< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

Умови страхування водних транспортних засобів мають багато спільного з автомобільним страхуванням. За основу страхової оцінки судна береться сума, запропонована страхувальником, яка не перевищує його дійсної вартості.

Об'єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України, пов'язані з володінням (користуванням), а також розпорядженням застрахованим засобом водного транспорту. На додаткових умовах може бути застраховано промислове обладнання та знаряддя лову, наукове та інше спеціальне обладнання (спорядження), що встановлено або перевозиться засобом водного транспорту, а також запасні частини.

Наявність страхових ризиків при експлуатації водного транспорту зумовлює попит на такі страхові послуги:

 • 1) страхування відповідальності за загибель та пошкодження судна;
 • 2) страхування відповідальності за пошкодження, крім випадку краху (загибелі) судна;
 • 3) страхування без відповідальності за окрему аварію;
 • 4) страхування відповідальності тільки за повну загибель судна, включаючи витрати на його спасіння;
 • 5) страхування відповідальності тільки за повну загибель судна. За умов страхування водного транспорту страховий захист надається у разі:
  • o небезпеки, пов'язаної з морським, річковим, озерним судноплавством та судноплавством в інших судноплавних водах, зокрема з бурею, штормом та іншими несприятливими погодними умовами, зіткненням з іншими суднами, плавучими та нерухомими об'єктами, торканням ґрунту та посадкою на мілину;
  • o пожежі й вибуху;
  • o протиправних дій третіх осіб, у т.ч. грабіж, розбій, здійснені особами, які не є екіпажем судна;
  • o зіткнення з наземними транспортними засобами, обладнанням, спорудженнями гавані або порту;
  • o землетрусу, виверження вулкану або блискавки;
  • o події під час навантаження, розвантаження, переміщення вантажу або палива;
  • o зіткнення з засобами повітряного транспорту, вертольотами або подібними об'єктами, чи предметами, що падають з них.

Страховим випадком є пошкодження чи повна загибель (фактична або конструктивна) застрахованого засобу водного транспорту внаслідок подій, які передбачені договором страхування, мали місце під час дії договору страхування та не підпадають під виключення або обмеження страхування.

Згідно правил страхування водного транспорту можуть бути застраховані від одного або декількох страхових ризиків відповідно до умов страхування.

За умовою "З відповідальністю за повну загибель та пошкодження", відшкодовуються:

 • а) збитки внаслідок повної загибелі судна (фактичної або конструктивної) або витрати по усуненню пошкоджень корпуса, механізмів, машин, обладнання, які передбачені договором страхування;
 • б) збитки, що виникли внаслідок зникнення безвісти судна;
 • в) збитки, витрати та внески по загальній аварії відносно частки судна;
 • г) необхідні та доцільно виконані витрати по рятуванню судна;
 • д) необхідні та доцільно виконані витрати щодо запобігання, зменшення й встановлення розміру збитків у разі, якщо збиток відшкодовується згідно з договором страхування.

За умовою "З відповідальністю за пошкодження" відшкодовуються:

 • а) витрати щодо усунення пошкоджень судна, його механізмів, машин або обладнання, передбачені договором страхування;
 • б) необхідні та доцільно виконані витрати щодо запобігання, зменшення і встановлення розміру збитків у разі, якщо збиток відшкодовується згідно з договором страхування.

За умовою "З відповідальністю за повну загибель судна" відшкодовуються:

 • а) збитки внаслідок повної загибелі судна (фактичної або конструктивної), що передбачено договором страхування;
 • б) збитки, що виникли внаслідок зникнення безвісти судна;
 • в) збитки, витрати та внески по загальній аварії відносно частки судна;
 • г) необхідні та доцільно виконані витрати по рятуванню судна;
 • д) необхідні та доцільно виконані витрати щодо запобігання, зменшення і встановлення розміру збитків у разі, якщо збиток відшкодовується згідно з договором страхування.

Конкретний перелік страхових ризиків за кожним окремим договором страхування визначається страхувальником й страховиком та зазначається у договорі страхування.

До страхових випадків не відносяться й страхове відшкодування не виплачується, якщо збитки страхувальника, пов'язані з подією, що:

 • o не обумовлена, як страховий ризик, у договорі страхування, або мала місце до початку дії договору страхування, чи після його закінчення;
 • o відбулася поза вказаним у договорі страхування місцем страхування.
 • o спричинена навмисними діями, наміром або грубою необережністю страхувальника, його представників (членів його сім'ї), за виключенням капітану й членів екіпажу застрахованого судна.

Страхове покриття також не розповсюджується на події, спричинені: військовими та пов'язаними з ними ризиками; терористичними актами; іонізуючою радіацією, радіоактивним зараженням ядерним паливом та будь-якими ядерними відходами або внаслідок згоряння ядерного палива; Радіоактивною, токсичною, вибухонебезпечною чи іншою небезпечною та забруднюючою властивістю будь-якої ядерної установки, реактора або іншого ядерного устаткування та компонентів; дією будь-якої хімічної, біологічної, біохімічної та електромагнітної зброї.

Страхова сума встановлюється за погодженням сторін у розмірі, що не перевищує дійсної вартості застрахованого судна на дату укладання договору страхування, якщо інше не передбачено, та зазначається у договорі страхування.

Дійсна вартість судна може визначатися на підставі експертної оцінки, яка проводиться страховиком або незалежним фахівцем (експертом), який має відповідно до чинного законодавства належні повноваження, або на іншій підставі за згодою сторін.

У договорі страхування за згодою сторін можуть встановлюватися страхові суми (ліміти відповідальності страховика) на окремі одиниці або групи майна, за окремими страховими ризиками і випадками тощо.

Страховик несе відповідальність за договором страхування в розмірі реального збитку, нанесеного майновим інтересам страхувальника, якщо інше не передбачено договором страхування, у межах страхових сум (лімітів відповідальності), визначених у договорі страхування. Страховик не несе відповідальності й не відшкодовує ту частину збитків, що перевищує страхову суму (відповідний ліміт відповідальності) за договором страхування.

Договором страхування може бути передбачена франшиза, вид і розмір якої визначається за згодою сторін. Умови встановлення безумовної та умовної франшизи регулюються загальними правилами майнового страхування.

Страховий платіж визначається згідно зі страховим тарифом, розмір якого встановлюється у договорі страхування залежно від умов страхування, водотоннажності типу та віку судна, основних технічних даних, особливостей району плавання, пори року, строку страхування, кількості суден, що заявлені на страхування, та інших чинників у залежності від конкретних умов страхування.

При укладанні договору страхування страхувальник на вимогу страховика повинен надати:

 • o документи для визначення дійсної вартості судна, що заявляється на страхування;
 • o документи, що підтверджують право страхувальника на володіння (користування) та/або розпорядження судном, тобто свідчать про майновий інтерес страхувальника щодо судна, яке пропонується на страхування;
 • o інші документи на запит страховика.

При укладанні договору страхування страхувальник зобов'язаний сповістити страховика про всі відомі йому обставини, що мають суттєве значення для визначення ступеня страхового ризику щодо заявленого на страхування судна, а також дати відповіді на всі поставлені страховиком запитання з метою визначення ступеня ризику у відношенні судна, що страхується. Якщо після укладання договору страхування буде встановлено, що страхувальник повідомив свідомо невірні відомості або приховав їх, страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування.

Договір страхування, як правило, укладається на один рік, але за домовленістю сторін його може бути укладено на менший термін, на один або будь-яку кількість рейсів.

При страхуванні на визначений строк, у договорі страхування зазначаються конкретні дати початку та закінчення дії договору страхування.

При страхуванні на "рейс", відповідальність страховика (якщо договором страхування не обумовлено інше) починається з моменту віддачі швартових або зняття з якоря у порту відправлення та закінчується у момент швартування або ставлення на якір у порту призначення.

Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі:

 • o закінчення строку дії договору страхування;
 • o виконання страховиком зобов'язань перед страхувальником у повному обсязі;
 • o несплати страхувальником страхового платежу у встановлені договором строки;
 • o ліквідації страхувальника - юридичної особи або смерті страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом України "Про страхування";
 • o прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
 • o вимоги страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.

Територія дії договору страхування визначається при його укладанні й вказується в ньому. Страховик несе відповідальність лише за збитки, що виникли тільки в тому районі плавання або конкретному рейсі, який зазначено у договорі страхування. При виході судна з меж району плавання або при відхиленні від обумовленого в договорі страхування шляху проходження, страхувальник повинен завчасно письмово повідомити про це страховика та, за вимогою страховика, сплатити у випадку необхідності додатковий страховий платіж.

Визнання події страховим випадком проводиться страховиком на підставі письмової заяви (повідомлення) страхувальника (підписаної ним особисто або його уповноваженою особою) про настання події, що може бути визнана страховим випадком та наступних документів, які надаються страхувальником протягом 60 календарних днів з дня настання страхового випадку (якщо інше не передбачено договором страхування):

 • o оригіналу договору страхування, що належить страхувальнику;
 • o документів, що підтверджують право страхувальника на володіння (користування) та/або розпорядження застрахованим засобом водного транспорту;
 • o неподання таких документів дає страховику право відмовити у виплаті документів компетентних органів, які підтверджують факт настання та причини страхового випадку та осіб, винних в заподіянні збитку, якщо такі є;
 • o актів огляду пошкодженого судна, інших документів, що підтверджують розмір збитків;
 • o підписаного страхувальником переліку пошкодженого або знищеного майна;
 • o документів, що підтверджують дійсну вартість знищеного або пошкодженого (загиблого) майна;
 • o виписок з суднового журналу щодо обставин настання події, що може бути визнана страховим випадком та дій команди з метою її запобігання та ліквідації наслідків;
 • o показання свідків та пояснювальні записки від осіб, які причетні до події;
 • o плану ремонту та кошторису витрат на ремонт пошкодженого судна;
 • o документів, що підтверджують відбуття судна з порту відправлення та неприбуття до порту призначення (у випадку зникнення безвісті);
 • o документів, що підтверджують розмір необхідних, розумних та доцільних витрат, здійснених з метою запобігання й зменшення збитків та рятування застрахованого судна, якщо їх відшкодування було передбачено договором страхування;
 • o інших документів або відомостей на запит страховика, враховуючи особливості конкретного страхового випадку, що необхідні для з'ясування обставин та причин страхового випадку, визначення розміру збитків. У цьому випадку, страховик має право продовжити термін надання таких документів, якщо інше не передбачено договором страхування.

Неподання таких документів дає страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування або відстрочити виплату страхового відшкодування в частині збитку, що не підтверджена такими документами.

Страхове відшкодування підлягає виплаті після того, як повністю будуть встановлені причини та розміри збитку. Виплата страхового відшкодування здійснюється згідно з договором страхування на підставі письмової заяви страхувальника та страхового акта, складеного страховиком.

Протягом 15 робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів та відомостей про обставини настання страхового випадку (якщо інший строк не передбачений договором страхування), страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті, та складає відповідний страховий акт.

Страховик сплачує страхове відшкодування у межах страхової суми з вирахуванням встановленої договором страхування франшизи.

Розмір збитку визначається в розмірі витрат, необхідних для приведення судна в той стан, у якому воно знаходилося до моменту настання страхового випадку. Вартість усунення пошкоджень окремих частин судна відшкодовується без врахуванням зносу майна, якщо інше не передбачено у договорі страхування.

У разі потреби ремонту судна після аварії страхувальник зобов'язаний до ремонту повідомити про це страховика і забезпечити його представнику можливість участі в огляді пошкоджень застрахованого судна.

Відшкодування в розмірі страхової суми за вирахуванням встановленої у договорі страхування франшизи, але не більше дійсної вартості застрахованого судна, виплачується в таких випадках:

 • o при фактичній загибелі судна (судно цілком знищене або безповоротно втрачене для страхувальника);
 • o при пропажі судна безвісти;
 • o у випадку повної конструктивної загибелі судна страхове відшкодування виплачується страховиком у розмірі страхової суми, зазначеної в договорі страхування з відрахуванням вартості залишків майна, що придатні для подальшого використання або реалізації.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >