< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація приміщень на підприємствах готельного господарства

Функціональна організація приміщень готельного господарства

Функціональна організація приміщень - це розташування при­міщень та організація їх внутрішнього простору відповідно до учас­ті у технологічних процесах підприємства готельного господарства;

Характерними ознаками функціонування приміщень як вироб­ничої системи підприємства готельного господарства є:

Цілеспрямованість: надавати послуги, виготовляти про­дукцію тощо, так як такі системи створені для задоволення потреб гостя;

Структура: одночасне співіснування на підприємстві го­тельного господарства основних і допоміжних приміщень та їх фу­нкціонування у відповідності з цілями та вимогами;

відкритість, яка проявляється у взаємодії приміщень під­приємства готельного господарства із зовнішнім середовищем;

складність, яка полягає у взаємозв'язку персоналу підп­риємства готельного господарства і гостя.

Сучасна стандартизація готельних підприємств визначається поєднанням Державних будівельних норм України, санітарних пра­вил і норм, правил пожежної безпеки (ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди; до 01.01.2000р. діяли СНІП 2.08.Общественные здания и сооружения; СанПіН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест; СанПіН 42-123-5774-91 Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мяг­кое мороженое; ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Пожарная безопасность. Общие требования; ГОСТ 28681.3-95 Туристско-экскурсионное об­служивание. Требования по обеспечению безопасности туристов и экскурсантов; ГОСТ 28681.4-95 Туристско-экскурсионное обслужи­вание. Класификация гостиниц).

Сучасні підприємства готельного господарства є складним комплексним об'єктом з великою кількістю приміщень різного фу­нкціонального призначення.

Склад і кількість приміщень будь-якого підприємства готель­ного господарства залежить від типу і категорії готельного підпри­ємства, що пов'язано з необхідністю створення високого рівня ком­фортності та поліпшення умов праці обслуговуючого персоналу.

Для підвищення ефективності організації приміщень готельно­го господарства в процесі їх проектування необхідно об'єднувати у групи за функціональними ознаками, що дасть змогу організувати між ними чіткі технологічні взаємозв'язки, які будуть відповідати встановленим вимогам.

Залежно від складності технологічних процесів обслуговуван­ня, що здійснюються в готельному підприємстві, його місткості та типу, існують принципові схеми функціональної організації примі­щень. Найголовнішими функціональними приміщеннями готельно­го господарства є:

блок приміщень вестибюльної групи;

блок житлової групи приміщень;

блок адміністративної групи приміщень;

блок приміщень харчування;

блок підсобних і господарських приміщень;

блок приміщень культурно - масового призначення;

блок приміщень спортивно-рекреаційного обслу­говування.

Усі вказані блоки приміщень мають бути взаємозалежними з врахуванням специфіки функціонального процесу підприємства.

Блок приміщень вестибюльної групи

До приміщень вестибюльної групи належать: вестибюль, при­міщення для прийому і розміщення гостей, приміщення для збере­ження і транспортування багажу, гардероб, туалетні кімнати, відді­лення зв'язку, транспортне агентство, бюро обслуговування тощо. Блок приміщень вестибюльної групи є основною сполучною лан­кою всіх груп приміщень готельного господарства. Він створює пе­рше враження про підприємство готельного господарства. У цьому блоці приміщень здійснюють: прийом, оформлення і розміщення гостей, розрахунок з ними, видача різноманітної інформації про го­тель, зберігання та транспортування багажу тощо.

Функціональна організація приміщень вестибюльної групи по­винна забезпечити раціональне розташування вертикальних комуні­кацій і входів для того, щоб рух основного людського потоку був найбільш коротким. Функціональний зв'язок між зонами і примі­щеннями вестибюльної групи повинен виключати перетинання людських потоків.

У вестибюлях передбачені такі основні зони: інтенсивного пі­шохідного руху (включає маршрут транзитного руху до ліфтів та сходів), екстенсивного пішохідного руху ( включає пішохідні під­ходи до допоміжних приміщень гардероба, торговельних кіосків, телефонних автоматів і групи приміщень прийому); рекреаційна і до­поміжна.

У групі приміщень прийому знаходиться черговий адміністра­тор, що веде облік зайнятих номерів, попередніх замовлень; каса, де гостями проводиться оплата за всі надані послуги автоматично за­реєстрованих на індивідуальних картках; портьє, що веде облік ключів (відповідно і присутність гостей), видає кореспонденцію та виконує особисті доручення.

Допоміжна зона включає такі приміщення, як відділення зв'язку, ощадну касу, транспортне агентство, перукарню, пункти прийому речей, хімчистку і пральню, камеру схову.

Рекреаційна зона має забезпечити короткочасний відпочинок приїжджаючих і від'їжджаючих гостей.

Розташування функціональних зон може бути фронтальним, поздовжнім і концентричним. Склад зон та їхня планувальна органі­зація залежать від типу готелю.

У підприємствах готельного господарства класу "4-5 зірок" передбачені магазини і торговельні кіоски. При вестибюлях повинні існувати спеціальні приміщення для сортування багажу, звідки він спеціальним ліфтом доставляється на відповідні житлові поверхи та до номерів приїжджаючих і від'їжджаючих автобусів і автомобілів.

Велике значення має вибір місця для ліфтів. Ліфти, як правило, компонуються групами по кілька в кожній. Місця розташування цих груп повинні забезпечити найкоротші шляхи потрапляння до номе­рів; у вестибюлі ліфти необхідно розташовувати так, щоб їх легко було знайти.

Коридори, як і вестибюлі, формують перше уявлення про під­приємство готельного господарства. Ширина коридору розрахову­ється так, щоб у ньому легко могли розійтися дві людини з валізами в руках. Звідси необхідна ширина однобічного коридору не менше 1,3 - 1,4 м, а двостороннього - 1,6- 2,0 м (якщо двері відкриваються усередину номера). Якщо ж двері відкриваються в коридор, то ши­рина його відповідно збільшується.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >