< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фінансові операції домогосподарств

Громадяни здійснюють різноманітні фінансові операції: інвестиційну діяльність, вкладення ресурсів у комерційні банки, придбання валюти, страхування, придбання майна з метою проведення підприємницької діяльності, вкладення активів до пенсійних фондів та ін.

Під інвестиціями розуміють господарські операції, які передбачають придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та інших цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на фінансові та капітальні. Інвестиційна діяльність громадян відіграє важливу роль у фінансовій діяльності. Безпосередньо для громадян метою інвестування є забезпечення прибутковості і приросту вартості грошових коштів, які вкладаються у відповідні об'єкти. Інвестиції надають можливість одержувати поточний дохід, виплата якого може проводитись у майбутні періоди.

Ще один важливий напрям використання інвестицій – це їх перепродаж з метою отримання грошових потоків у періоди, коли це необхідно громадянинові. Важливу роль в інвестиційній діяльності відіграє участь у контролі над діяльністю суб'єктів господарювання (за допомогою придбання і використання корпоративних прав), страхування фінансових ризиків, оптимізація оподаткування доходів, захист від інфляції та ін. (рис. 13.3).

Цілі інвестиційної діяльності громадян

Рис. 13.3. Цілі інвестиційної діяльності громадян

Інвестування фінансових ресурсів в активи підприємств і установ дає можливість збільшити обсяги капіталу, що залучається для проведення господарських і фінансових операцій. Залучення громадян до активної інвестиційної діяльності збільшує обсяги операцій на фондовому ринку. Держава заохочує інвестиційні операції громадян, оскільки вони збільшують можливості розвитку економіки, надають додаткові кошти для фінансування державного і місцевих бюджетів, державних цільових фондів та ін.

Інвестиційна діяльність громадян проводиться у різних формах. Кожна з них має певні переваги й недоліки. Вибираючи форми інвестування, необхідно враховувати багато факторів. При цьому кожен з учасників інвестиційного процесу може надавати перевагу тим чи іншим конкретним напрямам діяльності. З огляду на вибір форм інвестицій формується інвестиційний портфель громадянина. Інвестування може спрямовуватися в реальні активи (капітальні інвестиції) або фінансові активи (фінансові інвестиції). Кожен з цих напрямків здійснюється в організаційних формах, відображених на рис. 13.4.

У процесі формування інвестиційного портфеля громадян враховують багато факторів: дохідність, ризик внесків капіталу, строки, мета інвестування, доступність об'єктів інвестицій, правовий захист вкладень, наявність державних гарантій та ін. Інвестиційний портфель має відповідати певним вимогам. Для забезпечення стійкості вкладень він має бути диверсифікованим. Це означає, що громадянин має вкладати свої гроші одразу в декілька активів. У такому разі знецінення одних активів може перекриватися зростанням інших.

Важлива роль у розвитку інвестиційної діяльності належить управлінню інвестиційним портфелем. Одним із важливих принципів його формування є диверсифікація ризиків вкладень. Кваліфіковане управління портфелем потребує не тільки здійснення постійного аналізу вартості його активів, а й проведення активних операцій зі зміни його структури. Таке управління можуть проводити самі громадяни. Але більш кваліфіковані операції з формування і зміни структури інвестиційного портфеля здійснюють менеджери комерційних банків, інвестиційних компаній та інших фінансових посередників.

Класифікація організаційних форм інвестиційної діяльності

Рис. 13.4. Класифікація організаційних форм інвестиційної діяльності

Громадяни можуть проводити різноманітні фінансові операції з комерційними банками. їх можна поділити на три групи: депозитні, кредитні та інші операції (рис. 13.б). Депозитні операції зводяться до передачі майна у розпорядження комерційного банку на певний строк із зобов'язанням повернення його за умов, обумовлених договором. Кредитні передбачають одержання громадянами коштів від банку на умовах позики. Інші операції охоплюють передачу цінностей (грошових коштів, цінних паперів, нерухомості, обладнання і т. д.) комерційному банку в довірче управління, купівлю-продаж іноземної валюти, цінних паперів, управління і обслуговування поточних рахунків, використання кредитних карток та ін.

Операції комерційних банків з фізичними особами

Рис. 13.5. Операції комерційних банків з фізичними особами

При передаванні майна як депозиту комерційний банк надає гарантію в тому, що майно має бути повернене власнику в установлені строки. Депозитні операції охоплюють вклади грошових коштів і цінних паперів. За використання майна комерційні банки нараховують процентні платежі, величина яких узгоджується між банком і вкладником. Повернення депозитів забезпечується майном комерційного банку. Депозитні операції поділяються на дві групи: до запитання і строкові. Депозити до запитання передбачають повернення громадянину майна за першою вимогою. Строкові – це депозити із зазначенням строків повернення майна. При цьому вкладник не може (крім випадків, передбачених угодою) вимагати повернення коштів достроково.

За депозитними операціями ставки процентних виплат установлюються в день підписання угоди і діють протягом усього строку. Зміна ставки можлива лише на основі додаткової угоди між сторонами. При цьому вклади на більші строки приймаються за підвищеними ставками. Ставки зростають також і при збільшенні суми вкладу. Депозитні операції – один із важливих напрямів інвестиційної діяльності. Кошти, що передаються як депозит, використовуються банками для проведення активних операцій. На цій основі громадянам виплачуються доходи. Проте, у періоди високих темпів інфляції, коли вклади громадян не індексуються комерційними банками, такі доходи можуть знецінюватися.

При проведенні розрахунків ставок процентів за депозитами враховуються інтереси вкладників комерційного банку і позичальників капіталу. Грошові кошти, які вкладаються громадянами в банки, поповнюють активи фінансових установ, які використовуються для одержання доходів. Прикладом може бути кредитування комерційними банками підприємств і установ. Доходи, одержані від проведення кредитних операцій, частково використовуються з метою фінансування діяльності самого банку. Інша частина – це виплата відсотків за депозитними операціями.

Крім того, треба врахувати, що величина процентних виплат за депозитами залежить від строку вкладу і суми депозиту. Як правило, відсотки за вклади в національній валюті в 1,5–2 рази більше, ніж у ВКВ. Тому в разі, якщо курс гривні є відносно стабільним, депозити в національній валюті приносять вищі доходи. Та за умов різкого зниження курсу гривні, вклади у ВКВ більшою мірою застраховують від інфляції. З метою залучення коштів громадян, комерційні банки підвищують відсоткові ставки за депозитами при збільшенні суми вкладів. Для захисту вкладів громадян від ризику в Україні створено Фонд гарантувань вкладів фізичних осіб.

Важливий напрям проведення операцій комерційних банків з громадянами є кредитування. Надання коштів на умовах кредиту проводиться в різних формах: споживчі кредити, іпотечні позики, кредити з використанням кредитних карток, овердрафт та ін.

Залежно від цільового призначення кредити, що надаються громадянам комерційними банками, поділяються на дві групи. До першої належать кредити, що мають чітко визначене цільове спрямування. Друга група охоплює позики, що надаються на нагальні потреби та під заставу майна. До складу першої групи, зокрема входять кредити, які видаються на будівництво або купівлю житлових і садових будинків, проведення їх реконструкції та ремонту, будівництво гаражів, купівлю і проведення капітального ремонту квартир, здійснення внесків до житлово-будівельних фондів та ін.

Навчальний тренінг

Контрольні запитання

 • 1. Дайте визначення змісту фінансових ресурсів громадян.
 • 2. Що належить до грошових доходів громадян?
 • 3. Що таке наявні доходи громадян?
 • 4. Дайте характеристику портфеля фінансових ресурсів громадян.
 • 5. Що включає в себе поняття "бюджет домогосподарства"?
 • 6. Назвіть джерела формування власних коштів громадян.
 • 7. Які фінансові ресурси належать до позикових коштів громадян?
 • 8. Дайте характеристику напрямів використання фінансових ресурсів громадян.
 • 9. Що таке витрати домогосподарств і яка їх структура?
 • 10. Що належить до заощаджень та які їх основні форми?
 • 11. Дайте характеристику інвестиційної діяльності громадян та напрямів її проведення.
 • 12. Що таке інвестиційний портфель громадян?
 • 13. Які фактори враховуються у процесі формування інвестиційного портфеля громадян?
 • 14. Проведіть класифікацію організаційних форм інвестиційної діяльності громадян.
 • 15. Які операції проводять комерційні банки з громадянами?
 • 16. Розкрийте зміст і форми проведення депозитних операцій комерційних банків з громадянами.
 • 17. Що таке споживчий кредит?
 • 18. Дайте характеристику порядку надання споживчих кредитів.

Тести

1. До власних джерел формування доходів громадян належать:

A. Зарплата, пенсії, орендна плата, спадщина.

Б. Позики, кредити, субсидії.

B. Пільги, відстрочення платежу.

2. Заощадження громадян – це:

A. Кошти громадян, що спрямовані на поточне споживання.

Б. Частина доходів громадян, що накопичується.

B. Кредити, що залучаються громадянами.

3. Заощадження використовуються з метою:

А. Виплати податків і обов'язкових платежів до бюджету.

Б. Придбання товарів довгострокового користування, проведення інвестиційної діяльності.

В. Оплати поточних комунальних послуг.

4. Заощадженнями є:

A. Залучення кредитів з метою купівлі цінних паперів.

Б. Продаж нерухомості.

B. Депозити, придбання цінних паперів, внески до статутних фондів, купівля валюти.

5. Фінансові інвестиції передбачають:

A. Придбання корпоративних прав та інших цінних паперів.

Б. Придбання нерухомого і рухомого майна.

B. Використання майна як застави.

6. До капітальних інвестицій належать:

A. Продаж цінних паперів.

Б. Придбання корпоративних прав.

B. Придбання нерухомого, рухомого майна та нематеріальних активів.

7. У процесі формування інвестиційного портфеля громадянина враховують такі фактори:

A. Державні гарантії, величина ВВП, надходження іноземних інвестицій.

Б. Ризик вкладення капіталу, дохідність, інфляція, ліквідність активів.

B. Сума доходів державного бюджету, величина резервних фондів центрального банку.

8. Ставки процентних виплат за депозитами залежать від таких факторів:

A. Суми вкладу, його строку, валюти депозиту.

Б. Фінансового стану комерційного банку, забезпечення вкладу.

B. Готівкового або безготівкового способу вкладу.

Завдання

1. Розрахувати загальну вартість інвестиційного портфеля, якщо відомо, що громадянин вклав суму 350,1 тис. грн в такі активи: акції компаній США, акції українських підприємств; ОДЗП; акції російських акціонерних товариств, банківські метали, нерухомість, депозити в комерційні банки. (Вклади є пропорційними).

При цьому треба врахувати, що за останній рік відбулися такі зміни в ринковій вартості відповідних активів:

 • – курс акцій США зріс на 2,41%;
 • – курс російських акцій знизився на 1,74%;
 • – курс українських акцій зріс на 0,87%;
 • – курс ОДЗП підвищився на 12,72%;
 • – вартість банківських металів знизилась на 1,69%;
 • – вартість нерухомості знизилася на 0,25%;
 • – вартість депозитів зросла на 1,23%;
 • – темпи інфляції становили 1,12%.

Розрахувати:

 • 1) вартість інвестиційного портфеля з урахуванням змін ринкових цін на кінець звітного періоду;
 • 2) модель раціональної структури портфеля на кінець звітного періоду за умови, що на його початку вклади здійснюються тільки в ті активи, що дають приріст.
 • 2. Є такі показники про діяльність громадянина, тис. грн:
  • – грошові кошти на рахунках комерційних банків – 12,24;
  • – ВКВ (готівка) – 1,72;
  • – вартість автомобіля, що використовується у підприємницькій діяльності, – 7,32;
  • – цінні папери, передані в заставу, – 2,01;
  • – кредити одержані – 7,05;
  • – депозити в КБ – 3,27;
  • – позики, надані іншим суб'єктам, – 0,89;
  • – вартість будинку, що не використовується в підприємницькій діяльності, – 12,09;
  • – майно, залучене на умовах оренди, – 5,04;
  • – майно, передане в довірче управління, – 2,17;
  • – гарантії, надані комерційним банком, – 3,71;
  • – майно, передане у спадщину, – 5,08. Розрахувати:
  • 1) суму вартості портфеля фінансових ресурсів громадян;
  • 2) величину власних і запозичених активів;
  • 3) суму вартості майна, що не використовується в фінансовій діяльності.
  • 3. Відомо такі показники, що характеризують формування доходів громадян, тис. грн:
  • – заробітна плата одержана – 6,8;
  • – заробітна плата (заборгованість) – 1,4;
  • – підприємницький прибуток – 3,2;
  • – орендна плата нарахована – 0,6;
  • – роялті – 0,05;
  • – спадщина – 0,2;
  • – допомога (державна) – 0,18;
  • – гонорари – 0,9;
  • – переказ (одержаний) – 0,3;
  • – товари, одержані з розстроченням платежу, – 2,2;
  • – кредити одержані – 1,3;
  • – позики надані – 1,2;
  • – дивіденди одержані – 0,17;
  • – знайдене майно – 0,04. Розрахувати:
  • 1) суму власних доходів громадян;
  • 2) величину запозичених коштів;
  • 3) суму коштів, що не входить до складу одержаних до ходів;
  • 4) величину доходів (включаючи нараховані), одержаних:
  • – від виконання функцій найманого працівника;
  • – підприємницької діяльності;
  • – власності та інвестиційної діяльності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >