< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності металургійного підприємства

Важливим розділом фінансового плану підприємства є інвестиційна політика. Вона складна за змістом, тому розробляється багатьма структурними підрозділами апарату управління підприємством (фінансовим, технічним, планово-економічним, маркетинговим, патентним та іншими відділами). Інвестиційна політика розглядається як управління фінансовими та реальними інвестиціями [48].

Інвестиційна діяльність металургійного підприємства - це складний комплекс робіт, який містить пошук і дослідження об'єктів інвестування, джерел фінансування та контроль за рухом коштів.

В управлінні інвестиціями важливою є роль інвестиційного аналізу, предметом якого є портфельні, або фінансові, та капітальні інвестиції підприємства.

Необхідність використання інформаційних технологій в управлінні вимагає першочергових інвестицій в ІТ-технології. Дослідження прогнозних інвестиційних пропозицій у сфері електронної комерції ускладнено динамічністю електронного середовища та великою кількістю взаємозв'язків, які важко оцінити точними економіко-математичними методами. Вибір методу для використання в цій сфері повинен спиратися на дотримання таких основних вимог:

  • - урахування множини пропозицій та стилю прийняття інвестиційних управлінських рішень та необхідність досягнення порозуміння між учасниками інвестиційного процесу;
  • - відповідність природному ходу людського мислення;
  • - спосіб рейтингування повинен бути обгрунтованим і зрозумілим, щоб процес прийняття управлінських рішень не носив невизначений характер, а потенційні можливості не залишились нереалізованими.

Переліченим вимогам відповідає, наприклад, метод аналізу ієрархій, запропонований американським ученим Томасом Сааті та його науковою школою. Сукупність ієрархічних моделей складається на базі матриць порівнянь, що не протирічать одна одній. Інформація для них визначається на підставі експертних оцінок. Розрахункові процедури парних порівнянь здійснюються за допомогою теорії невід'ємних матриць. Аналіз структури моделей проводиться за допомогою процедур, розроблених у теорії графів. Порівняльна оцінка інвестиційного проекту здійснюється для всіх кластерів металургійного комплексу, що складають ієрархію. Ієрархічні моделі, структури ієрархій, послідовність дій і розрахунки рейтингових пріоритетів детально викладені в роботі [49]. Практична реалізація комбінованого методу аналізу ієрархій здійснена в КБ "ПриватБанк" для інтегральної оцінки проектів кредитування підприємств електронного бізнесу.

Аналіз інвестиційного портфеля

Фінансові активи порівняно з продукцією мають менше характеристик. Основні з них: ціна, вартість, дохідність і ризик [50]. Набір або сукупність фінансових активів складають портфель цінних паперів або інвестиційний портфель. Збільшення числа фінансових активів портфеля інвестицій зменшує його ризик. Тому новий фінансовий актив повинен аналізуватися з позицій його впливу на дохідність та ризик інвестиційного портфеля в цілому.

Показники оцінки інвестиційного портфеля надані в таблиці 12.1.

Таблиця 12.1

ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

Закінчення табл. 12.1

Завдання аналізу інвестиційного портфеля наведені на рисунку 12.1.

Завдання аналізу інвестиційного портфеля підприємства

Рис. 12.1. Завдання аналізу інвестиційного портфеля підприємства

Очікувана дохідність і ризик змінюються в одному напрямку, пропорційно. Кількісна оцінка ризику здійснюється на підставі:

  • - варіабельності доходу або дохідності;
  • - розмаху варіації;
  • - дисперсії;
  • - середнього квадратичного відхилення;
  • - коефіцієнта варіації.

Перспективний інвестиційний портфель формується на підставі імітаційного аналізу можливих сполучень фінансових активів. При створенні інвестиційного портфеля усереднюються кількісні характеристики дохідності та ризику за окремими фінансовими активами. При оптимальному сполученні фінансових активів досягається зменшення ризику інвестиційного портфеля при допустимому рівні його дохідності. Детально методики аналізу портфельних інвестицій викладені в спеціальній літературі з фінансового ринку [50,51].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >