< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тимчасова митна декларація

Декларування партії товарів, ввезених на митну територію України, або партії товарів, що вивозяться за межі митної території України, може бути здійснено з використанням тимчасової митної декларації за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи у разі, коли декларант не володіє точними відомостями про характеристики товарів, необхідні для заповнення митної декларації у звичайному порядку, зокрема коли:

 • • точні відомості про код товару згідно з УКТЗЕД можуть бути встановлені після проведення їх дослідження;
 • • у процесі контролю правильності заявленого декларантом або уповноваженою ним особою коду товару згідно з УКТЗЕД виникають суперечності щодо тлумачення положень УКТЗЕД, розв'язання яких вимагає додаткової інформації, спеціальних знань, проведення досліджень тощо;
 • • відомості про кількісні характеристики товарів можуть бути встановлені після навантаження товарів на транспортний засіб або вивантаження товару з транспортного засобу;
 • • ціна товарів визначається за формулою.

Тимчасова митна декларація підтверджує взяття декларантом або уповноваженою ним особою зобов'язання подати митному органу додаткову декларацію у строк не більше 45 днів з дати оформлення тимчасової митної декларації.

Порядок внесення змін до митної декларації та її відкликання

За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи та з дозволу митного органу відомості, зазначені в поданій митному органу митній декларації, можуть бути змінені, зокрема шляхом доповнення, або митна декларація може бути відкликана.

У заяві за формою згідно з додатком 3 Положення № 450 (табл. 12.25), підписаній декларантом або уповноваженою ним особою, зазначаються причини зміни або відкликання митної декларації. Якщо відповідні нові відомості або причини відкликання митної декларації підтверджуються документами, що не подавались під час декларування, до заяви додаються завірені в установленому порядку копії таких документів.

Дозвіл митного органу на зміну або відкликання митної декларації, митне оформлення якої не завершено, надається посадовою особою митного органу, яка здійснює оформлення цієї митної декларації, в усній формі.

Не дозволяється:

1. внесення змін до граф 1 (перший і другий підрозділи), 14, 37 (перший підрозділ) і 54 митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа;

Таблиця 12.25

Порядок внесення змін до митної декларації та її відкликання

 • 2. внесення змін або відкликання митної декларації у разі виявлення порушень митних правил щодо задекларованих у цій митній декларації товарів;
 • 3. внесення змін до митної декларації, якщо з поданих документів не випливає, що відомості, зазначені у цій митній декларації, необхідно змінювати;
 • 4. внесення змін або відкликання митної декларації після надання декларанту або уповноваженій ним особі митним органом, якому подана така митна декларація, інформації про призначення митним органом митного огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення або перевірки документів на товари (крім випадків, коли після проведення зазначених митних формальностей порушень митних правил не виявлено);
 • 5. внесення змін до митної декларації або її відкликання у разі відсутності документів, що підтверджують необхідність внесення таких змін або її відкликання;
 • 6. внесення змін до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа з метою подання відомостей у випадках, коли МКУ передбачена необхідність подання з цією метою додаткової декларації.

Зміни до митної декларації на паперовому носії, оформлення якої митним органом не завершене, вносяться до всіх аркушів цієї декларації шляхом перекреслення помилкових і зазначення правильних відомостей (або відомостей, якими доповнюється митна декларація) кульковою ручкою чорного, синього або фіолетового кольору.

Кожна зміна засвідчується підписом особи, яка подала митну декларацію, та скріплюється печаткою декларанта або уповноваженої ним особи. В електронній копії митної декларації на паперовому носії такі зміни відображаються посадовою особою митного органу, яка здійснює оформлення цієї митної декларації.

Внесення змін до поданої митному органу електронної митної декларації здійснюється шляхом її відкликання.

Заява декларанта або уповноваженої ним особи щодо відкликання електронної митної декларації надсилається декларантом митному органу у складі засвідченого електронним цифровим підписом електронного повідомлення.

Після завершення митного оформлення зміни до митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа можуть вноситися шляхом:

 • 1. подання з метою продовження строку тимчасового ввезення товарів з частковим звільненням від оподаткування митними платежами, а також у випадках, визначених МКУ, декларантом або уповноваженою ним особою додаткової митної декларації та оформлення її митним органом;
 • 2. заповнення та оформлення митним органом аркуша коригування за формою згідно з додатком 4 Положення № 450 (табл. 12.26)

Після оформлення аркуша коригування його електронний примірник засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, вноситься до локальних баз даних митного органу і Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України посадовою особою митного органу, що його оформила, та передається спеціалізованим митним органом до відповідного органу державної податкової служби згідно з п. 32 Положення № 450.

Таблиця 12.26

Аркуш-коригування митної декларації

Оформлений митним органом аркуш коригування є невід'ємною частиною відповідної митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа.

Аркуш коригування заповнюється та оформлюється митним органом у разі:

 • 1. отримання митним органом інформації про перерахування декларантом до державного бюджету митних платежів у вигляді доплати або підтвердження Казначейством факту повернення з державного бюджету коштів після закінчення митного оформлення;
 • 2. необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи помилково зазначених в оформленій митній декларації на бланку єдиного адміністративного документа відомостей про товари, не пов'язаних з перерахуванням сум митних платежів за такою митною декларацією;
 • 3. необхідності відображення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи відомостей про товари, що стали відомі після закінчення митного оформлення товарів, не пов'язаних з перерахуванням сум митних платежів за митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа.

Електронні копії аркушів коригування зберігаються в локальних базах даних митних органів та Єдиній автоматизованій інформаційній системі митних органів України окремо від електронних копій відповідних митних декларацій (електронних митних декларацій), без внесення змін до таких електронних копій митних декларацій (електронних митних декларацій).

Якщо під час вивезення товарів, що відправляються залізничним транспортом (зокрема в митному режимі транзиту під час перевантаження чи заміни активного транспортного засобу на залізничний транспорт або поміщення товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України), відомості про номер залізничного вагона, платформи, яким (якими) відправлені товари, та залізничні накладні не зазначалися у митній декларації у зв'язку з відсутністю інформації, такі відомості подаються декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, зокрема, з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій не пізніше ніж через дві доби з дати прийняття товарів до перевезення шляхом оформлення реєстру за формою згідно з додатком 2 Положення 450 (табл. 12.24).

Сертифікат походження товару (Certifícate of Origin) — документ, який видається компетентним органом у країні експортера (на Україні — Торгово-промисловою палатою), що чітко засвідчує походження товару. Такий документ обов'язковий при імпорті у випадку, якщо з походженням товару, декларованого на митниці, пов'язане надання привілейованого режиму: пільгового тарифу, знижок із загального тарифу, безмитного ввозу, звільнення від додаткового обкладення й ін. Сертифікат походження товару видається на підставі Акта експертизи, й обидва документи містять ідентичні основні реквізити.

Акт експертизи походження товару — документ, що видається компетентним органом на прохання підприємств-виготовлювачів, у якому містяться відомості про походження сировинних і комплектуючих матеріалів, вказуються номери і дати укладання договорів на постачання цих матеріалів, а також перелічуються основні операції технологічного процесу, виконані на підприємстві.

У своєму висновку експерт свідчить про те, що товар дійсно походить з даної країни. Країною походження товару вважається країна, де товари були власне виготовлені або піддані достатній переробці чи обробці (табл. 12.27).

Таблиця 12.27

акт експертизи походження товару

Платіжні документи в зовнішньоекономічних розрахунках

Суб'єкти ЗЕД самостійно визначають форму розрахунків у зовнішньоекономічних операціях за участю банківсько-кредитних установ, які будуть вести їхні валютні рахунки і розрахунки з іноземними суб'єктами господарювання.

У розділі "Умови платежу" зовнішньоекономічних договорів (контрактів) можуть бути встановлені такі, широко використовувані в міжнародній практиці форми розрахунків:

 • — авансовий платіж;
 • — акредитив;
 • — інкасо;
 • — відкритий рахунок.

Авансовий платіж (повний або частковий) здійснюється шляхом банківського переказу або чеком. Документом банківського переказу може бути заява на переказ (табл. 12.28) або інший документ, що містить доручення платника на переказ конкретної суми і конкретної валюти одержувачу, з обов'язковим зазначенням реквізитів (адресних і платіжних) всіх учасників платіжного процесу (платника, одержувача, банків).

Таблиця 12.28

Авансовий платіж

Акредитив, який використовується при розрахунках у зовнішньоторговельних операціях, може бути поданий (мати форму) як документарний акредитив, акредитив, акредитивний лист і т. д. Незалежно від цього він є дорученням імпортера своєму банку зробити оплату за куплений товар тільки при пред'явленні експортером товаросупроводжувальних документів, що підтверджують відвантаження товару відповідно до умов договору (контракту). У табл. 12.29 наведена форма заяви на акредитив^ використовується в зовнішньоторговельних розрахунках Банком зовнішньоекономічної діяльності Росії.

Інкасо — це банківська розрахункова операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта (експортера) одержує на підставі розрахункових документів належні клієнту грошові кошти від платника (імпортера) за відвантажені на адресу останнього товари і зараховує ці засоби на рахунок експортера у себе в банку.

Застосування інкасової форми розрахунків регулюється "Уніфікованими правилами по інкасо", прийнятими в 1978 р. Міжнародною торговою палатою.

Форма інкасового доручення наведена в табл. 12.30.

Відкритий рахунок — форма розрахунків, при якій експортер поставляє товар разом з товаросупроводжувальними документами, після чого імпортер повинен оплатити вартість товару шляхом банківського переказу, чека або векселя терміном платежу по пред'явленні.

Таблиця 12.29

Таблиця 12.30

Форма інкасового доручення

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >