< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжгалузеві показники статистики продукції підприємств

Усю сукупність показників статистики продукції можна поділити на дві основні групи:

 • 1) міжгалузеві показники, які обчислюють для будь-якого виду діяльності, галузі;
 • 2) показники, що характеризують специфіку окремого виду діяльності, галузі.

Кінцеві результати різних видів діяльності переважної більшості підприємств оцінюють у натуральному і вартісному вираженні за допомогою таких основних показників:

 • - обсяг виробленої продукції (валовий випуск), у тому числі з давальницької сировини;
 • - обсяг товарної продукції;
 • - обсяг реалізованої продукції (послуг).

Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) відображає вартість продукції (валовий випуск), яка є результатом виробничої діяльності підприємств (місцевих одиниць) і в подальшому використана як за його межами, так і для власного кінцевого споживання. Це означає, що валовий випуск включає продукцію, вироблену для:

- внутрішніх потреб самого підприємства;

передання при натуральному, у тому числі бартерному, обміні;

- реалізації за межі самого підприємства.

У процесі агрегування даних про випуск продукції у Системі національних рахунків розрізняють ринковий і неринковий випуски. Ринковий випуск здійснюють суб'єкти підприємництва у секторі фінансових і нефінансових корпорацій та секторі домашніх господарств (крім виробництва товарів і послуг для власного кінцевого використання) за ринковими цінами, які компенсують витрати виробництва і забезпечують прибуток. Неринковий випуск характерний для секторів загальнодержавного управління, некомерційних організацій і сектора домашніх господарств у частині виробництва товарів і послуг для власного кінцевого споживання.

Обсяг виробленої продукції у вартісному вираженні є розрахунковою величиною, яка обчислюється відповідно до спеціальної Методики43 стосовно місцевих одиниць за видами економічної діяльності з метою складання регіональних рахунків у СНР. Інформаційною базою для розрахунку обсягу виробленої продукції слугують відомості про обсяги реалізованої продукції та інші показники, отримані на основі міжгалузевої статистики підприємств (форма № 1-підприємництво).

Для підприємств добувної, переробної промисловості, будівництва обсяг виробленої продукції обчислюють згідно з Методикою за формулою

де К - вид економічної діяльності; ВПК - розрахунковий обсяг виробленої продукції за видом діяльності; РПК - обсяг реалізованої продукції за видом діяльності; ППК - обсяг продукції, виконаний підрядником на умовах підряду за видом діяльності; ТПК - вартість товарів і послуг, придбаних для перепродажу та реалізованих без додаткової обробки на даному підприємстві за видом діяльності; ВСК - вартість продукції власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства; АСк - збільшення (зменшення) залишків запасів на підприємстві.

Для розподілу обсягу виробленої продукції підприємства за місцевими одиницями у якості ваг використовують частку місцевої одиниці виду діяльності за показником "середня кількість працівників".

Для окремих видів діяльності (промисловості, сільського господарства тощо) галузевою статистичною звітністю (наприклад, форма № 1П-НПП (коротка, річна) "Звіт про виробництво промислової продукції") передбачено безпосередню оцінку обсягів виробленої продукції у натуральному виразі продукції у розрізі відповідного стандартного групування її різновидів (Номенклатури продукції промисловості)

Для статистичної оцінки кінцевих результатів діяльності підприємств використовують показники товарного випуску продукції (продукції, призначеної для продажу, що не враховує обсягів виробництва для внутрішніх потреб підприємства) та реалізованої продукції. Основним статистичним показником міжгалузевої звітності підприємств щодо результатів діяльності є обсяг реалізованої продукції.

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) визначають за ціною продажу відвантаженої поза межі підприємства продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (включаючи продукцію (роботи, послуги) за бартерним контрактом), за винятком непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо). Продукція визнається реалізованою після оформлення документів незалежно від надходження платежів за неї.

Показник статистичної звітності підприємств "обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)" взаємопов'язаний з показником фінансової звітності "чистий дохід", але має свої особливості розрахунку.

До складу показника "обсяг реалізованої продукції" також включають: вартість транспортних та інших робіт, що виконуються власними силами підприємства, навіть якщо в рахунках до сплати вони вказані окремо;

вартість реалізованих відходів, які утворились у процесі виробництва (відображається за видом економічної діяльності, в процесі якого вони буяй утворені);

 • - вартість послуг (робіт) з оперативної оренди активів і купівлі-продажу іноземної валюти за умови, що ці послуги (роботи) не були одноразовими операціями, а виділені підприємством як види економічної діяльності;
 • - вартість послуг (робіт) з доходів від торгових марок, патентів тощо.

В обсязі реалізованої продукції не враховують продукцію власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, суми цільових надходжень (дотацій) на виробництво, суми попередньої оплати продукції (робіт, послуг), авансові платежі, надходження, що належать третім особам, знижки на ціни, що надаються гуртовим покупцям.

Розрахунок обсягів реалізованої продукції за видами діяльності має певні особливості і здійснюється відповідно до інструктивних матеріалів органів державної статистики (див. табл. 9.3).

У міжнародній статистичній практиці показники результатів виробничої діяльності визначають за схемою, наведеною на рис. 9.3.

Як видно з рис. 9.3, показник валової вартості виготовленої продукції включає результати живої та уречевленої праці. Щоб визначити результат безпосередньої діяльності підприємства, необхідно валову вартість продукції зменшити на вартість "минулої" праці. Таким чином показник валової доданої вартості на рівні підприємства стає основою розрахунку валової доданої вартості та ВВП на макрорівні.

У процесі агрегування даних про виробництво продукції в СНР використовують різні види цін, зокрема, ціну виробника, основну та ринкову ціни.

Ціна виробника - сума, яку отримає виробник за одиницю продукції, з урахуванням податків і субсидій. У розрахунку не враховують суми зборів на доправлення продукції споживачеві, податок на додану вартість та інші непрямі податки (акцизний збір), платежі, що збільшують її ціну на ринку.

Для обчислення макроекономічних показників, зокрема випуску товарів і послуг, використовують основні ціни.

Основна ціна - це ціна, яку одержує виробник за одиницю товару або послуги, за виключенням будь-яких податків на продукти, що підлягають сплаті, і враховуючи субсидії на продукти:

Випуск в основних цінах - Випуск у цінах виробника - Податки на продукти (які входять у ціну виробника) + Субсидії на продукти.

За результатами агрегування даних про випуск продукції та вартість матеріальних витрат і послуг, спожитих у процесі виробництва, розраховують валову додану вартість за видами економічної діяльності та секторами економіки: Валова додана вартість = Випуск -Проміжне споживання.

Таблиця 9.3. Оцінка обсягу реалізованої продукції за окремими видами економічної діяльності

Вид економічної діяльності

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг)

Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ними послуги

Вартість реалізованої власної сільськогосподарської продукції, продукції мисливства, а також вартості робіт та послуг сільськогосподарського характеру і послуг, пов'язаних з мисливством, за фактичними цінами реалізації.

Лісове господарство та пов'язані з ним послуги

Вартість реалізованої продукції, робіт і послуг, пов'язаних з веденням лісового господарства

Рибне господарство

Вартість реалізованої продукції (робіт, послуг), що за КВЕД належать до секції "В", за фактичними цінами реалізації.

Добувна промисловість. Переробна промисловість. Виробництво та розподіл електроенергії, газу, води

Вартість за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (виконаних робіт, послуг).

Будівництво

Вартість реалізованих за межі підприємства будівельних і монтажних робіт, виконаних під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель і споруд підрядним або господарським способом.

Гуртова та роздрібна торгівля.

Торгівля транспортними засобами. Послуги з ремонту

Прирівнюється до товарообороту. Включає купівельну вартість товарів і торгову націнку. Послуги з ремонту оцінюються за вартістю наданих послуг.

Готелі та ресторани

У частині діяльності ресторанів (підприємств ресторанного господарства) прирівнюється до товарообороту ресторанів (включає торгову націнку та вартість продуктів); у частині діяльності готелів - до вартості наданих послуг.

Транспорт і зв'язок

у тому числі

 • o транспортування трубопроводами
 • o складування (зберігання вантажів під час транспортування усіма видами транспорту)

Вартість реалізованих за межі-підприємства послуг від перевезень, діяльності підприємств з транспортного оброблення вантажів (вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні роботи та послуги), зі складування вантажів, функціонування транспортної інфраструктури, діяльності турагенств та бюро подорожей, послуг з приймання, оброблення, перевезення і доставки поштових відправлень, грошових переказів та інших послуг зв'язку (включаючи обслуговування засобів і споруд зв'язку усіх видів) включно 3 тими роботами (послугами), які клієнт ще не оплатив, за винятком непрямих податків.

 • - вартість реалізованих за межі підприємства послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів без вартості самих продуктів.
 • - вартість реалізованих за межі підприємства послуг із зберігання вантажів у зерносховищах, елеваторах, на товарних складах загального призначення, складах-холодильниках, бункерах тощо без урахування вартості товару, прийнятого на зберігання.

Надання

туристичних послуг

Вартість реалізованих за межі підприємства послуг (включаючи вартість придбаних і реалізованих третім особам туристичних путівок).

Дослідження та розробки

Вартість фундаментальних досліджень (експериментальних або теоретичних досліджень, спрямованих на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозв'язок), прикладних досліджень (наукової і науково-технічної діяльності, спрямованої на одержання і використання знань для практичних цілей), проектно-конструкторських і технологічних робіт, робіт із створення дослідних зразків (партій) виробів (продукції), систематичних робіт, які базуються на отриманих знаннях, набутому практичному досвіді і спрямовані на створення нових або суттєве вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем і методів.

Управління нерухомим майном (діяльність житлово-експлуатаційних підприємств)

Суми, нараховані квартиронаймачам до сплати за надані послуги за утримання будинків та прибудинкових територій, за винятком субсидій, наданих окремим споживачам, та відшкодувань виробничих витрат за рахунок цільового фінансування.

Фінансова діяльність

Вартість реалізованих за межі підприємства послуг з купівлі-продажу іноземної валюти (включаючи вартість валюти), розміщення фінансових коштів (цінних паперів) з урахуванням їх вартості тощо.

Страхування

Сума надходжень страхових платежів (премій, внесків) за всіма видами страхування (включаючи перестрахування) з урахуванням змін залишків за всіма страховими резервами, сум чистого доходу від інвестування та розміщення коштів страхових резервів, сум, повернутих з централізованих страхових резервних фондів, а також сум доходу від надання послуг для інших страховиків.

Визначення показників результатів виробничої діяльності у статистиці підприємств країн ЄС

Рис. 9.3. Визначення показників результатів виробничої діяльності у статистиці підприємств країн ЄС

На рівні національної економіки за даними про валову додану вартість усіх видів економічної діяльності, величину непрямо вимірюваних послуг фінансового посередництва45 та чисті податки на продукти органи державної статистики виробничим методом обчислюють основний макроекономічний показник - валовий внутрішній продукт у ринкових цінах:

ВВП у ринкових пінах = Валова додана вартість усіх видів економічної діяльності та секторів економіки в основних цінах - Оплата послуг фінансових посередників + Податки на продукти - Субсидії на продукти.

Напрямом удосконалення методології статистичного оцінювання масштабів і структури виробництва продукції підприємств у безпосередньому зв'язку з вимірюванням динаміки її реалізації є використання у статистиці підприємств показника обороту. Як свідчать європейський досвід статистики підприємств і висновки вітчизняних фахівців [40; 41], показник обороту посідає центральне місце у статистиці підприємств і макроекономічних розрахунках (при переході від статистики підприємств до СНР).

Основою для розрахунку рівня та динаміки обороту продукції є показник обсягів реалізованої продукції. Оборот у промисловості - це обсяг реалізації від промислової діяльності, який визначають за ціною продажу відвантаженої за межі підприємства готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунку з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за винятком непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

Необхідність включення показника обороту у всі галузеві підсистеми статистичних показників зумовлене такими чинниками, як відсутність показника готової продукції у цінах виробників у плані бухгалтерських рахунків; міжгалузевий характер обороту (оскільки реалізація продукції та послуг відбувається у всіх ринково зорієнтованих видах діяльності, цей показник є ланкою для порівняння структури і динаміки різних секторів економіки); перспектива переходу на нову методику розрахунку індексу виробництва; можливість застосування обороту як єдиного базового показника у розрахунку доданої вартості, створеної за видами економічної діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >