< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Поняття зносу, методи його розрахунку

В процесі використання основні виробничі фонди підлягають спрацюванню. Розрізняють фізичний, моральний та вартісний знос.

Фізичний знос (Зф) - втрата основними виробничими фондами первісної споживчої вартості, через яку вони поступово втрачають свою дієздатність.

Всі види фізичного зносу та напрямки їх усунення наведені на рис. 6.3.

Види фізичного зносу і техніко-економічного старіння засобів праці та форми їх усунення

Рис. 6.3. Види фізичного зносу і техніко-економічного старіння засобів праці та форми їх усунення

Фізичний знос основних виробничих фондів визначають трьома способами:

 • 1) в залежності від строку служби (формула 6 10);
 • 2) за даними експертних оцінок їх технічного стану (формула 6.11);
 • 3) в залежності від обсягів продукції належної якості (формула 6.12).

де ТФ- фактичний строк служби основних виробничих фондів;

Тн - нормативний (паспортний) строк служби основних виробничих фондів;

ηЛ - ліквідаційна вартість основних виробничих фондів, у відсотках від його балансової вартості.

де Фі- вартість певного конструктивного елемента в загальній вартості об'єкта основних виробничих фондів;

Фбал - балансова вартість об'єкта основних виробничих фондів; бзн - відсоток фізичного зносу конструктивного елемента вартості об'єкта основних виробничих фондів.

де Оф - фактична кількість продукції, вироблена за підзвітний період;

QH - нормативна кількість продукції, вироблена за підзвітний період.

Факторами, які впливають на швидкість фізичного зносу, є:

 • 1) вплив структури основних виробничих фондів (активна чи пасивна частина) на перебіг технологічних процесів;
 • 2) якість застосовуваних фондів та їх відповідність міжнародним стандартам;
 • 3) інтенсивність використання основних виробничих фондів (режим роботи, ступінь завантаження обладнання);
 • 4) специфіка технологічних процесів в залежності від сфери та видів діяльності підприємства; w
 • 5) якість обслуговування основних виробничих фондів (здійснення капітальних та поточних ремонтів).

Моральний знос представляє собою передчасне знецінювання фондів (до закінчення строку їх фізичної служби), існує дві форми морального зносу:

1. Моральний знос першої форми (ЗмІ) передбачає знецінювання вже існуючих серійно виготовлюваних основних виробничих фондів в результаті зниження витрат на їх виробництво в сучасних умовах, він розраховується за формулою (6.13):

де Фв - відновлювана вартість об'єкта основних виробничих фондів;

Фп- первісна вартість об'єкта основних виробничих фондів.

2. Моральний знос другої форми (ЗмІІ) пов'язаний з втратою доцільності використання застарілих основних виробничих фондів через появу більш удосконалених предметів і засобів праці (з поліпшеними технічними і технологічними параметрами), він розраховується за формулою (6.14):

де Пст- продуктивність застарілого об'єкта основних виробничих фондів;

Пнов - продуктивність нового об'єкта основних виробничих фондів.

Відповідно на засадах обчислення двох форм морального зносу стає можливим розрахувати загальний моральний знос (Зм) за формулою (6.15):

Факторами, які впливають на швидкість морального зносу, є:

 • 1) темпи розвитку науки в кожній галузі;
 • 2) швидкість реалізації наукових здобутків в галузях промисловості та непроми-словій сфері;
 • 3) швидкість науково-технічноґо прогресу в цілому в країні;
 • 4) швидкість впровадження інноваційних технологічних розробок;
 • 5) розвиток раціоналізаторської діяльності на кожному окремому підприємстві.

Вартісний знос (Зв) - це вид зносу, при якому балансова вартість визначеного виду основних виробничих фондів за роками експлуатації поступово переноситься на зменшення скоректованого прибутку в межах норм амортизаційних відрахувань. Таке поняття часто заміняється поняттям "амортизовані" основні виробничі фонди. Вартісний знос визначається за формулою (6.16):

де ФбІ - балансова вартість об'єкта основних виробничих фондів на початок підзвітного періоду;

βз - ступінь зносу об'єкта основних виробничих фондів в межах норм амортизаційних відрахувань.

При цьому балансова вартість групи основних фондів (в тому числі окремого об'єкта основних виробничих фондів групи І) на початок розрахункового періоду (ФБt) визначається за формулою (6.17):

де Фб(t-1) - балансова вартість об'єкта основних виробничих фондів на початок періоду, попереднього підзвітному;

В(t-1) - сума витрат на придбання основних фондів, здійснення капітального ремонту, реконструкцій, модернізацій та інших удосконалень основних фондів, на які нараховується амортизація, протягом періоду, попереднього підзвітному; Фвиб - сума виведених з експлуатації об'єктів основних виробничих фондів (в тому числі окремого об'єкта основних виробничих фондів групи І) протягом періоду, попереднього підзвітному;

АВ (t-1) - сума амортизаційних відрахувань, обчислених протягом періоду, попереднього підзвітному.

ПРИКЛАД 9.11. Необхідно обчислити .всі види зносу на об'єкт основних виробничих фондів, яким є механічний транспортер, якщо його первісна вартість на початок звітного року складає 2456 тис грн, а його відновлювана вартість - 986 тис грн. За планом на механічному транспортері передбачалось перемістити 286500 виробів, а фактично було транспортовано 236478 виробів. Строк служби механічного транспортера згідно з техпаспортом протягом року мав скласти 6240 годин, а фактично він відпрацював 5460 годин. На підприємстві також закуплено і змонтовано новий автоматичний транспортер з автономним управлінням, часова продуктивність якого складає 300 готових виробів на годину порівняно з продуктивністю механічного транспортера, яка становить 186 виробів на годину.

РІШЕННЯ. Знайдемо спочатку фізичний знос механічного транспортера за формулою (6.12): ((5460 годин х 236478 виробів) / (6240 годин х 286500 виробів)) х 100% = 72,22%. Моральний знос І форми обчислимо за формулою (6.13): (1 - (986 тис грн І2456 тис грн)) х 100% = 59.85%. Моральний знос II форми визначимо за формулою (6.14): (1 - (186 виробів на годину/300 виробів на годину)) х 100% = 38%. Відповідно загальний моральний знос становитиме згідно з формулою (6.15): (1 -(986 тис грн х 186 виробів на годину) / (2456 тис грн х 300 виробів на годину)) х 100% = 75,11%. Отже, і фізичний, і моральний знос майже збігаються. Механічний транспортер характеризується досить високим ступенем фізичного і морального спрацювання. У вартісному відтворенні знос, обчислений за підзвітний період становитиме суму: (2456 тис грн - 986 тис грн) х (72,22% 1100%) = 1061,634 тис грн враховуючи фізичний ступінь зносу даного об'єкта основних виробничих фондів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >