< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Вимоги до підготовки та надання форм фінансової та бюджетної звітності

Прийняття виважених економічних рішень у бюджетній сфері потребує оперативної, надійної та місткої інформації про фактичні результати бюджетних операцій, яка би з максимальною точністю відображала реальний стан виконання державного та місцевих бюджетів. Інформація щодо виконання бюджетів відображається у відповідних формах фінансової та бюджетної звітності органів казначейства та бюджетних установ, які враховують національні особливості держави та розробляються відповідно до міжнародних стандартів і досвіду країн з розвинутою ринковою економікою.

Форми фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджетів і кошторисів бюджетних установ і порядок їх заповнення, періодичність, способи та порядок їх надання встановлюються Міністерством фінансів України з урахуванням вимог Бюджетного кодексу та закону про державний бюджет. При цьому форми звітності повинні:

 • - відповідати загальноприйнятим вимогам міжнародних стандартів;
 • - базуватися на даних бухгалтерського обліку, підтверджених окремими даними звітів бюджетних установ, а також первинного аналітичного обліку в органах казначейства;
 • - бути оптимальними за своєю кількістю та складом статистичних показників; - не дублювати наявні форми статистичної звітності;
 • - розкривати кількісні та якісні сторони явищ, що вивчаються;
 • - бути зручними для заповнення, розроблення та створення програм електронної обробки.

Основним принципом складання форм фінансової та бюджетної звітності є використання економічних показників безпосередньо із баз даних казначейства.

Звітність про виконання державного та місцевих бюджетів складається на основі даних бухгалтерського обліку і має включати інформацію, яка формується з дотриманням таких принципів:

- законності - звітність повинна відповідати правилам і процедурам, які передбачені чинним законодавством; - достовірності - правдиве відображення у звітності фінансових операцій держави

з дотриманням вимог відповідних нормативних актів; - повноти бухгалтерського обліку - всі операції з виконання бюджетів підлягають реєстрації органами казначейства на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків;

 • - дати операції - операції з виконання бюджетів реєструються у бухгалтерському обліку в момент проведення відповідних платежів, що відповідає касовому методу ведення бухгалтерського обліку;
 • - прийнятності вхідного балансу - залишки за рахунками на початок поточного звітного періоду мають відповідати залишкам на кінець попереднього звітного періоду;
 • - превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх економічної сутності, а не за їх юридичною формою;
 • - суттєвості - у звітах має відображатися вся істотна інформація, корисна для прийняття рішень керівництвом. Інформація є суттєвою, якщо її відсутність або перекручення може вплинути на економічні рішення користувачів звітності;
 • - доречності - корисність інформації для підготовки та прийняття економічних рішень;
 • - відкритості - фінансові та бюджетні звіти мають бути достатньо зрозумілими і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції з необхідними поясненнями в записках. Операції повинні відповідати змісту статей звітів. Звітність має бути чітко викладена і зрозуміла для користувача.
 • - сталості - постійне упродовж бюджетного періоду застосування методів обліку. Зміна методів обліку потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах;
 • - правильності - сумлінне застосування прийнятих правил та процедур, достовірне

відображення інформації; - обережності - обґрунтована, розсудлива оцінка фактів;

 • - незалежності - відокремленість фінансових бюджетних років (звітних періодів);
 • - співставності - можливість визначення тенденцій виконання бюджетів через співставлення інформації, що міститься у бухгалтерському обліку і звітності за певний період часу;
 • - своєчасності - забезпечення своєчасною інформацією органів законодавчої та виконавчої влади, які приймають рішення, здійснюють оцінку виконання бюджетів, готують пропозиції щодо їх складання тощо, інших користувачів;
 • - безперервності - оцінка активів здійснюється виходячи з того, що процес виконання бюджетів є постійним (упродовж бюджетного року);
 • - консолідації - складання зведеної фінансової та бюджетної звітності про виконання бюджетів в цілому по системі Казначейства з урахуванням підвідомчих головних управлінь та управлінь в розрізі бюджетів, за винятком залишків за внутрішньосистемними розрахунками;
 • - окремого відображення активів і пасивів - усі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються у розгорнутому вигляді;
 • - інших принципів бухгалтерського обліку і звітності, що відповідають міжнародним стандартам.

Таким чином, інформація, що наведена у звітах та примітках до них, повинна бути зрозумілою, доречною, достовірною і порівнянною. Фінансова та бюджетна звітність має включати інформацію, яка є суттєвою та своєчасною для користувачів виходячи з принципів безперервності, обачливості, превалювання суті над формою та інших принципів міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

З метою забезпечення повноти і достовірності інформації звітність про виконання бюджетів формується, узагальнюється та консолідується двома паралельними потоками:

 • - розпорядники та одержувачі бюджетних коштів подають звітність до органу казначейства за місцем обслуговування та до бюджетної установи вищого рівня;
 • - в системі казначейства звітність узагальнюється територіальними органами та консолідується на центральному рівні, що потребує злагодженої та тісної взаємодії між ними.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >