< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Перевірка правильності складання фінансової звітності

Аудиторська перевірка починається із загального огляду звітних форм клієнта (їхній склад та структуру ми розглянули в попередньому розділі). Етапи перевірки фінансової звітності:

 • 1) перевірка правильності заповнення адресної частини;
 • 2) визначення виду діяльності підприємства (необхідне для правильного розмежування доходів і витрат підприємства за основною та іншою діяльністю);
 • 3) перевірка правильності заповнення звітності за формою: наявність усіх передбачених показників, відсутність підчисток і виправлень;
 • 4) логічний аналіз показників звітності з метою визначення ділянок у звітності з найінформаційнішим ризиком, тобто тих, де найвірогідніша можливість виявлення шахрайства чи помилок в обліку і звітності. Залежно від цього визначають ті операції й активи, які повинні бути перевірені ретельніше, і ті, де можна покластися на інформацію клієнта;
 • 5) рахункова перевірка, тобто зіставлення і перевірка взаємозв'язку показників, відображених у різноманітних формах бухгалтерської звітності;
 • 6) перевірка показників форм фінансової звітності;
 • 7) встановлення суттєвості виявлених відхилень у показниках фінансової звітності.

Зіставлення показників різних форм річної звітності проводять у відповідності з Методичними рекомендаціями, наведеними нижче. Залежно від технічних можливостей ця робота може бути виконана як вручну, так і з використанням комп'ютера.

Таблиця 5.15

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форм річної фінансової звітності

1 - Застосовується також для перевірки порівнянності показників форм фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва.

Перевірка правильності складання балансу

Перевірка правильності складання балансу базується на таких основних моментах:

 • 1) дані статей балансу на початок періоду повинні відповідати даним балансу на кінець попереднього періоду. При зміні вступного балансу на початок року в порівнянні зі звітними даними за попередній рік повинні бути надані відповідні пояснення;
 • 2) дані статей балансу на кінець звітного періоду повинні бути обґрунтовані результатами інвентаризації;
 • 3) суми статей балансу за розрахунками із фінансовими, податковими органами, установами банків повинні бути звірені з ними і бути тотожними;
 • 4) дані кінцевого балансу повинні відповідати оборотам і залишкам на рахунках Головної книги чи іншого аналогічного регістру бухгалтерського обліку на кінець звітного року;
 • 5) дані балансів на початок і кінець року мають бути зіставленими. Будь-які розбіжності в методології формування однієї і тієї ж статті вступного і підсумкового балансів повинні бути пояснені.

Результати зіставлення показників балансу і Головної книги в разі виявлення розбіжностей записують до робочого документа (зразок 1).

Результати перевірки тожності показників Балансу

Якщо зіставленням даних Головної книги і балансу не встановлено відхилень, то складають довідку, яка свідчить про виконану аудитором роботу.

Довідка про результати зіставлення показників балансу і Головної книги

Наступним етапом є встановлення тотожності показників Головної книги та регістрів синтетичного обліку (зразок 3).

Рік 200х, місяць

Рахунок

Назва регістру Залишок на початок місяця Обороти за місяць Залишок на кінець місяця Причини відхилень Примітка

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11
Головна книга
Регістр синтетичного обліку (назва і номер форми)
Занижено в Головній книзі (-)
Завищено в Головній книзі (+)
Розходжень немає

Номер рахунка (субрахунка) Назва рахунка (субрахунка) Місяць Обліковий регістр (журнал-ордер

№"_відомість

№_тощо)
Показник, за яким виявлено відхилення

(сальдо на початок місяця, обороти по дебету тощо)
Сума виявленого відхилення по

підношенню до Головної книги (грн.)
Причини відхилення Примітка
Завищення (+) Заниження (-)
1 2 3 4 5 6 7 8

Якщо в результаті зіставлення даних Головної книги та регістрів синтетичного обліку розбіжностей не встановлено, складають Довідку про результати проведеного дослідження (зразок 5).

Зразок 5

Довідка про результати зіставлення даних Головної книги і регістрів синтетичного обліку

Надалі зіставляють залишки та обороти в регістрах синтетичного й аналітичного обліку. Результати відображають у робочих документах, зразки яких наведені нижче (зразок 6).

залишки та обороти в регістрах синтетичного й аналітично¬го обліку.

Після проведення тестування даних звітності, зведеного синтетичного, синтетичного й аналітичного обліку за обраним методом організації аудиту проводять рахункову перевірку.

Зразок 8

Робочий документ аудитора

Зведені дані про результати рахункової перевірки статей балансу

____________ клієнт

_______________ виконавець

Період за який проводиться перевірка з "___" _________200х__р.

Робочий документ використано ( не використано) при складанні аудиторського звіту

Аудитор ______________ __________________

(підпис) (ПІБ)

"___" ___________ 200х р.

Робочий документ прийнято

Керівник аудиторської фірми _____________________ _________________

(підпис) (ПІБ)

"____" __________________ 200х р.

Показники

(статті балансу)
Код рядка балансу На початок періоду перевірки "__" _______ 200х р. На кінець періоду перевірки "__" ___________ 200х р. Причини Примітки
Заниження в балансі Завищення в балансі Заниження в балансі Завищення в балансі
1 2 3 4 5 6 7 8
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >