< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Суть і основи організації бухгалтерського обліку бюджетних установ

В Україні здійснюються державні регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Основними нормативними документами, відповідно до яких організується облік у бюджетних установах, є Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ і Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 16.07.1999 № 996-ХГУ

Бюджетним кодексом України регулюються відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" визначає правові засади організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні (рис. 2.10).

Ведення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за виконанням кошторисів доходів і видатків, а також складання звітності в бюджетних установах покладається на бухгалтерію, яка є, як правило, самостійною службою і має свою структуру (рис. 2.11).

Структура централізованої бухгалтерії

Рис. 2.11 Структура централізованої бухгалтерії

Указом Президента України від 25.12.2001 № 1251 "Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері" заплановано низку заходів, спрямованих на посилення ролі бухгалтерського обліку в зміцненні фінансової дисципліни та запобіганні правопорушенням у бюджетній сфері.

Передбачається, зокрема, провести обов'язкову сертифікацію головних бухгалтерів (керівників фінансових служб), головних розпорядників коштів державного бюджету з метою підвищення професійних вимог до зазначених осіб стосовно ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також розробити на основі міжнародних стандартів національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в державному секторі.

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в бюджетних установах, на відміну від чинного нормативного забезпечення, мають ураховувати вимоги міжнародних стандартів обліку для урядових організацій (діє 17 стандартів) і передбачати варіантність, альтернативність вирішення певних облікових процесів.

Тоді кожна бюджетна установа, виходячи з конкретних умов своєї роботи, зможе вибирати найбільш прийнятний для себе варіант, який забезпечуватиме надійний контроль за ефективним використанням бюджетних коштів. Цей вибір і становить, власне, сутність облікової політики (табл. 2.1).

Таблиця 2.1. Заходи щодо модернізації системи бухгалтерського обліку у державному секторі на 2007-2015 роки

Найменування заходу

Строк виконання, роки

Відповідальні за виконання

Удосконалення системи бухгалтерського обліку

1. Підготовка з метою забезпечення розвитку системи бухгалтерського обліку в державному секторі пропозицій щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших нормативно-правових актів, у тому числі щодо запровадження інституту державних бухгалтерів

  • 2007 -
  • 2008

ДКУ Мінфін Мінекономіки Мінюст Мінпраці

2. Проведення досліджень у сфері розподілу повноважень щодо ведення обліку активів, зобов'язань, доходів та витрат між суб'єктами бухгалтерського обліку

"-"

ДКУ Мінфін

3. Розроблення національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

2007 - 2015

ДКУ ГРК

4. Розроблення єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, гармонізованого з бюджетною класифікацією

2007 - 2008

"-"

5. Затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та розроблення концепції порядку складення плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

  • 2007 -
  • 2015

Мінфін

6. Застосування національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

2008 - 2015

ДКУ ГРК

7. Адаптація нормативно-правового та методологічного забезпечення щодо здійснення операцій з виконання бюджетів з урахуванням змін в системі бухгалтерського обліку державного сектору

  • 2007 -
  • 2011

ДКУ Мінфін Мінекономіки Мін'юст

Удосконалення системи фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів

8. Перегляд існуючих форм фінансової звітності та звітності про виконання бюджетів, а також показників про виконання бюджетів і кошторисів бюджетних установ та державних цільових фондів

2007 - 2008

ДКУ Мінфін Мінекономіки

9. Установлення єдиних підходів та вимог до формування мережі розпорядників бюджетних коштів із розробленням відповідного нормативно-правового та методологічного забезпечення

2008

ДКУ Мінфін ГРК

10. Розроблення національних положень (стандартів) фінансової звітності у державному секторі

2007 - 2015

ДКУ ГРК

11. Затвердження національних положень (стандартів) фінансової звітності у державному секторі

"-"

Мінфін

12. Застосування національних положень (стандартів) фінансової звітності у державному секторі

2008 - 2015

ДКУ ГРК

Створення уніфікованої організаційної та інформаційної облікової системи

13. Нормативно-правове врегулювання питання щодо функціонування фінансово-бухгалтерських служб суб'єктів державного сектору, в тому числі державних бухгалтерів

2007

ДКУ, Мінфін Мінпраці Мінекономіки Мін'юст

14. Внесення до нормативно-правових актів змін щодо реалізації у повному обсязі повноважень органів ДКУ під час здійснення ними контролю бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів

2007 - 2009

ДКУ Мінфін Мінекономіки Мін'юст

15. Створення інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання бюджетів у режимі реального часу на базі єдиного плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі та відповідно до бюджетної класифікації

2008 - 2015

ДКУ Мінфін

16. Уніфікація програмного забезпечення, що використовується суб'єктами державного сектору, з метою забезпечення обміну інформацією між Мінфіном, органами ДКУ і суб'єктами державного сектору з використанням баз даних та інформаційних систем

2008

ДКУ Мінфін

17. Організація навчання фахівців органів ДКУ, Мінфіну національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та фінансової звітності у державному секторі

2008 - 2015

"-"

18. Проведення семінарів, конференцій, консультацій для працівників фінансово-бухгалтерських служб бюджетних установ та державних цільових фондів

"-"

ДКУ Мінфін ГРК

19. Організація підвищення кваліфікації керівників фінансово-бухгалтерських служб

"-"

ДКУ Мінфін

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >