< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ТА БЮДЖЕТНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Організаційна структура казначейської системи України

Казначейство України відповідно до Указу Президента від 27 квітня 1995 р. № 335 "Про Державне казначейство України" створено при Міністерстві фінансів для забезпечення ефективного управління коштами бюджету, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних обсягів фінансових ресурсів. Казначейство входить до системи органів виконавчої влади та утворено для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів. Воно утримується за рахунок коштів державного бюджету. Казначейство та його територіальні органи мають самостійні кошториси, реєстраційні та інші бюджетні рахунки, відкриті в Казначействі, а також в установах банків.

З розширенням бюджетних повноважень органів казначейства, збільшенням обсягів робіт з обслуговування бюджетів і державних цільових фондів, зростанням ролі органів казначейства в управлінні державними фінансами змінювалась організаційна структура центрального апарату та територіальних органів казначейства, а також їх юридичний статус.

Указом Президента України від 09.12.2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", який прийнятий з метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, усунення дублювання їх повноважень та підвищення ефективності державного управління, Державне казначейство було перейменовано в Державну казначейську службу України. Згідно з Указом Державна казначейська служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів через Міністра фінансів України.

У Положенні про Державну казначейську службу України, затвердженому Указом Президента України від 13.04.2011 року № 460/2011, закріплено статус Казначейства України як центрального органу виконавчої влади. Воно входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Організаційна структура Державної казначейської служби України максимально наближена до адміністративно-територіального устрою держави (рис. 7.1). Створена за територіальним принципом казначейська система України має трирівневу структуру і складається з:

 • - Державної казначейської служби України, яка знаходиться у столиці держави і представляє її центральний рівень;
 • - Головних управлінь Державної казначейської служби обласного значення, які розміщені таким чином: 1 головне управління - в Автономній Республіці Крим; 2 головних управління - у містах Києві та Севастополі; 24 головних управління функціонують в областях;
 • - Управлінь (відділень) Державної казначейської служби, зосереджених у найважливіших місцевих адміністративних центрах (районах, містах, районах у містах).

Структура казначейської системи України

Рис. 7.1. Структура казначейської системи України

Структура органів Державної казначейської служби у територіальному розрізі наведена у додатку 4. Як видно з наведеної у додатку таблиці, загальна кількість органів казначейства станом на 1 січня 2014 року склала 660 одиниць: із них 27 головних управлінь, 631 управління та 2 відділення, у т.ч.: міських - 98, районних -481, районних у містах - 54.

Слід зазначити, що кількість управлінь (відділень) казначейства не є величиною сталою і може змінюватися. На це впливають різні фактори, як, наприклад, об'єднання й укрупнення однойменних управлінь у районах та містах обласного підпорядкування, чи, навпаки, їх поділ та відокремлення, що відбувається в рамках адміністративно-територіальної реформи в Україні. У деяких випадках районні управління казначейства можуть одночасно обслуговувати бюджетні установи, які розташовані як у сільській місцевості, так і у районному центрі, або не створюватися взагалі як окремі органи, оскільки деякі адміністративні райони великих міст об'єднують свої функції, зливаючись у єдине районне управління.

Єдина система Казначейства України, яка об'єднує центральний апарат і його територіальні органи, створена з метою забезпечення фінансової безпеки платіжної системи й ефективного управління ресурсами єдиного казначейського рахунка для своєчасного та в повному обсязі виконання бюджетів усіх рівнів, підвищення оперативності проведення видатків при виконанні бюджетних програм, посилення контролю за надходженням та цільовим спрямуванням бюджетних коштів, підвищення дієвості бюджетної політики держави.

Державну казначейську службу України очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з неї Президент України за поданням Прем'єр-міністра на підставі пропозицій Міністра фінансів України. Голова Казначейства України має двох заступників, у тому числі одного першого, яких за поданням Прем'єр-міністра, внесеним на підставі пропозицій Голови Казначейства, погоджених з Міністром фінансів, призначає та звільняє з посади Президент України. Встановлення повноважень і розподіл обов'язків між заступниками проводиться Головою Казначейства.

Голова Казначейства України здійснює загальне керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Казначейство завдань і здійснення ним своїх функцій, за стан справ у системі казначейства в цілому. Він також здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Положенням про Державну казначейську службу України:

 • - вносить на розгляд Міністру фінансів пропозиції щодо формування державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, а також проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до сфери діяльності Казначейства; - затверджує за погодженням з Міністром фінансів схвалені на засіданні колегії річний план роботи Казначейства, заходи щодо реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно до визначених завдань; - призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з Міністром фінансів керівників структурних підрозділів, їх заступників та інших працівників апарату Казначейства;
 • - призначає на посади за погодженням із Міністром фінансів та головами відповідних місцевих державних адміністрацій, звільняє з посад керівників територіальних органів Казначейства та їх заступників; - визначає ступінь відповідальності заступників голови, структурних підрозділів та

інших працівників Казначейства і керівників територіальних органів; - притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Казначейства, керівників територіальних органів казначейства та їх заступників; - підписує видані в межах компетенції Казначейства накази організаційно-розпорядчого характеру та організовує контроль за їх виконанням. Голова Державної казначейської служби за погодженням з Міністром фінансів затверджує структуру апарату Казначейства, його штатний розпис та кошторис. Структуру центрального апарату Казначейства України наведено у додатку 5.

Організація діяльності та взаємовідносини між структурними підрозділами центрального апарату Казначейства, планування їх роботи, внутрішній трудовий розпорядок і режим роботи, робота колегій, а також комісій з процедур державних закупівель здійснюються на основі Регламенту роботи Державної казначейської служби України.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Казначейства України, обговорення найважливіших напрямів його діяльності створюється колегія у складі Голови Казначейства (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів Казначейства. Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного наказу Казначейства України.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Казначействі України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи. Рішення про утворення та ліквідацію колегії, консультативних і дорадчих органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Головою Казначейства.

Казначейство України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 року № 651 "Про утворення територіальних органів Державної казначейської служби" територіальні органи Державної казначейської служби є правонаступниками прав та обов'язків територіальних органів Державного казначейства - урядового органу, що діяв у системі Міністерства фінансів і діють в статусі юридичних осіб публічного права

Головне управління Казначейства діє на підставі положення, що затверджується Головою Державної казначейської служби України. При розробці положення головні управління керуються Положенням про головні управління Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2011 року № 1280, а також чинними нормативно-правовими актами. Згідно з Положенням головні управління є територіальними органами Державної казначейської служби України. У межах своїх повноважень головне управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання.

Головне управління Казначейства очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром фінансів (при призначенні погоджується також з головою відповідної місцевої державної адміністрації). Начальник головного управління Казначейства може мати не більше двох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром фінансів.

Начальник головного управління відповідно до чинного законодавства та Положення про головне управління:

 • - здійснює керівництво діяльністю головного управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;
 • - організовує та забезпечує виконання головним управлінням актів законодавства, наказів організаційно-розпорядчого характеру Міністерства фінансів і Державної казначейської служби України, доручень Міністра фінансів та Голови Казначейства;
 • - вносить Голові Державної казначейської служби України пропозиції щодо пріоритетів роботи головного управління Казначейства і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи головного управління Казначейства й управлінь (відділень) Казначейства (річні, піврічні);
 • - звітує перед Головою Державної казначейської служби України про виконання покладених на головне управління завдань та планів роботи;
 • - визначають ступінь відповідальності заступників начальника головного управління та керівників структурних підрозділів, начальників управлінь (відділень) у містах, районах, районах у містах, інших працівників головного управління;
 • - здійснює добір кадрів у головному управлінні Казначейства, формує кадровий резерв на відповідні посади;
 • - організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
 • - призначає на посади та звільняє з них керівників структурних підрозділів та інших працівників головного управління, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників);
 • - підписує накази головного управління Казначейства;
 • - розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
 • - затверджує положення про структурні підрозділи головного управління Казначейства та посадові інструкції працівників; - здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції головного управління, обговорення найважливіших напрямків його діяльності може утворюватися колегія. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу головного управління Казначейства.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у головному управлінні можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником головного управління Казначейства.

Штатний розпис та кошторис головного управління затверджує Голова Державної казначейської служби України. Структуру головного управління затверджує Голова Державної казначейської служби за погодженням з Міністром фінансів України.

Начальникам головних управлінь казначейства надано право самостійно вирішувати питання щодо доцільності створення окремих структурних підрозділів (управлінь, відділів, секторів) залежно від обсягів роботи в рамках доведеної Державною казначейською службою структури. При цьому вони можуть подавати свої пропозиції щодо формування структури очолюваного ними органу з відповідними обґрунтуваннями.

Відповідно до затвердженої Головою Державної казначейської служби структури начальники головних управлінь можуть вносити зміни до штатних розписів управлінь у межах наявної штатної чисельності працівників і подавати їх на затвердження до Казначейства України. Формуючи структуру головного управління, керівник повинен намагатися привести її у відповідність до виконуваних функцій. Це дозволить досягнути найкращих результатів через оптимальний розподіл функціональних обов'язків та мінімізацію витрат праці.

Діяльність конкретного головного управління регламентується Положенням. Основні завдання та функції структурних підрозділів головного управління деталізуються у Положенні про управління (відділ, сектор). Слід зазначити, що регламентація функціональних повноважень та обов'язків окремих структурних підрозділів носить певною мірою умовний характер, оскільки їх діяльність тісно переплітається і здійснюється практично одночасно. Повноваження та функції кожного структурного підрозділу мають бути регламентовані таким чином, щоб діяльність підрозділу не залежала від особистості виконавця і плинності кадрів.

Права, функціональні обов'язки, кваліфікаційні вимоги та відповідальність посадових осіб конкретизуються у посадових інструкціях. Разом з тим, професійна етика вимагає від працівників органів казначейства виконання не тільки своїх прямих посадових обов'язків, а й дотримання твердих етичних норм, правильної коректної поведінки у нестандартних ситуаціях, узгодження своїх дій з іншими учасниками бюджетного процесу. Лише за умови узгодження дій та координації зусиль, дотримання працівниками виконавської дисципліни можна забезпечити ефективне функціонування окремої організаційної структури.

Управління (відділення) Державної казначейської служби України розташовані у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення є територіальними органами Державної казначейської служби. Відповідно до Положення про управління (відділення) Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного, республіканського значення, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2011 року № 1280 вони є юридичними особами публічного права і підпорядковуються Державній казначейській службі та відповідному головному управлінню Казначейства.

Очолює управління (відділення) казначейства начальник, який призначається на посаду і звільняється з неї Головою Державної казначейської служби за погодженням з Міністром фінансів та головою відповідної місцевої державної адміністрації, за пропозиціями, внесеними начальником відповідного головного управління Казначейства. Начальник управління (відділення) казначейства може мати заступників, кількість яких визначає відповідне головне управління за погодженням з Головою Державної казначейської служби України. Заступники начальника управління (відділення) призначаються на посади та звільняються з посад Головою Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром фінансів за пропозиціями, внесеними начальником відповідного головного управління.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в управлінні (відділенні) казначейства можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення чи ліквідацію постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються начальником управління (відділення) казначейства.

Штатні розписи та кошториси управління (відділення) казначейства затверджує Голова Державної казначейської служби України. Структури управлінь (відділень) казначейства затверджує Голова Державної казначейської служби України за погодженням з Міністром фінансів. При формуванні структури управління (відділення) до уваги береться обсяг виконуваної роботи та чисельність працівників даного органу казначейства (з чисельністю до 12 осіб включно, від 13 до 22 осіб, більше 22 осіб).

В основному управління (відділення) казначейства складаються з:

 • - відділу бюджетних надходжень, видатків та обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів;
 • - відділу звітності та бухгалтерського обліку операцій з виконання бюджетів.

Зі зростанням обсягів робіт та відповідно чисельності працюючих можуть також створюватися відділи інформаційних технологій та захисту інформації, юридичний та адміністративно-господарський сектори. За необхідності в складі управлінь (відділень) для виконання окремих функцій можуть створюватися сектори або вводитись обслуговуючий персонал. За рішенням начальника управління залежно від обсягів роботи можуть вводитися також посади спеціалістів (спеціаліст з діловодства, головний спеціаліст - юрисконсульт).

Слід зазначити, що внутрішні структури головних управлінь і управлінь (відділень) казначейства відображають особливості роботи кожної структурної одиниці і не завжди збігаються. Водночас можна виділити загальні для більшості територіальних органів казначейства структурні підрозділи (відділи, сектори): видатків державного та місцевих бюджетів; бухгалтерського обліку та звітності тощо, які безпосередньо займаються касовим виконання бюджетів.

Поряд з цими відділами в органах казначейства створені структурні підрозділи, що забезпечують оптимальний режим роботи, безперебійне виконання функцій з обслуговування бюджетів. Так, вища й середня ланки казначейської системи мають: управління (відділ) обслуговування операційного дня; департамент (управління) інформаційних технологій та захисту інформації тощо. В управліннях (відділеннях) передбачена посада спеціаліста інформаційних технологій та захисту інформації, до компетенції якого належить встановлення та супровід програмного забезпечення, а також обслуговування комп'ютерних мереж і захист інформації.

Разом з тим є структурні підрозділи, які забезпечують діяльність органу казначейства як розпорядника бюджетних коштів відповідно до кошторису бюджетної установи: планово-фінансове управління (відділ), юридичне управління (відділ), управління (відділ) персоналу та запобігання корупції, адміністративно-господарський відділ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >