< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ринок страхових послуг: сучасний стан та перспективи розвитку

Забезпечення процесу купівлі-продажу страхових послуг потребує формування страхового ринку, який розглядається як певне суспільне середовище щодо формування попиту та пропозиції на страховий захист, як форми взаємозв'язку суб'єктами страхових правовідносин.

Інтерпретація поняття страхового ринку досить широко представлена у навчальній та науковій літературі. Так, професор С.С. Осадець страховий ринок визначає як сферу економічних відносин, у процесі яких формується попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівлі-продажу.

Професор В. Д. Базилевич вбачає в страховому ринку частину фінансового ринку, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист, формується попит і пропозиція на нього.

Професор В. А. Борисова страховий ринок розглядає як сферу надання послуг зі страхування, яка здійснюється страховими компаніями. Він відображає певну систему економічних відносин між страховиком - продавцем специфічного товару страхового покриття та страхувальником - покупцем цього товару.

Виходячи з вищенаведених трактувань можна констатувати про те, що страховий ринок являє сукупність соціально-економічних відносин з приводу купівлі-продажу страхових послуг, які органічно поєднують інтереси страховиків та страхувальників. Об'єктивною необхідністю формування страхового ринку є всезростаючий попит на страховий захист, за допомогою якого здійснюється диверсифікація майнових та особистих ризиків як у просторі, так і в часі.

Ефективне функціонування ринку страхових послуг неможливе без дотримання певних законів та принципів свого розвитку. Основоположними законами розвитку ринку страхових послуг слід вважати:

 • o закон попиту та пропозиції;
 • o закон вартості;
 • o закон конкуренції.

Закон попиту та пропозиції формує якісне наповнення ринку страхових послуг. З'являються одні та зникають інші страхові послуги у відповідності до потреб страхувальників. Даний закон виступає рушійною силою розвитку страхового ринку, оскільки саме під впливом попиту та позиції на страхові послуги можна досягти необхідного компромісу інтересів між усіма учасниками страхового процесу.

Закон вартості діє через механізм ціноутворення на страхові послуги. Дотримання названого закону має сприяти збалансуванню соціально-економічних інтересів суб'єктів страхового ринку. Для страхувальників ціна страхової послуги має бути адекватною тим ризикам, які передаються на страхування. У той же час для страховика оплата за страхові послуги має забезпечувати необхідний рівень платоспроможності та ліквідності страхової компанії.

Закон конкуренції сприяє підвищенню якості страхових послуг, стимулює розширення меж страхового ринку, розвитку його інфраструктури, забезпечує постійну необхідність до пошуку нових видів страхових послуг, розроблених на інноваційній основі.

До ключових принципів функціонування ринку страхових послуг належать:

 • o верховенство права - надання страхових послуг має здійснюватись у відповідності до Конституції України, Цивільного Кодексу, Законів України, Указів та розпоряджень Президента, Постанов уряду, актів галузевих міністерств та відомств (положення, інструкції, регламенти, правила, статути) локальні нормативні акти;
 • o надійність і гарантія страхового захисту - система надання страхових послуг страховими компаніями має бути регламентована та забезпечена відповідними гарантіями щодо виконання своїх обов'язків страховиком у разі настання страхового випадку;
 • o свобода вибору для страхувальників умов надання страхових послуг, форм і об'єктів страхового захисту - в умовах лібералізації національної економіки, широкого вибору форм та видів страхового захисту мають бути створені сприятливі умови (доступність інформації щодо діяльності страхових компаній) для потенційних страхувальників в отриманні страхових послуг;
 • o стабільність - забезпечення привабливого та ефективного ринку страхових послуг шляхом створення державою зрозумілих та дієздатних механізмів і правил його функціонування;
 • o демонополізація ринку страхових послуг - з метою посилення конкуренції між страховими компаніями та розширення спектру надання страхових послуг на страховому ринку, держава має не допускати монопольного становища тих чи інших страхових компаній.

Рівень розвитку ринку страхових послуг можна охарактеризувати за допомогою наступних показників:

 • 1. Кількість укладених договорів страхування - для кожної страхової компанії цей показних має першочергове значення, оскільки він відображає рівень охвату страхового ринку тим чи іншим страховиком. Зростання кількості договорів страхування означає для страхової компанії, що саме її страхові послуги користуються довірою у страхувальників.
 • 2. Сума страхових премій - відображає, наскільки активно страховій компанії вдається реалізовувати свої страхові послуги на страховому ринку.
 • 3. Сума страхових виплат - відображає, як страхова компанія виконує свої зобов'язання за укладеними договорами страхування.
 • 4. Відношення виплат до премій - показує відсоткове співвідношення між страховими преміями та страховими виплатами за певний період часу (наприклад, один рік).
 • 5. Страхові платежі на душу населення - загальна чисельність населення ділиться на суму страхових платежів, отриманих страховими компаніями за певний період часу (наприклад, один рік).
 • 6. Страхові виплати на душу населення - загальна чисельність населення ділиться на суму страхових виплат, проведених страховими компаніями за певний період часу (наприклад, один рік).
 • 7. Обсяг сплачених статутних фондів - характеризує рівень капіталізації страховика. У відповідності до Закону України "Про страхування" ст. 30 Мінімальний розмір статутного фонду страховика, який займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, а страховика, який займається страхуванням життя, - 1,5 млн. євро за валютним обмінним курсом валюти України.
 • 8. Обсяг сформованих страхових резервів - основним джерелом формування страхових резервів страховика є страхові премії, сплачені страхувальниками у відповідності до діючих договорів страхування.
 • 9. Сума переданих премій у перестрахування - у відповідності до Закону України "Про страхування" ст. 309, страховик зобов'язаний укласти договір перестрахування, якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного фонду і сформованих вільних резервів та страхових резервів.

Ринок страхових послуг в Україні постійно розвивається і має позитивну тенденцію свого розвитку (табл. 1.1). Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2011 р. становила 442, у тому числі СК "life" - 64 компанії, СК "поп-life" - 378 компаній.

Кількість укладених договорів страхування укладених протягом 2007-2011 pp., збільшилась. Так, кількість договорів, крім договорів обов'язкового страхування від нещасних випадків на транспорті, зросла більше, ніж на 10 тис. од., (+49,8%). Значну кількість договорів за звітний період було укладено з обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті, їх кількість зросла більше, ніж на 8 тис. од. (+1,4%).

За 2007-2011 pp. приріст страхових платежів склав 26%, а страхові виплати зросли на 15,3%. За 201 ] р. валова сума страхових премій склала 22693,5 млн. грн., валові страхові виплати 4864,0 млн. грн. Важливим індикатором розвитку страхового ринку є показник рівня валових виплат до премій. Так, це співвідношення у 2011 р. було на рівні лише 21 %, що є найнижчим показником за досліджуваний період. Негативними тенденціями розвитку ринку страхових послуг є скорочення частки страхування у ВВП. Так, якщо у 2008 р. цей показник становив 2,65%, то у 2011 р. лише 1,7%.

За досліджуваний період доволі строкато розвивався ринок перестрахових послуг в Україні. Так, якщо сума страхових премій, переданих у перестрахування за 2007-2010 p., збільшилась на 67%, то в 2011 р. цей показник, у порівняні з 2010 p., скоротився майже у 2 рази. У той же час компенсовані виплати перестраховиками за 2007-2011 pp. збільшишсь на 77 млн. грн. (+11,7%). Разом з цим, необхідно відзначити, що значна сума коштів, переданих у перестрахування, концентрується у нерезидентів, що знижує рівень капіталізації вітчизняних страхових компаній.

Таблиця 1.1. Динаміка основних показників діяльності _ страховиків за 2007-2011 pp.

Показники

Роки

2007

2008

2009

2010

2011

2011/ 2007

Діючі страхові компанії

, од.

Кількість страхових компаній, в. т. ч.

446

469

450

456

442

99,1

СК "non-life"

381

397

378

389

378

99,2

СК "life

65

72

72

67

64

98,5

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. од.

Кількість договорів, крім договорів обов'язкового страхування від нещасних випадків на транспорті, у т.ч.:

19757,4

22788,5

22343,2

26340,5

30224,5

149,8

- зі страхувальниками - фізичними особами

16447,3

18685,4

19187,3

23135,8

26418,7

160,6

- зі страхувальниками - юридичними особами

3310,1

4103,1

3155,9

3204,7

3805,8

115,0

Кількість договорів з обов'язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті

579587,0

653168,8

552629,0

592 771,5

587768,0

101,4

Страхова діяльність, млн. грн

Валові страхові премії

18008,2

24008,6

20442,1

23081,7

22693,5

126,0

Валові страхові виплати

4213

7050,7

6737,2

6104,6

4864,0

115,5

Рівень валових виплат до премій,%

23,4

29,4

33,0

26,4

21,4

91,5

Частка страхування у ВВП,%

2,8

2,65

2,0

2,1

1,7

60,7

Перестрахування, млн. грн

Сплачено на перестрахування, у т.ч.:

6423,90

9064,6

8 888,4

10745,2

5906,2

91,9

- перестраховикам резидентам

5654,40

8026,8

7784,1

9753,9

4723,5

83,5

- перестраховикам нерезидентам

769,5

1037,8

1104,3

991,3

1182,7

153,7

Виплати, компенсовані перестраховиками, у т.ч.:

654,7

926,6

967,9

508,6

731,6

111,7

- перестраховикам резидентам

329,0

504,7

680,8

219,0

164,8

50,1

- перестраховикам нерезидентам

325,7

421,9

287,1

289,6

566,8

174,0

Сформовані страхові резерви, млн. грн

Обсяг сформованих страхових резервів,

у т.ч.:

8423,3

10904,1

10141,3

11371,8

11 179,3

132,7

- резерви

зі страхування

життя

991,3

1609,0

1789,2

2185,2

2663,8

268,7

- технічних резервів

7432,0

9295,1

8352,1

9186,6

8515,5

114,6

Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн

Загальні активи страховиків

32213

41930,5

41 970,1

45234,6

48122,7

149,4

Активи, визначені ст. 31 ЗУ "Про страхування"

19330,3

29904,9

23690,9

27695,0

28642,4

148,2

Обсяг сплачених статутних фондів

10633,6

13206,4

14 876,0

14429,2

14091,8

132,5

Позитивними аспектами діяльності страховиків є стійке зростання страхових резервів, поліпшується структура якості активів страхових компаній, що є необхідною умовою стабільного функціонування і розвитку страхової діяльності. Постійно урізноманітнюється асортимент страхових послуг, що надходять на страховий ринок.

У 2011 р., у порівнянні з 2010 р., на 388,2 млн. грн. (-1,7%) зменшились обсяги надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій істотно на збільшився - на 4642,3 млн. грн (+34,8%). Основним фактором зростання чистих страхових премій, у порівнянні з 2009 р. стало зменшення обсягу внутрішнього перестрахування на 5030,4 млн. грн (-51,6%).

У порівнянні з 2010 р., на 20,3% зменшилися валові страхові виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат зменшився на 20,2%. На зменшення чистих страхових виплат, в першу чергу, вплинули такі зміни: на 1215,0 млн. грн (-59,5%) зменшилися виплати зі страхування фінансових ризиків, на 393,8 млн. грн (-22,2%) - зі страхування наземного транспорту, на 103,5 млн. грн (-67,6%) зменшилися виплати зі страхування кредитів. При цьому: на 157,8 млн. грн (+20,8%) збільшилися виплати зі страхування ОСЦПВВНТЗ (пояснюється змінами умов надання страхових послуг з цього виду страхування - збільшенням лімітів відповідальності страховика); на 64,3 млн. грн (+57,6%)- страхування майна: на 48,1 млн. грн (більше, ніж у 9 разів) - страхування цивільної авіації.

У 2011 р. мала місце тенденція щодо подальшого зниження рівня як валових, так і чистих страхових виплат: рівень виплат за 2011 р. у порівнянні з 2010 р. продовжував знижуватися з 26,4% до 21,4% та з 44,2% до 26,2% відповідно. Ця тенденція збереглася за рахунок значного зниження страхових виплат при майже незмінному обсязі надходжень страхових платежів.

Враховуючи всі позитивні та негативні аспекти розвитку ринку страхових послуг в Україні за минулі роки необхідно відзначити, що у порівнянні з країнами Європейського Союзу рівень розвитку вітчизняного ринку страхування знаходиться поки що на етапі свого формування. Так, якщо показник "проникнення страхування" (страхові платежі по відношенню до ВВП) в Україні знаходиться у межах від 2,0% до 2,65% (у 2008 р.), то в провідних країнах цей показних перевищує 10%. Такі статистичні дані свідчать про невикористаний потенціал розвитку та можливості впровадження сучасних інноваційних страхових продуктів для задоволення найширшого кола потенційних страхувальників.

Важливими показниками розвитку ринку страхових послуг є середньодушові надходження страхових платежів. Так, за період 2001-2011 рр. вони зрослі більше, ніж у 8 разів (табл. 1.2), водночас не відбулося адекватного зростання середньодушових страхових виплат у страхових платежах. Цей показник у 2011 р. склав лише 6 %, проте у розвинутих країнах таке співвідношення сягає 70-90%.

Таблиця 1.2. Динаміка основних показників розвитку страхування в Україні у 2001-2011 рр.

Динаміка основних показників розвитку страхування в Україні у 2001-2011 рр.

Досліджуючи показники розвитку страхового ринку за видами страхових послуг за 2007-2011 рр. (табл. 1.3), необхідно зазначити, що у структурі валових премій домінуюче становище займають добровільні види майнового страхування, а також добровільне особисте страхування, страхування життя, добровільне страхування відповідальності та недержавне обов'язкове страхування.

Існуючий спектр страхових послуг в Україні не в повній мірі відображає сучасні загальноєвропейські тенденції розвитку ринку страхування. Це пов'язано в першу чергу з надзвичайно низьким рівнем розвитку страхових послуг, спрямованих на убезпечення життя громадян. Причинами такого стану є: низький рівень платоспроможності потенційних страхувальників, що суттєво звужує попит на дані послуги; низька інформованість населення про переваги існуючих страхових програм; відсутність достатнього досвіду та висококваліфікованого персоналу щодо впровадження сучасних інноваційних страхових програм, здатних убезпечити життя та здоров'я громадян.

Таблиця 1.3. Показники розвитку страхового ринку за видами страхування за 2007-2011 рр.

Показники розвитку страхового ринку за видами страхування за 2007-2011 рр.

Структура валових страхових премій за 2011 р.

Рис. 1.1. Структура валових страхових премій за 2011 р.

Із наведених даних на рис. 1.1 видно, що структура валових страхових премій у 2011 р. формувалася завдяки наступних видів страхових послуг: добровільне майнове страхування (63,4%); добровільне особисте страхування (10,3%); страхування життя (5,9%); добровільне страхування відповідальності (5,9%), а недержавне обов'язкове страхування (14,5%).

У відповідності до взятих на себе зобов'язань за договорами страхування, страховики здійснюють валові страхові виплати у такому співвідношенні (рис. 1.2): добровільне майнове страхування (56,5%); добровільне особисте страхування (19,1%); страхування життя (1,5%); добровільне страхування відповідальності (0,7%) та недержавне обов'язкове страхування (22,2%).

Подальший інтенсивний розвиток ринку страхових послуг в Україні можливий за таких умов:

1. Підвищення страхової культури серед громадян - ключову роль у розвитку ринку страхових послуг посідають дієздатні громадяни та юридичні особи. Ефективна реклама та роз'яснювальна робота страховиків має сприяти зростанню страхового інтересу серед потенційних страхувальників.

Структура валових страхових виплат за 2011 р.

Рис. 1.2. Структура валових страхових виплат за 2011 р.

 • 2. Використання страхування як дієвого інструменту мінімізації ризиків в усіх сферах суспільного життя - з поглибленням трансформаційних перетворень національної економіки страхового захисту потребуватимуть все більше коло страхувальників. Страховий поліс стане невід'ємним атрибутом соціально-економічного життя громадян.
 • 3. Залучення довгострокових фінансових ресурсів, що формуються у сфері страхування та їх трансформацію в реальний сектор економіки - страхові фонди з довгострокових видів страхування являються інвестиційним джерелом у національну економіку. Розширення ринку страхових послуг з страхування життя сприятиме капіталізації вітчизняних підприємств та соціальному захисту громадян, які уклали договір довгострокового страхування життя.
 • 4. Прискорення мобілізації капіталу страхової компанії - одним з визначальних умов конкурентоспроможності страхової компанії на ринку страхових послуг є обсяг сформованого статутного фонду та величини вільних та страхових резервів страховика. Капіталізація страхової компанії є необхідним кроком на шляху до забезпечення платоспроможності та ліквідності страховика.
 • 5. Формування кадрового потенціалу для страхової діяльності - перспективи розвитку вітчизняного страхового ринку потребують підготовки висококваліфікованих спеціалістів зі страхової справи. З кожним роком у вищих навчальних закладах економічного спрямування збільшується кількість годин, присвячених викладанню таких дисциплін, як: "страхова справа"; "страхові послуги"; "страховий менеджмент"; "страховий маркетинг" та ін. Постає питання про розширення освітянських програм орієнтованих на широке коло громадян з метою підготовки та перепідготовки кадрів для страхової індустрії.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >