< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контрольні запитання

 • 1. Поняття підприємницьких ризиків та їх класифікація.
 • 2. Порядок і умови страхування виробничих (комерційних) ризиків.
 • 3. Особливості страхування фінансових ризиків.
 • 4. Страхування депозитів та зміст програм депозитного страхування.
 • 5. Страхування банківських ризиків.
 • 6. Страхування інвестицій.
 • 7. Проблема та перспективи розвитку страхування підприємницьких ризиків в Україні.
 • 8. Програми страхування банківських депозитів у зарубіжних країнах.
 • 9. Система депозитного страхування в Україні.
 • 10. Страхування банківських установ від злочинів (шахрайства).
 • 11. Страхова сума та страхове відшкодування при страхуванні підприємницьких ризиків.
 • 12. Страхування будівельно-монтажних ризиків.
 • 13. Страхування ризику засновника.
 • 14. Обов'язкові види страхування підприємницьких ризиків.
 • 15. Страхування майна підприємств від вогню та інших небезпек.

Індивідуальні тематичні завдання для самостійної роботи

 • 1. Складіть перелік ризиків, які виступають об'єктами страхування підприємницьких ризиків.
 • 2. Дайте критичну оцінку основних умов страхування від втрат прибутку

за конкретними правилами страховика.

 • 3. Охарактеризуйте перспективи розвитку страхування депозитів.
 • 4. Складіть перелік чинників, що впливають на розвиток страхування технічних ризиків в Україні.
 • 5. Складіть перелік об'єктів страхування на будівельному майданчику.
 • 6. Наведіть складові страхової оцінки при страхуванні будівельно-монтажних ризиків.
 • 7. Доведіть роль страхування в забезпеченні потреб підприємця в страховому захисті.

Література

 • 1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" № 44 від 4 жовтня 2001 р. // Урядовий кур'єр. — 2001. — 7 листопада.
 • 2. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" X" 2774-IV від 7 липня 2005 р. // www.rada.gov.ua
 • 3. Закон України "Про інвестиційну діяльність" Хе 1561-XII від 18 вересня 1991 р. // www.rada.gov.ua
 • 4. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 р. // Голос України. — 2001. — 11 вересня.
 • 5. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. // Україна-бізнес. — 2001. — X" Зо.
 • 6. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності, затверджені Розпорядженням Держфінпослут Х° 40 від 28 серпня 2003 р. // www.rada.gov.ua
 • 7. Александрова М. М. Страхування: Навч.-метод, посіб. — К.: ЦУЛ, 2002. — 208 с.
 • 8. Базилевич В. Д., Базилевич К . С. Страхова справа. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 2003. — 250 с.
 • 9. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 374 с.
 • 10. Вовчак О.Д., Завійська О.Д. Страхові послуги: Навч. посіб. — Л.: Компакт-ЛВ, 2005. — 656 с.
 • 11. Вовчак О.Д. Страхування: Навч. посіб. — Л.; Новий Світ-2000, 2004. — 480 с.
 • 12. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. — К.: Т-во "Знання"; КОО, 1998. — 321 с.
 • 13. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування: Навч. посіб. — К.: КДТЕУ, 2001. — 400 с.
 • 14. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець. — К.: КНЕУ, 2002. — 526 с.
 • 15. Страхування: Теорія та практика: Иавч.-метод, посіб. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временно та ін.; За заг. ред. проф. Н. М. Внукової. — X.: Бурун Книга, 2004. — 376 с.
 • 16. Фалин Г. И., Фалин А.И. Введение в актуарную математику. Математические модели в страховании. — М.: Изд-во МГУ, 1994.
 • 17. Шахов В. В. Страхование: Учебник для вузов. — М.: Страховой полис; ЮНИТИ, 1997. — 311 с.
 • 18. Шумелда Я. Страхування: Навч. посіб. для студ. екон. спец. — Тернопіль: Джура, 2004. — 280 с.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >