< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік касових операцій

До касових операцій відносяться операції, пов'язані з одержанням і витратою готівки безпосередньо із каси підприємства.

Дії підприємства з ведення касових операцій регламентовані і час від часу змінюються.

Касові операції (надходження до каси готівки і видача) здійснюються відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в України затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 15.12,2004р. № 637 та Постановою Правління Національного банку України від 29.04.09 №252 "Про затвердження змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні'9.

Усі підприємства незалежно від форми власності зобов'язані зберігати належні їм кошти в установах банків, а одержану суму готівки витрачати за цільовим призначенням.

Усі готівкові розрахунки з підприємствами, а також із фізичними особами здійснюються як за рахунок коштів, одержаних у касі банку, так і за рахунок виручки від реалізації готової продукції (робіт, послуг).

Як розуміти терміни, що вживаються при організації обліку ведення касових операцій?

при організації обліку ведення касових операцій вживаються терміни в такому значенні:

 • - виплати, пов'язані з оплатою праці, - виплати, що віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою Нака30м Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. №5 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. за № 114/8713;
 • - відокремлені підрозділи - філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України;
 • - готівка (готівкові кошти) - грошові знаки національної валюти України - банкноти і монети, у тому числі обігові, пам'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами;
 • - готівкова виручка (виручка) - сума фактично одержаних готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і позареалізаційні надходження;
 • - готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств (підприємців) та фізичних осіб за реалі30вану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна;
 • - депонована заробітна плата - готівкові кошти, що одержані підприємствами (підприємцями) для виплат, пов'язаних з оплатою праці, та не виплачені в установлений термін окремим фізичним особам;
 • - журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів - документ, що застосовують для реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та інших касових документів. Форму журналу встановлено Нака30м Міністерства статистики України від 15.02.96 р. №51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій";
 • - картковий рахунок - банківський поточний рахунок, на якому обліковуються операції за платіжними картками;
 • - каса - приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових документів;
 • - касова книга - документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі. Форму касової книги установлено Нака30м Міністерства статистики України від 15.02.96 р. №51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій";
 • - касовий ордер - первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси. Форму касових ордерів установлено Нака30м Міністерства статистики України від 15.02.96 р. №51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій";
 • - касові документи - документи (касові ордери та платіжні чи розрахунково-платіжні відомості, розрахункові документи, відомості), за допомогою яких відповідно до чинного законодавства України оформляють касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку;
 • - касові операції- операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов'язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку;
 • - книга обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) - прошнурована і належним чином зареєстрована в органах державної податкової служби України книга, що містить щоденні звіти, які складаються на підставі відповідних розрахункових документів щодо руху готівкових коштів, товарів (послуг);
 • - корпоративна картка - платіжна картка, емітована на ім'я довіреної особи клієнта - юридичної особи або підприємця;
 • - ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) - граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час;
 • - оператори поштового зв9язку - національний оператор та інші оператори (підприємства) поштового зв'язку, які згідно із Законом України "Про поштовий зв'язок" мають повноваження щодо виконання відповідних послуг з поштового зв'язку;
 • - операційний час - частина операційного дня банку, протягом якої приймаються документи на переказ і документи на відкликання, що мають бути оброблені, передані та виконані цим банком протягом цього самого робочого дня. Тривалість операційного часу встановлюється банком самостійно та закріплюється в його внутрішніх нормативних актах;
 • - оприбуткування готівки - проведення підприємствами і підприємцями обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі, книзі обліку доходів і витрат, книзі обліку розрахункових операцій;
 • - переказ готівки - унесення певної суми готівки підприємством (підприємцем) або фізичною особою з метою її зарахування на рахунки відповідного підприємства (підприємця) чи фізичної особи або видачі одержувачу в готівковій формі.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >