< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Статистика витрат підприємств на оплату праці

Первинні показники статистичного вивчення витрат підприємств на оплату праці

У структурі витрат сучасних підприємств, орієнтованих на формування ефективної системи відтворення, використання та розвитку людського потенціалу, однією з найбільш динамічних складових є витрати на оплату праці.

Основні методологічні положення щодо визначення показників оплати праці у формах державних статистичних спостережень викладено в Інструкції зі статистики заробітної плати, розробленій з урахуванням міжнародних рекомендацій і стандартів СНР та відповідно до чинного законодавства України.

Поняття "заробітна плата" Закон України "Про оплату праці" визначає як винагороду, обчислену, як правило, у грошовій формі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу. Цей закон регламентує також складові заробітної плати:

 • 1) основна заробітна плата - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;
 • 2) додаткова заробітна плата - винагорода за працю, понад установлену норму, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці;
 • 3) інші заохочувальні та компенсаційні виплати - винагороди за підсумками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями, компенсаційні та інші грошові і матеріальні виплати, які не передбачені ЗУ "Про оплату праці" або які провадяться понад встановлені зазначеним законом норми.

Складові заробітної плати на підприємстві представлені на рис. 8.4.

Структура заробітної плати на підприємстві

Рис. 8.4. Структура заробітної плати на підприємстві

Для статистичної оцінки витрат підприємств на оплату праці використовують такі основні показники:

 • - фонд оплати праці;
 • - витрати на оплату праці як складова операційних витрат з реалізованої продукції;
 • - витрати на утримання робочої сили;
 • - середня (місячна, годинна) заробітна плата.

Основним джерелом витрат підприємств на оплату праці найманих працівників є фонд оплати праці. Для його статистичної оцінки та аналізу використовують відповідний показник "фонд оплати праці". До складу фонду оплати праці включають нарахування найманим працівникам у грошовій та натуральній формах (оцінені у грошовому еквіваленті) за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за виконану роботу незалежно від джерела фінансування цих виплат. Фонд оплати праці складається з:

 • - фонду основної заробітної плати (рис. 8.5);
 • - фонду додаткової заробітної плати (рис. 8.6);
 • - інших заохочувальних і компенсаційних виплат (рис. 8.7).

У формах державних статистичних спостережень відображаються нарахування працівникам підприємства відповідно до розрахунково-платіжних документів незалежно від терміну їхніх фактичних виплат. Зазначені суми наводяться до утримання податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску.

Програми державних статистичних спостережень передбачають облік фонду оплати праці, нарахованого всім працівникам, а також виділення фонду штатних працівників, які належать до облікового складу підприємства, та поділ його на складові. Фонд оплати праці інших категорій працівників (сумісників або тих осіб, які зайняті за договорами цивільно-правового характеру) розподіляється на складові на загальних підставах. При цьому суми оплати праці перелічених категорій у формах державних статистичних спостережень відображаються у фонді оплати працівників позаоблікового складу та не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати штатних працівників облікового складу підприємства.

При визначенні фонду оплати праці штатних працівників із загальної суми фонду оплати праці також вилучаються суми, нараховані працівникам, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною, вибраним до органів первинної профспілкової організації, звільненим з роботи на момент здійснення нарахувань. Фонд оплати праці працівників, прийнятих на постійну роботу за скеруванням державної служби зайнятості згідно з договором з роботодавцем про надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, ураховується на загальних підставах.

До складу фонду оплати праці не належать інші виплати, а саме:

внески підприємств на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, допомоги та інші виплати, що здійснюються за рахунок коштів фондів державного соціального страхування; оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства, соціальні допомоги та виплати за рахунок коштів підприємства, установлені колективним договором, внески підприємств згідно з договорами добровільного медичного та пенсійного страхування працівників і членів їхніх сімей;

Склад фонду основної заробітної плати

Рис. 8.5. Склад фонду основної заробітної плати

Склад фонду додаткової заробітної плати

Рис. 8.6. Склад фонду додаткової заробітної плати

Склад інших заохочувальних і компенсаційних виплат

Рис. 8.7. Склад інших заохочувальних і компенсаційних виплат

 • - одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію згідно з чинним законодавством і колективними договорами, надбавки та доплати до державних пенсій працюючим пенсіонерам; суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору, суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при звільненні;
 • - витрати на платне навчання працівників і членів їхніх сімей, не пов'язане з виробничою необхідністю, згідно з договором між підприємством та навчальним закладом, а також витрати на підготовку та перепідготовку кадрів;
 • - видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду України на виплату та доставку пільгових пенсій, виплати в установленому розмірі особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи;
 • - компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів підприємства, що виплачується за рішенням суду;
 • - витрати на відрядження та компенсаційні виплати, які виплачуються при переїзді на роботу в іншу місцевість, надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, робота яких постійно проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер;
 • - вартість виданого згідно з чинними нормами спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування або відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту в разі невидачі їх адміністрацією;
 • - вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у міру потреби для виконання виробничих завдань; витрати на перевезення працівників до місця роботи (крім оплати праці водіїв);
 • - компенсації працівникам за використання для потреб виробництва власного інструменту та особистого транспорту;
 • - витрати на проведення культурно-освітніх і оздоровчих заходів та утримання громадських служб; вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей працівників;
 • - позики, видані працівникам підприємств для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього господарства; вартість житла, переданого у власність працівникам;
 • - витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров'я, матеріальна допомога разового характеру, що надається підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання; суми матеріальної та благодійної допомоги, виплачені особам, які не перебувають у трудових відносинах з підприємством; суми матеріальної допомоги як у грошовій, так і натуральній формах незалежно від її розміру, що надається на підставі рішень Уряду України у зв'язку зі стихійним та екологічним лихом, аваріями та катастрофами місцевими органами державної виконавчої влади, профспілками, благодійними фондами та іноземними державами;
 • - доходи за акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства (дивіденди, відсотки, виплати за паями), а також доходи від здавання в оренду землі.

Для вивчення структури операційних витрат з реалізованої продукції у частині витрат на персонал використовують статистичний показник "витрати на оплату праці". У складі цих витрат враховується заробітна плата за окладами, тарифами, премії, матеріальна допомога та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші виплати на оплату праці. Базові складові показника "витрати на оплату праці" враховуються за показником "фонд оплати праці".

Розбіжності між цими показниками можуть виникати внаслідок обліку за показником "витрати на оплату праці":

 • - витрат підприємства, що здійснюються згідно з чинним законодавством, на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;
 • - щомісячних відрахувань на створення резерву відпусток (основної та додаткової);
 • - сум вихідної допомоги при припиненні трупового договору;
 • - надбавок (польового забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має проїзний (пересувний) характер, у розмірах, визначених чинним законодавством; - іншого.

З метою узгодження вітчизняної статистики праці з міжнародними стандартами Держстат України у 2010 році затвердив форму статистичної звітності (№ 1-РС) "Звіт про витрати на утримання робочої сили за 201_ рік", який респонденти, внесені до вибіркової сукупності, подають за вказівкою органу державної статистики (один раз на чотири роки).

Складові витрат підприємства на персонал, передбачені відповідними європейськими методологічними положеннями зі статистики праці:

 • 1. Пряма оплата (в тому числі оплата праці за тарифними ставками (окладами) відрядними розцінками та посадовими окладами; надбавки та доплати до тарифних ставок (окладів) і посадових окладів, премії та винагороди, що мають систематичний характер, оплата працівникам, які не перебувають у штаті підприємства (зовнішнім сумісникам, працюючим за цивільно-правовими договорами).
 • 2. Оплата за невідпрацьований час (в тому числі оплата щорічних основних і додаткових відпусток).
 • 3. Премії та нерегулярні виплати (в тому числі винагороди за підсумками роботи за рік; матеріальна допомога).
 • 4. Заробітна плата у натуральній формі, пільги, послуги, допомоги у натуральній і грошовій формах (в тому числі вартість безкоштовно наданих працівникам окремих видів діяльності (відповідно до законодавства) житла, вугілля, комунальних послуг тощо).
 • 5. Витрати підприємств на забезпечення працівників житлом (в тому числі вартість житла, переданого у власність працівникам).
 • 6. Витрати підприємств на соціальне забезпечення працівників (в тому числі нараховано внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; соціальне страхування на випадок безробіття; соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності; оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства).
 • 7. Витрати на професійне навчання.
 • 8. Витрати на культурно-побутове обслуговування.
 • 9. Інші витрати на робочу силу.
 • 10. Податки, що відносяться до витрат на робочу силу.

Як показує аналіз структури витрат на робочу силу, визначеної в узгодженій з міжнародними стандартами звітності підприємств за формою № 1-РС, така структура має складові, аналогічні до структури фонду оплати праці та інших виплат, передбачених законодавством про працю в Україні. Водночас форма № 1-РС охоплює перелік найбільш соціально значущих для працівників видів виплат, який у європейській практиці підприємств є предметом переговорів між профспілкою та роботодавцем.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >