, основними засобами. Якщо благодійна організація або особа не визначила конкретні цілі використання коштів, напрямки їх використання визначає керівник бюджетної установи-одержувача, виходячи з першочергових потреб, пов'язаних з фінансуванням основної діяльності установи. Але ці кошти не можна використовувати на виплату зарплати працівникам установи. Після одержання благодійного внеску розпорядник коштів повинен внести змінило кошторису доходів і видатків бюджетної установи (за спеціальним фондом).

У бухгалтерському обліку благодійні внески (гуманітарна допомога), одержані бюджетною установою, відображаються такими записами (табл. 7.4).

Таблиця 7.4. Відображення в бухгалтерському обліку гуманітарної допомоги

Зміст господарської операції

Кореспондуючі

субрахунки

Дт

Кт

1. Одержані основні засоби, інші необоротні матеріальні

та нематеріальні активи як гуманітарна допомога:

відображається сума доходу залишеними

324

712

надходженнями

на облікову вартість одержаних активів

101-122

364

одночасно другий запис на створення фонду в необоротних активах

812

401

відображаються касові видатки за рахунок інших

364

324

власних надходжень

2. Одержані малоцінні та швидкозношувані предмети

як гуманітарна допомога:

відображається сума доходу за іншими власними

324

712

надходженнями

на облікову вартість одержаних МШП

221

364

одночасно другий запис на створення фонду у МШП

812

411

відображаються видатки за рахунок інших власних

364

324

надходжень

3. Одержані матеріали і продукти харчування як

гуманітарна допомога:

відображається сума доходу за іншими власними

324

712

надходженнями

на облікову вартість одержаних матеріалів

231-236,

364

відображаються касові видатки за рахунок інших

238, 239

364

324

власних надходжень

4. Списана вартість витрачених на потреби установи

812

231-235,

матеріалів і продуктів харчування, одержаних як гуманітарна допомога

238,239

5. Одержані спонсорські, благодійні внески і інша

301,302,

712

гуманітарна допомога у грошовій формі

314,318. 324

6. Перераховано кошти, одержані як благодійні внески, на оплату за роботи, послуги, виконані для основної

364, 675

314, 324

діяльності установи

7. Списані витрати, виконані за кошти, отримані як гуманітарна допомога

812

364,675

8. У кінці року списуються фактичні витрати, здійснені за рахунок сум за дорученнями

432

812

9. Списуються доходи із сум за дорученнями

712

432

Відомості про отриману гуманітарну допомогу відображаються у пояснювальній записці до квартального та річного звітів і у відповідних формах фінансової звітності. Бюджетні установи, що отримують кошти на виконання окремих доручень, складають звіт за ф. № 4—2 "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >