< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Який внесок К. Родбертуса у розробку теорії земельної ренти?

Родбертус зробив певний внесок у розробку теорії земельної ренти. У його працях закладено основи теорії абсолютної ренти.

У Родбертуса середні ціни всіх товарів, як промислових, так і сільськогосподарських, збігаються з їхніми трудовими вартостями. Кількість додаткової вартості ("ренти") в обох галузях пропорційна створеним у них сумам вартостей. Проте в сільському господарстві та сама сума вартостей, а отже, й додаткової вартості, створюється меншим капіталом, ніж у промисловості, тому що тут немає сирого матеріалу, сировини. Норма прибутку визначається промисловістю. Через те в сільському господарстві виникає певний надлишок над прибутком, який і становить земельну ренту. Земельну ренту приносять усі ділянки землі.

Як К. Родбертус ставиться до проблем розподілу?

Розглядаючи суспільство як цілісний соціальний організм, утворений поділом праці, Родбертус наголошує на необхідності виконання суспільством певних соціальних функцій. Одна з найважливіших - це справедливий розподіл суспільного продукту. Справедливий розподіл він називає основною проблемою, яку має вирішувати наука. Під справедливим Родбертус розуміє розподіл, який забезпечує одержання кожним робітником повного продукту своєї праці. Він підкреслює, що лише робітник створює всі продукти. Власники землі й капіталу одержують частину продукту у вигляді відсотка й ренти. Отже, Родбертус виділяє дві сторони в розподілі багатства - економічну й соціальну. Економічна (через дію ринкових відносин) - дає змогу власникам землі та капіталу привласнювати частину суспільного продукту. Соціальна - забирає в робітників частину створеного ними продукту, що є порушенням справедливого розподілу.

Яку тезу Ф. Лассаль проголосив "основним законом капіталізму", і в чому сутність цього закону?

Німецький соціаліст Фердинанд Лассаль всіляко прагнув довести, що за умов капіталізму неможливо скільки-небудь суттєво поліпшити становище найманих робітників. При цьому він виходив із тези класиків про те, що розмір заробітної плати визначається мінімумом вартості засобів існування робітників. Цю тезу він проголосив "основним законом капіталізму", про що ні Т. Мальтус, ні Д. Рікардо ніколи не згадували у своїх працях.

Потім Лассаль застосував до цього "закону" сформульований Т. Мальтусом механізм регуляції чисельності населення через заробітну плату. Коли реальна заробітна плата перевищує названий мінімум, відбувається зростання числа шлюбів, підвищується народжуваність, зростає пропозиція праці, що в кінцевому підсумку призводить до зниження заробітної плати. Коли реальна заробітна плата стає нижчою від мінімальної, все відбувається у зворотному порядку.

Розглянутий взаємозв'язок Лассаль назвав "залізним законом заробітної плати" і стверджував, що цей закон не буде діяти тільки за умови ліквідації системи найманої праці. Для цього він пропонував робітникам організовувати виробничі асоціації, в яких самі робітники мають бути власниками застосовуваних ними засобів виробництва. В організації асоціацій робітникам зобов'язана допомагати держава, яка фінансуватиме їх.

У чому полягає сутність соціалістичних вчень?

Соціалістичні вчення - невід'ємний елемент історії економічної думки, який постав із мрій і уявлень людей про можливість досягнення справедливого суспільства із загальним щастям для всіх, що протиставлялось несправедливості та пригнобленню спочатку в рабовласницькому і феодальному, а потім і в капіталістичному суспільстві. Усі різноманітні соціалістичні концепції об'єднували різка критика панівного ладу і несприйняття його основи - приватної власності, яка оголошувалась головною причиною гноблення людини людиною, поділу суспільства на багатих і бідних.

Услід за соціальними утопіями XVI-XVII ст. з'явилися соціалістичні вчення XVIII-XIX ст., пов'язані з іменами таких відомих мислителів, як К.А. Сен-Симон, ПІ. Фур'є, Р. Оуен, Ф. Лассаль, а також соціалістів-рікардіанців та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >