< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Звітність із загальнообов'язкового державного соціального страхування: класифікація, терміни подання та методика складання

Склад звітності із загальнообов'язкового державного соціального страхування бюджетних установ

Бюджетні установи відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон № 2464 - VI), Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"(далі - Закон № 2240 - III) та Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі - Закон № 1105 - XIV) складають звітність із загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Перелік форм звітності із загальнообов'язкового державного соціального страхування та строки їх подання наведено в табл. 1.59

Таблиця 1.59. Перелік форм звітності із загальнообов'язкового державного соціального страхування бюджетних установ та строки їх подання

Форма звітності

Періодичність подання

Строк подання

Нормативний акт, згідно з яким складають та подають звіт

1

2

3

4

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів

щомісячно

не пізніше 20 числа місяця, що настає за останнім днем звітного періоду

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 року за № 454 "Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування"

Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням форми Ф4-ФСС з ТВП

щоквартально

не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця

Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 18.01.2011 № 4 "Про затвердження порядку формування та подання страхувальниками звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"

Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення форми Ф14-ФСС з ТВП

щоквартально

не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця

Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 20 рік

щорічно

до 25 січня року, наступного за звітним

Постанова правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 30.11.2010 року № 30 "Порядок віднесення страхувальників до класу професійного ризику виробництва з урахуванням виду їх економічної діяльності та проведення перевірок достовірності поданих страхувальником відомостей про види економічної діяльності (у тому числі основний)"

Джерела даних та методика складання форми звітності "Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів"

Відповідно до Порядку формування та подання страхувальника звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 року за № 454 (далі - Порядок № 454) страхувальники - платники єдиного внеску зобов'язані подавати "Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів" до органів доходів і зборів.

Порядок № 454 встановлює порядок, строки подання звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб, на яку нараховано і з якої сплачено суми єдиного внеску до органів доходів і зборів, та його форму.

"Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів" (далі - Звіт до органів доходів і зборів) до органів доходів і зборів подається особисто страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття на облік в органах доходів і зборів.

Звіт до органів доходів і зборів подається одним із способів:

 • - засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством;
 • - на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації;
 • - на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше п'яти.

Звіт до органів доходів і зборів, надісланий поштою, не вважається поданим.

Електронна форма звіту до органів доходів і зборів формується страхувальником з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, актуальні версії якого безкоштовно надаються в органі доходів і зборів за місцем взяття на облік та розміщені на офіційному веб-порталі Міністерства доходів і зборів України.

Звіт на паперовому носії заповнюється українською мовою в друкованому вигляді або кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом друкованими літерами без помарок та виправлень. У разі незаповнення того чи іншого рядка звіту через відсутність операції цей рядок прокреслюється.

При заповненні полів, що складаються з клітинок, кожен із необхідних символів каліграфічно вписується до відповідної окремої клітинки.

Символи не повинні виходити за межі клітинок, а також накладатись на сусідні клітинки. Символи: крапка, апостроф, кома, дефіс тощо - проставляються в окремих клітинках.

При заповненні поля без клітинок записи в цих полях не повинні накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи бланка.

Грошові суми в таблицях Звіту до органів доходів і зборів заповнюються в гривнях з копійками.

Якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції, на кожному аркуші Звіту до органів доходів і зборів зазначається реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника. Усі аркуші документів нумеруються та комплектуються відповідальною особою страхувальника.

Таблиці Звіту до органів доходів і зборів завіряються підписами керівника та головного бухгалтера та засвідчуються печаткою страхувальника.

Звіт до органів доходів і зборів повинен містити такі обов'язкові реквізити:

 • - тип документа - початкова, скасовуюча, призначення пенсії, додаткова;
 • - звітний період, за який подається звіт;
 • - повне найменування страхувальника згідно із Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також інші категорії страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
 • - для юридичних осіб зазначається код за ЄДРПОУ;
 • - для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку у паспорті) (далі - реєстраційний номер облікової картки);
 • - код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику;
 • - клас професійного ризику виробництва;
 • - місцезнаходження страхувальника;
 • - код органу доходів і зборів, до якого подається звіт;
 • - дата подання звіту;
 • - ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб страхувальника;
 • - середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);
 • - кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);
 • - штатна чисельність працівників (за наявності);
 • - підписи страхувальника - посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Зазначені реквізити мають бути обов'язково заповнені в усіх таблицях додатків до звітів, де вони передбачені.

Електронна форма Звіту до органів доходів і зборів, що подається на електронних носіях, повинна бути ідентичною звіту на паперових носіях.

Звіт до органів доходів і зборів страхувальником повинен подаватися в повному обсязі. Звіт до органів доходів і зборів, складений з порушенням вимог Порядку № 454, у тому числі без обов'язкових реквізитів та поданий без всіх необхідних таблиць, не вважається звітом і вважається таким, що не подавався.

У випадку припинення без правонаступника або зняття з обліку в органах доходів і зборів страхувальник зобов'язаний подати звіт за останній звітний період до дати зняття з обліку та звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавались.

Якщо при припиненні страхувальника є правонаступник, Звіт до органу доходів і зборів подається правонаступником, якщо правонаступництво підтверджено установчими документами.

Якщо останній день строку подання Звіту до органів доходів і зборів припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день.

Під час прийняття Звіту до органів доходів і зборів, що подається особисто страхувальником або уповноваженою на це особою, відповідальна особа органу доходів і зборів зобов'язана візуально перевірити наявність заповнення всіх обов'язкових реквізитів на паперових носіях.

Відповідальна особа органу доходів і зборів, яка приймає звіт від страхувальника, реєструє звіт та проставляє реєстраційний номер із зазначенням дати фактичного отримання органом доходів і зборів та обов'язково засвідчує власним підписом.

Розписка про одержання Звіту до органів доходів і зборів заповнюється відповідальною особою органу доходів і зборів, що прийняла пакет документів. При прийнятті документів розписка про одержання звіту завіряється штампом з грифом "ОТРИМАНО" та повертається страхувальнику.

Відповідальним за правильність заповнення Звіту до органів доходів і зборів є страхувальник.

Бюджетні установи - страхувальники формують та подають до органів доходів і зборів звіт за формою згідно з додатком 4 Порядку № 454 протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду.

У разі настання нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання із застрахованою особою страхувальники - бюджетні установи формують та подають звіт за формою згідно з додатком 7 Порядку № 454 протягом п'яти робочих днів після дати складання акта настання нещасного випадку, пов'язаного з виробництвом, або з дати складання акта розслідування професійного захворювання за формою П-4.

Звіт до органів доходів і зборів формується на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) виплат (доходу), на які відповідно до Закону про єдиний соціальний внесок нараховується єдиний внесок.

Звіт до органів доходів і зборів повинен містити основні дані про страхувальника та перелік таблиць звіту (табл. 1.60)

Таблиця 1.60. Перелік таблиць Звіту до органів доходів і зборів, які заповнюють бюджетні установи

табл.

Назва таблиці

Додаток 4

"Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів"

1

Нарахування єдиного внеску

2

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб

3

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу

4

Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення

5

Відомості про трудові відносини застрахованих осіб

6

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

7

Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

8

Відомості про осіб, які відповідно до Закону № 2464 - VI отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

табл.

Назва таблиці

9

Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу

Додаток 7 "Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання"

1

Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

У додатку 4 Порядку № 454 навпроти таблиць, які не подаються до органів доходів і зборів, у звітах:

 • - на паперових носіях - проставляються прочерки;
 • - в електронній формі - поле залишається незаповненим.

У графі "Кількість аркушів" зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці.

У графі "Кількість рядків" зазначається кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5 - 9 додатка 4 Порядку № 454.

У графі "Усього" зазначаються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок рядків у цих аркушах.

Порядок заповнення таблиць Звіту до органів доходів і зборів, які заповнюють бюджетні установи відображено в табл. 1.61

Таблиця 1.61. Порядок заповнення таблиць додатку 4 Звіту до органів доходів і зборів

№ таблиць

Порядок заповнення

1

2

Таблиця 1

формується та подається страхувальниками, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами

Таблиці 2 та 8

формуються та подаються лише районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення про нарахування сум єдиного внеску (грошового забезпечення) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, та за осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та за одного непрацюючого працездатного батька, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом І групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства

Таблиці 3 та 9

формуються та подаються до органів доходів і зборів страхувальниками, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших, утворених відповідно до закону, військових формувань, Службі безпеки України, органах Міністерства внутрішніх справ України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту

Таблиця 4

формується та подається до органів доходів і зборів страхувальниками, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу

Таблиця 5

подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду:

було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір) із застрахованою особою;

було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

особі надано відпустку по вагітності і пологах.

У разі коли за даними страхувальника протягом звітного періоду не було зафіксовано фактів укладання та розірвання трудових угод (цивільно-правового договору), надання відповідної відпустки, таблиця 5 не формується та не надається до органу доходів і зборів.

Таблиця 6 - призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці. Такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 Порядку № 454.

Графа 10 "Тип нарахування"

Код типу нарахувань 1 зазначається лише для осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць і єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована, а також особам, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду - середню заробітну плату за вимушений прогул.

Коди типу нарахувань 2 - 9 зазначаються лише у випадках донарахування або зменшення суми єдиного та страхового внесків застрахованій особі.

Якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої в попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 2 - 5:

 • 2 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму єдиного внеску;
 • 3 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску;
 • 4 - сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму єдиного внеску;
 • 5 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.

Графа 10 "Тип нарахування"

Якщо донараховують або зменшують суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року, на суму заробітної плати (доходу), нарахованої застрахованій особі в попередніх звітних періодах, застосовують коди типу нарахувань 6 - 9:

 • 6 - сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011 року;
 • 7 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;
 • 8 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року;

9 - сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за період до 01 січня 2011 року.

Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи "Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)" із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10.

Суми, що припадають на дні відпустки наступних місяців, включаються до поля наступних місяців і відображаються в окремих рядках за першим рядком з кодом типу нарахувань 10

Графа 10 "Тип

нарахування"

Якщо донараховують або зменшують суму єдиного внеску на суму заробітної плати (доходу), нарахованої в попередніх звітних періодах, органи доходів і зборів застосовують коди типу нарахувань 11, 12:

 • 11 - сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органами доходів і зборів донараховано суму єдиного внеску;
 • 12 - сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органами доходів і зборів зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску

графа "Загальна сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього 3 початку звітного місяця)"

кожній окремій застрахованій особі формується з урахуванням такої черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:

 • а) сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці";
 • б) сума винагороди за цивільно-правовими договорами;
 • в) сума допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

Суми виплат, нараховані за дні тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, відображаються в окремих рядках з кодами категорій застрахованої особи, визначених у додатку 2 Порядку № 454, у полі відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на такий місяць.

графа "Сума нарахованої заробітної

плати (доходу)у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок"

по кожній застрахованій особі формується виключно з урахуванням вищезазначеної черговості виплат.

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв'язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати місяця, у якому були здійснені такі донарахування.

Внесення від'ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише:

при відображенні сум перерахунків заробітку (доходу), що пов'язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах;

графа "Сума нарахованої заробітної

плати (доходу)у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок"

при відображенні сторнованих сум відпускних та допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах.

Щомісячні суми нарахованої заробітної плати застрахованій особі за роботу на посадах, які дають право на призначення пенсії згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", відображаються окремими записами (рядками) із зазначенням ознаки наявності підстави для обчислення спеціального стажу. Відомості про заробітну плату або винагороду за роботу цій самій застрахованій особі за роботу на посадах, що не належать до науково-технічних, відображаються в окремому рядку.

Нарахування відображаються за календарний місяць (з першого до останнього числа місяця).

На одну застраховану особу допускається декілька записів у таблиці 6 додатка 4 до Порядку № 454, якщо протягом одного звітного періоду застрахованій особі були здійснені нарахування виплат, у яких відрізняються база нарахування єдиного внеску та розміри ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, згідно із Законом України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (додаток 2), а також якщо нарахування здійснювалися за поточні та майбутні (відпускні, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами), за минулі (лікарняні, тимчасова непрацездатність та перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, а також за відпрацьований час після звільнення з роботи або згідно з рішенням суду - середня заробітна плата за вимушений прогул) періоди.

Таблиця 7

формуються та подаються страхувальниками в разі визначення страхувальниками періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов'язані з трудовою та/або професійною діяльністю.

Якщо в страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 7 не формуються і не подаються до органу доходів і зборів.

У разі виявлення помилки у Звіті до органів доходів і зборів страхувальник має право до закінчення терміну подання цього звіту повторно сформувати та подати звіт до органу доходів і зборів за місцем взяття на облік.

Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності, визначених Порядком № 454.

У разі виявлення страхувальником самостійно недостовірних відомостей, які подані після закінчення звітного періоду та/або накопичені в електронних базах даних персоніфікованого обліку, страхувальник подає до відповідного територіального органу доходів і зборів необхідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу та одночасно початкові документи із зазначеними вірними відомостями на одну застраховану особу разом з пояснювальною запискою щодо зміни відомостей.

Якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблицях 5 та 7 додатка 4 до Порядку № 454, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу.

Якщо звіт подано помилково не за звітний період, а за попередній період, страхувальник повинен подати два звіти: звіт за попередній період та звіт за поточний період.

У разі отримання органом доходів і зборів від Пенсійного фонду України повідомлення про виявлення недостовірних відомостей про застрахованих осіб, які надійшли до баз даних персоніфікованого обліку, орган доходів і зборів протягом двох робочих днів повідомляє страхувальника про виявлення недостовірних даних.

Страхувальник подає до відповідного органу доходів і зборів протягом наступних десяти робочих днів необхідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних даних про застраховану особу та одночасно початкові документи із зазначеними правильними відомостями на одну застраховану особу. Якщо страхувальником було допущено помилку в реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника або застрахованої особи, - подаються скасовуючі документи.

Зміни в сумах нарахованої заробітної плати або доходу та у зв'язку з цим нарахованих сум єдиного внеску за звітний місяць при формуванні і поданні скасовуючих документів не допускаються.

Якщо в таблиці 5 додатка 4 до Порядку № 454 страхувальник не зазначив будь-якої дії щодо застрахованої особи, він подає разом зі звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить:

 • - титульний аркуш (перелік таблиць звіту);
 • - дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу таблиці 5 - додаткова.

Аналогічно подається таблиця 7 додатка 4 до Порядку № 454.

У разі коли страхувальником були допущені помилки, страхувальник повинен сформувати та подати разом зі звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить:

- перелік таблиць звіту;

відповідну таблицю зі статусом - скасовуюча - з відомостями, які були помилкові, на одну або декількох застрахованих осіб;

відповідну таблицю зі статусом - початкова - із зазначеними правильними відомостями на одну або декількох застрахованих осіб.

Звіт до органів доходів і зборів, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не повинен містити таблиць 1 - 4 додатка 4 до Порядку № 454.

У разі якщо страхувальник подає за один і той самий звітний період таблиці зі статусами - скасовуючи та додаткова, вони подаються з окремими титульними аркушами (як два окремих звіти).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >