< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Контроль за використанням коштів на реалізацію бюджетних програм

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів державного бюджету відповідно до паспортів бюджетних програм здійснюється згідно з п. 3 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм"[5]. Під час організації такого контролю слід визначити перелік існуючих на відповідній території основних розпорядників коштів державного бюджету, відповідальних виконавців, яких основними розпорядниками було визначено уповноваженими з метою здійснення заходів за бюджетною програмою, а також кількість програм, що вони реалізовували. На підставі затверджених планових документів (паспортів програм, витягів з них і т.ін.), контролерам-ревізорам варто встановити, які результативні показники за бюджетними програмами доведено певним закладам.

Контролери-ревізори мають провести аналіз економічних обґрунтувань щодо величини кількісних та якісних показників бюджетних програм. Їм також необхідно проаналізувати звітну інформацію про виконання результативних показників програм з урахуванням обсягів фактично виділеного фінансування, взяття зобов'язань, стану дебіторської та кредиторської заборгованостей і т.ін.

Якщо контролери-ревізори виявили відхилення, що можуть свідчити про недотримання закладами та організаціями фінансово-бюджетного законодавства, потрібно подати керівнику перевірки бюджетів пропозиції щодо проведення на такому об'єкті контрольного заходу конкретно визначеної тематики.

Під час проведення перевірок використання коштів місцевих бюджетів доречно врахувати, що на даний час порядок здійснення розпорядниками бюджетних коштів їх витрачання на підставі результативних показників бюджетних програм знаходиться ще в стадії розробки.

Водночас в процесі перевірки планування видатків та здійснення витрат за рахунок коштів місцевого бюджету на підставі тимчасової програмної класифікації видатків місцевих бюджетів треба встановити, чи не було передбачено всупереч вимогам Бюджетного кодексу здійснення (під виглядом виконання місцевих програм) видатків з бюджетів на утримання закладів та організацій, а також проведення інших заходів, що не підлягають фінансуванню з певного місцевого бюджету, або ж взагалі не відповідають змісту визначеної у рішенні про бюджет назви бюджетної програми.

За регіональними (територіальними) програмами, що впроваджені за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування із визначенням результативних показників, під час перевірки бюджетів аналізуються обсяги виділених на зазначені цілі бюджетних коштів, їх цільове спрямування, а також рівень досягнення мети програми, насамперед в кількісних та якісних показниках.

Оформлення та реалізація матеріалів перевірки

Оформлення матеріалів перевірки. За результатами ревізій (перевірок) закладів, організацій та підприємств складаються акти (довідки) за підписами осіб, що проводили перевірку, погоджені й підписані керівниками та головними бухгалтерами перевірених об'єктів. За результатами ревізій і перевірок в міністерствах й відомствах АР Крим, в обласних, міських та районних управліннях і відділах складаються акти або довідки, що підписуються керівниками груп та керівниками і головними бухгалтерами (керівниками фінансових служб) й керівниками груп перевіряючих.

За наявності зауважень, заперечень чи пояснень до актів (довідок) членом групи оформлюється доповідна записка на ім'я керівника групи, в якій за кожним зауваженням, запереченням чи поясненням має бути зроблено висновок за їх суттю.

У випадку виявлення порушень фінансової дисципліни особою, що проводить ревізію (перевірку), складається протокол про адміністративне (бюджетне) правопорушення, що разом із проектом постанови передається керівництву контрольно-ревізійного підрозділу для прийняття рішення.

В терміни, встановлені планом перевірки бюджетів, члени груп здають керівникові групи матеріали проведених ними ревізій (перевірок) в обсязі, необхідному для наступного передавання матеріалів керівникові перевірки бюджетів.

Керівники ревізійних груп зобов'язані передати керівникові перевірки бюджетів матеріали проведених ними ревізій (перевірок). Це зокрема:

 • o оформлені належним чином справи за матеріалами ревізій та перевірок, проведених в міністерствах і відомствах АР Крим, обласних, міських, районних управліннях і відділах, на підприємствах, в закладах і організаціях;
 • o за наявності заперечень до матеріалів ревізій чи перевірок разом з ними подається письмовий висновок щодо суперечливих питань;
 • o довідку щодо недоліків і порушень, виявлених ревізією чи перевіркою, які, на думку особи, що здійснює перевірку, доцільно включити до зведеного акта ревізії із пропозиціями щодо конкретних заходів з метою їх усунення на паперових та електронних носіях;
 • o цифрову довідку за підсумками ревізії (перевірки) на кожному зревізованому (перевіреному) об'єкті (форма № 1-КР), у якій зазначається повна його назва, підпорядкованість, до якої форми власності він належить, суми виявлених втрат коштів, незаконних витрат, нестач, розтрат, а також збитків, які відшкодовано під час ревізії (перевірки).

Керівник перевірки бюджетів ретельно вивчає матеріали ревізій та перевірок, за необхідності доручає доперевірити або уточнити окремі питання, складає зведений акт перевірки бюджетів. Зведений акт підписує керівник перевірки виконання бюджетів, керівники фінансового органу та органу Державного казначейства України на території. Акт подається на ознайомлення голові місцевої державної адміністрації й голові ради відповідного рівня.

Реалізація матеріалів перевірки. Заходи для відшкодування виявлених незаконних витрат, нестач, розтрат, крадіжок, сплати до бюджету донарахованих платежів, усунення інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, притягнення винуватців до адміністративної відповідальності максимально вживаються в процесі ревізії (перевірки).

За підсумками кожної проведеної під час перевірки бюджетів району (міста) ревізії чи перевірки особами, що її здійснювали, готуються обов'язкові вимоги керівникам закладів, організацій та підприємств щодо усунення виявлених недоліків і встановлюється контроль за їх виконанням. Матеріали окремих ревізій (перевірок), оформлені у встановленому порядку двосторонніми актами за підписами особи, що здійснює ревізію, керівника закладу і керівника бухгалтерської (фінансової) служби, у певних випадках передаються для розгляду і прийняття рішення до правоохоронних органів. Тут треба врахувати, що зведені акти перевірок бюджетів не передаються до правоохоронних органів (за винятком їх офіційного запиту), адже вони є лише носієм інформації, заактованої в окремих двосторонніх актах.

За підсумками ревізії (перевірки) бюджетів району, міста обласного підпорядкування, району у місті протягом 10 днів після підписання акта скеровується доповідна записка голові райдержадміністрації (міськвиконкому). Водночас із нею подається проект розпорядження райдержадміністрації (міськвиконкому) із пропозиціями щодо усунення виявлених недоліків і порушень та вжиття заходів до посадових осіб, які їх вчинили.

Протягом двох тижнів після закінчення ревізії (перевірки) виконання бюджету району, міста обласного підпорядкування, району у місті про її підсумки надсилається інформація регіональному фінансовому управлінню і доповідна записка відповідно до Ради міністрів АР Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міських державних адміністрацій та рад такого ж рівня. За фактами, які вимагають втручання і вжиття заходів органом виконавчої влади вищого рівня, водночас із зазначеною інформацією подається проект відповідного (розпорядження) рішення.

Результати перевірки бюджетів в АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя доповідаються керівництву ГоловКРУ України, Міністерству фінансів України, а за необхідності - Кабінету Міністрів України. У випадку потреби матеріали перевірок бюджетів висвітлюються в пресі та інших засобах масової інформації. Варто також окремим пунктом в проектах розпоряджень (рішень) за результатами перевірок бюджетів передбачати надання доручення підрозділу певної державної адміністрації (виконавчого органу ради), що відповідає за зв'язки із засобами масової інформації, забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації інформації про проведену перевірку, її результати, вжиті органами виконавчої влади заходи і т.ін.

Питання для обговорення та самоперевірки

 • 1. Назвіть мету перевірки формування та використання коштів місцевих бюджеті.
 • 2. Якими нормативно-правовими актами керуються перевіряючі при проведенні планових перевірок бюджетів?
 • 3. Хто і як складає та затверджує плани проведення перевірок бюджетів?
 • 4. Що передбачає підготовка до проведення перевірки бюджетів?
 • 5. Охарактеризуйте програму проведення перевірки бюджетів. Хто її розробляє та затверджує?
 • 6. Охарактеризуйте робочий план перевірки бюджетів. Хто затверджує робочий план перевірки бюджетів?
 • 7. На яких питаннях контролери-ревізори мають зосередити свою увагу під час перевірки дотримання органами Державного казначейства України порядку виконання державного бюджету і місцевих бюджетів?
 • 8. Як здійснюється контроль за надходженнями платежів до загального державного та місцевого бюджетів?
 • 9. У чому суть перевірки операцій за надходженнями до спеціального фонду державного бюджету та місцевих бюджетів?
 • 10. Яким чином здійснюють перевірку правильності повернення Державним казначейством України надмірно та/або помилково сплачених платежів до державного та місцевих бюджетів?
 • 11. Як провести перевірку правильності проведення операцій з коштами від повернення бюджетних позичок і кредитів, наданих під державні гарантії, та стан їх повернення?
 • 12. В чому суть операцій за іншими платежами?
 • 13. Як здійснюється контроль за станом обліку зобов'язань та фінансових зобов'язань?
 • 14. Яким чином перевіряють дотримання органами Державного казначейства України порядку касового виконання бюджетів за видатками?
 • 15. Охарактеризуйте методику перевірки правильності ведення обліку операцій із виконання бюджетів і складання фінансової звітності.
 • 16. Як проконтролювати використання коштів на реалізацію бюджетних програм?
 • 17. Як правильно оформити матеріали перевірки?
 • 18. Які матеріали зобов'язані передавати керівники ревізійних груп керівникові перевірки бюджетів?
 • 19. Хто складає і кому передається на ознайомлення зведений акт перевірки бюджетів?
 • 20. Як проходить реалізація матеріалів перевірки бюджетів?

Рекомендована література за розділом 8

Основна література

 • 1. Бюджетний кодекс України [Станом на 10 квітня 2008 р.]. - К.: Велес, 2008. - 64 с. - (Офіц. док.).
 • 2. Методичні рекомендації щодо проведення перевірок формування, виконання бюджетів та використання бюджетних коштів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, містах обласного підпорядкування, районах і районах у містах та достовірності звітності про їх виконання (Схвалено Методологічною радою ГоловКРУ України (протокол №2 від 22 січня 2004 р.).
 • 3. План рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів / Затверджено наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 р.
 • 4. Порядок надання інформації про обсяги коштів державного та місцевих бюджетів, що виділялись головним розпорядникам бюджетних коштів та установам, організаціям і підприємствам) / Затверджено наказом ГоловКРУ України та Державного казначейства України від 11 червня 2002 р. № 141 /105, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 червня 2002 р. за №
 • 531 / 6819.
 • 5. Про паспорти бюджетних програм / Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 р. № 1098.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >