< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Записи цифрової інформації

Простий кількісний числівник, який називає однозначне число (без вказівки на одиниці виміру) в запису відтворюється словом, а не цифрою (дефектних виробів ... мас бути не більше двох). Так само пишуться однозначні числівники, якими позначаються часові межі (випробування мають тривати три-п 'ять місяців). Якщо однозначне число супроводжується найменуванням одиниць виміру, воно пишеться цифрами (7 центнерів сіна). Складні й складені числівники звичайно записуються цифрами, крім тих випадків, коли ними починається речення (пор.: Було забраковано 28 виробів з цісї партії і Двадцять вісім виробів з цісі партії було забраковано). Цілі числа, які виражаються кількома знаками, прийнято записувати, розбиваючи їх на класи за допомогою пропусків. Місце пропусків залежить від системи обчислення (при десятковій - кожен четвертий знак: 100 000 т. 253 530 грн).

Запис порядкових числівників відрізняється від запису кількісних. Якщо запис ведеться арабськими цифрами, то порядковий числівник вводиться в текст з відмінковим закінченням (за 3-м класам точності, радіоприймачі 1-го класу). При перерахуванні кількох порядкових числівників відмінкове закінчення ставиться лише один раз: вироби І, 2 і 3-го гатунків.

Складні слова, перша частина яких - цифрове позначення, можуть писатися в документації комбіновано: ІОО-відсотковий, 50-кілометровий.

Окремі види інформації перелаються у вигляді змішаного запису, який складається з цифр і слів (можна 473 000ч а можна 473 тис.) (За А. Коваль).

Запитання і завдання для самоконтролю

/. Що таке таблиця? До яких видів документів вона належить?

  • 2. Які реквізити містить таблиця?
  • 3. Яка частина мови називається числівником?
  • 4. У формі якого відмінка і чисіа вживаються іменники з числівниками два, три, чотири?
  • 5. Як вживаються Іменники з числівниками тисяча, мільйон, мільярд, нуль? Наведіть приклади.
  • 6. Як вживаються іменники з неозначено-кількісними числівниками?
  • 7. Форми якого відмінка і числа набувають іменники при дробових числівниках? Наведіть приклади.

Увага! Культура мовлення! Запам'ятайте значення термінів

Колега товариш по спільній службі, навчанню; особа тієї самої професії.

Колегіальність - принцип управління, за якого керівництво здійснює не одна особа, а група осіб, шо мають рівні права й обов'язки у розв'язанні питань, віднесених до їхньої компетенції.

Комерція - діяльність, пов'язана з реалізацією товарів* Компенсація - відшкодування, винагорода за будь-що. Компроміс - згода, порозуміння, досягнуті шляхом взаємних поступок.

Конвенція 1) угода, міжнародний договір зі спеціальних питань; 2) договір між підприємствами й організаціями для врегулювання питань збуту, виробництва тощо.

Конверсія - 1) заміна раніше випущених державних позик новою, щоб подовжити термін кредиту й змінити умови позики; 2) обмін валюти якоїсь країни на іноземну.

Консенсус - досягнення згоди, прийняття рішень зі складних питань шляхом обговорення і взаємних поступок.

Конто - рахунок.

Контракт - договір, письмова угода сторін.

Контрактація - укладення контракту між підприємством, яке виробляє певну продукцію, й організацією, що її заготовляє й реалізує.

Конфіденційний - довірчий, таємний, той, що не підлягає розголошенню, публікації.

Концесія договір передачі на певних умовах і на певний термін громадянам або юридичним особам, здебільшого іноземним, права експлуатації лісів, надр, підприємств.

Кооператив - добровільне об'єднання людей, які на пайових засадах спільно займаються певним видом господарської діяльності.

Корпорація - товариство, спілка, сукупність осіб, об'єднаних на основі комерційних, цехових та інших інтересів.

Кредит -1) особлива форма руху вартості, продаж товарів з відстроченням платежу або передача на певний термін грошей та матеріальних цінностей з умовою їх повернення; 2) сума, включена до кошторису, в межах якої дозволяються витрати на певні потреби.

Кредитор - громадянин або юридична особа, що надала в позику гроші або передала в борг товари і має право вимагати від боржника сплати боргу.

Кур'єр - 1) службовець, який розносить ділові папери;

2) особа для роз'їздів у термінових справах.

Ліцензія - 1) дозвіл, що надається державним органом, на право ввезення товарів із-за кордону й вивезення їх за кордон; 2) дозвіл, що надається державними органами приватним особам і організаціям, на ведення якої-небудь діяльності;

3) надання власникові патенту права використовувати технічну документацію і запатентований винахід.

Ломбард - кредитна установа, що надає населенню позички за певний процент під заставу цінних речей.

Маклер - професійний посередник при укладанні торговельних і біржових угод.

Маркетинг - діяльність з вивчення попиту та організація збуту товарів на ринку.

Менеджер - фахівець з управління господарськими процесами, виробництвом, обігом товарів та послуг; найманий керівник.

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >