< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Використання можливостей баз даних

Oracle ВІ Server також оптимізує продуктивність і мінімізує мережевий трафік, використовуючи власні засоби платформ баз даних. При генерації запитів SQL (або запитів, що виконуються іншими мовами) сервер Oracle ВІ Server розпізнає функціональність, іцо підтримується СУБД і генерує високооптимізовані SQL-запити. Oracle ВІ Server надсилає SQL-запит в базу даних, виконуючи обробку в базі даних, наскільки це можливо. Приклади подібних відмінностей між СУБД включають обробку рядків, статистичні і математичні функції, логічні умовні оператори тощо. Навпаки, якщо платформа бази даних не підтримує функцію або можливість SQL, Oracle ВІ Server самостійно компенсує відсутню функціональність за допомогою власного механізму обчислень і обробки даних. Використовуватимуться ефективні засоби оптимізації запитів, індексування, секціону-вання даних та інші можливості, що використовуються в реляційних базах даних. Слід зазначити, що Oracle ВІ Server може емулювати можливості з маніпуляції даними та обчисленнями, описаними в SQL-92, якщо СУБД-джерело такі можливості не підтримує. Така здатність налагоджувати SQL під платформу і компенсувати відсутню функціональність є унікальною для Oracle ВІ Server.

Організація пулу з'єднань

Oracle ВІ Server може бути кон-фігурований з одним або набором пулів з'єднань для кожної бази даних. Адміністратором може встановлюватися максимальна кількість з'єднань з базами даних. При збільшенні навантаження запитами кількість відкритих з'єднань у пулі зростає. Досягнувши максимальної кількості з'єднань, сервер становитиме в чергу нові запити на встановлення з'єднання. Це допомагає запобігти перезавантаженню серверів.

Багатократне використання запитів і кешування

При зверненні багатьох користувачів до аналітичного сервера у запитів може бути однаковий зміст. Це дозволяє аналітичному серверу багато разів використовувати результати попередніх запитів - можливість, що називається кешуванням запитів. Є кілька способів кешування.

1. Web-сервер: аналітичний Web-сервер Oracle кешує запити і результати запитів. При виконанні користувачем запиту Web-сервер перевіряє логічний запит SQL на предмет відповідності існуючому запиту, записаному в кеш-пам'ять. Якщо така відповідність була виявлена, Web-сервер використовуватиме результати, не пересилаючи логічний SQL-запит на сервер

Oracle BI Server. При генерації користувачем нових представлень даних, маніпулюванні зведеними таблицями або поверненні до сторінки, інформаційної панелі Web-сервер використовуватиме кешовані результати. Користувач може примусово відновити результати запиту, якщо це необхідно.

Кешування запитів також відбувається на сервері Oracle ВІ Server. Oracle ВІ Server зберігає кожен логічний запит і всі його компоненти - текст логічного запиту SQL, час і дату виконання запиту, перелік фізичних таблиць, використовуваних SQL, а також результати запиту. Oracle ВІ Server проаналізує кожен новий запит після його отримання і визначить, чи можна відповісти на цей запит, використовуючи дані в кеші.

2. Сервер бази даних: Oracle ВІ Server також дає можливість завчасно запускати запити, що вимагають великої обробки в базі даних. Це дає змогу користувачам відразу одержувати результати при відкритті своїх інформаційних панелей. Найчастіше одержувана вигода від використання кешування - поліпшення продуктивності переходів за вимірюваннями. Було встановлено, що 80 % запитів користувачів до сховища даних є переходами за вимірюваннями, і використання механізмів кешування приводить до значного зменшення активності бази даних та покращує час реакції системи.

Oracle Business Intelligence. При інсталяції системи адміністратор бізнес-аналітики Oracle визначає зміст різних джерел фізичних таблиць за допомогою графічного інструменту адміністрування. Під час роботи навігатор може використовувати ці фізичні таблиці з метою об'єднання даних з фізичних таблиць для виконання запитів. Інструмент адміністрування включає майстри, утиліти та елементи дизайну інтерфейсу" які допомагають адміністраторові ефективно працювати з метаданими масштабу корпорації. Майстер обчислень допомагає адміністраторам при написанні формул і перевіряє їх правильність. Майстер часових рядів (Time Series Wizard) дає змогу адміністраторові за кілька секунд створити показники, що базуються на часових рядах (наприклад, обсяг продажу за минулий рік). Функції управління проектами дозволяють декільком адміністраторам одночасно працювати зі сховищем метаданих.

Основні функції Oracle Business Intelligence Administrator:

  • 1. Управління змінами: Oracle Business Intelligence Administrator підтримує деякі сервіси з управління змінами. Наприклад, майстер перейменування дає змогу легко і швидко одночасно змінювати назви багатьох об'єктів, підставляючи текст, змінюючи регістр, а також додаючи префікси і суфікси. Це полегшує перетягання фізичних стовпців на рівень бізнес-моделі для того, щоб надати їм більш осмислені логічні імена. Адміністратор може встановлювати правило агрегації для всіх груп логічних стовпців відразу.
  • 2. Адміністрування метаданих: інструмент адміністрування дає можливість адміністраторові структурувати й організовувати метадані (наприклад, структурувати об'єкти за допомогою тек), що допомагає полегшити роботу з великими репози-торіями. Адміністратор може помістити всі вимірювання в єдину теку або, навпаки, помістити вимірювання і пов'язані з ним ієрархії в одну й ту саму теку, а також використовувати графічні іконки з метою розмічування об'єктів.
  • 3. Аналіз залежності і впливу: адміністратор може здійснювати пошук об'єктів метаданих за типом при використанні фільтрів властивостей і відношень до інших об'єктів. Наприклад, адміністратор може знайти всі логічні стовпці, залежні від конкретної фізичної таблиці або стовпця, щоб визначити, на яких бізнес-об'єктах відобразиться видалення в базі даних певного фізичного стовпця.
  • 4. Експорт-імпорт: інструмент адміністрування забезпечує можливості експорту та імпорту метаданих при перенесенні систем із середовища розробки в продуктивне середовище, а також дає змогу експортувати метадані у файли з метою документування.
  • 5. Адміністрування розраховане на багато користувачів: інструмент адміністрування може використовуватися як у режимі оф-лайн, так і в он-лайн-режимі. Дії, внесені інтерактивно, виконуються відразу після їх фіксації, без необхідності перезавантаження сервера. Оф-лайн-режим дає можливість адміністраторам паралельно працювати з репозиторієм метаданих і вносити зміни. Після того, як були вибрані об'єкти для внесення змін, ці об'єкти, а також залежні від них об'єкти, автематично заблоковуються і стають доступними адміністраторам тільки для зчитування. Після розблокування вони будуть знову доступні для внесення змін. Інструмент адміністрування і Oracle ВІ Server можуть використовуватися разом з будь-якими системами управління початковим кодом.
  • 6. Адміністрування користувачів: інструмент адміністрування також дає змогу проглядати (або переривати) поточні сеанси користувача; стежити за використовуваними в кожному сеансі змінними; організовувати список поточних записів у кеш-пам'яті з ПрО стосовно користувача або фізичної таблиці; повідомляти про історію використання кеш-пам'яті. Така інформація корисна для діагностування і налагодження систем.

Oracle Business Intelligence Suite. Oracle BI Suite Enterprise Edition дає змогу організаціям комбінувати корпоративні дані з набору баз даних, корпоративних застосувань, OLAP-джерел і неструктурованих джерел даних для забезпечення єдиного подання загальної корпоративної інформації. Він також дає організації можливість описувати складні інформаційні джерела у зрозумілій, семантично уніфікованій логічній бізнес-моделі. Таке подання даних, орієнтоване на модель, дає можливість організаціям використовувати одне й те саме визначення для аналітичних показників при їх використанні різними користувачами, які можуть виконувати обчислення на основі цієї інформації, що надходить з розподілених вітрин і сховищ даних.

Oracle ВІ Suite EE є пакетом, що забезпечує користувачів доступом до необхідної інформації у потрібний час, використовуючи різні пристрої і канали доставки без необхідності очікування допомоги від аналітиків.

Oracle ВІ Suite EE дає можливість користувачам комбінувати історичні дані з інформацією, що поступає в режимі реального часу, забезпечуючи найбільш оперативне і точне уявлення про стан бізнесу.

Проактивна аналітика Oracle ВІ Suite EE і можливості керованої аналітики (Guided Analytics) забезпечують користувачам швидку й ефективну навігацію для виявлення проблем і ухвалення рішень. Інші інструменти насамперед орієнтовані на забезпечення можливостей надання звітності, а не на ухвалення рішень.

Інтеграція Oracle ВІ Suite EE і Oracle BPEL Process Manager допомагає використовувати "розуміння бізнесу" для оптимізації бізнес-процесів - функція, яку Oracle називає "усвідомити і відреагувати."

Oracle ВІ Suite EE дає можливість одержати на сьогоднішньому ринку найшвидшу віддачу від вкладення інвестицій у бізнес-аналітику, забезпечуючи уніфіковану інфраструктуру і готові аналітичні застосування.

Ще один приклад використання ВІ-платформи запропоновано компанією MicroStrategy. Як технологію побудови системи Business Intelligence, корпорацією MicroStrategy обраний підхід ROLAP (детальніше технологію описано нижче). Цей підхід дає змогу уникнути проблеми різкого збільшення обсягу даних, підтримує велику аналітичну функціональність. Для забезпечення масштабованості за кількістю користувачів компанія MicroStrategy спочатку реалізувала систему Business Intelligence у триланковій конфігурації, тобто із сервером MicroStrategy Intelligence Server, а потім - у чотириланковій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >