< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Чистий економічний ефект природоохоронних заходів

Визначається з метою техніко-економічного обгрунтування вибору найкращих варіантів. Варіанти різняться впливом заходів на довкілля та на виробничі результати галузей, які здійснюють ці заходи, і ґрунтуються на порівнянні витрат на їх здійснення.

Розрізняють фактичний та очікуваний (проективний, прогнозний) чистий економічний ефект від впровадження природоохоронних заходів.

Перший визначають на підставі порівняння фактичних витрат і досягнутого економічного результату, другий розраховують по етапах розробки прогнозів програм і проектів з урахуванням створення нової природоохоронної техніки. У пошуках оптимального варіанта користуються багатоваріантним аналізом очікуваних витраті результатів з додержанням вимог щодо якості навколишнього середовища. Витрати, результати й економічний ефект розраховуються у річному вимірі. У разі, коли витрати й результати не збігаються за часом, варіанти обирають з урахуванням часового фактора. Витрати на природоохоронні заходи містять сукупні експлуатаційні витрати і капіталовкладення, приведені до річної розмірності з урахуванням часового фактора.

Економічним результатом впровадження природоохоронних заходів (Р) є показник річних економічних збитків від забруднення навколишнього середовища, яких вдалося уникнути (П для одно-цільових заходів). Для багатоцільових заходів ефект доповнюється річним приростом доходу від поліпшення діяльності підприємства (ДО):

Якщо значення збитків, яким вдалося запобігти, визначається при обґрунтуванні варіантів реконструкції діючих підприємств, то розмір збитків до проведення заходу дорівнює його значенню до реконструкції (модернізації).

Коли в проекті нового будівництва виділити природоохоронні елементи неможливо, значення Р розраховують як різницю між вартісною оцінкою загальних виробничих результатів діяльності проектованого об'єкта і грошовою оцінкою збитків за рік, спричинених функціонуванням цього об'єкта. У цьому разі річний приріст доходу від поліпшення виробничих результатів завдяки багатоцільовим природоохоронним заходам визначають за формулою:

де Пі - кількість товарної продукції і-го виду (якості) до здійснення заходу (і = 1, т);

П| - те саме після здійснення заходу б = 1, п); Воі (В^) - оцінка одиниці і-ї (і-ї) продукції.

Оцінка продукції, яку додатково виробляють завдяки зменшенню відходів, розраховується за кінцевими витратами (кадастровими цінами) на аналогічну продукцію. У випадках, коли додатково отримана продукція з відходів дає певний ефект у сфері її застосування (у порівнянні з продукцією, що замінюється), оцінка продукції коригується на величину отриманого ефекту.

Якщо періоди будівництва (реконструкції), а також проектні терміни експлуатації природоохоронних споруд у порівняльних варіантах природоохоронних заходів приблизно однакові (різниця не перевищує трьох років), а витрати й результати протягом експлуатації істотно не змінюється, то варіанти природоохоронних заходів можна порівнювати за значенням чистого економічного ефекту Я . Вибір найдоцільнішого з кількох варіантів у цьому разі здійснюється за формулою:

Варіанти природоохоронних заходів, які різняться за періодом будівництва (реконструкції) або проектними строками експлуатації, а також значеннями витрат і результатів, що змінюються

протягом часу експлуатації об'єктів, порівнюють за значенням сумарного економічного ефекту за період їх експлуатації з урахуванням фактору часу:

де І, Т - відповідно роки початку і завершення експлуатації об'єкта;

Р, - економічний результат для 1-го року; ц - базовий момент часу;

Зсум - сумарні витрати за період будівництва (реконструкції) та експлуатації об'єкта з урахуванням фактора часу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >