< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація контролю резерву сумнівних боргів

Під час реалізації продукції та товарів, наданні послуг і виконанні робіт у кредит і за іншими розрахунками з дебіторами підприємство має ризик непогашення всієї дебіторської заборгованості.

Особливому контролю підлягає дебіторська заборгованість підприємства, щодо якої є сумніви її повернення.

На першому етапі перевірки встановлюється дотримання порядку визнання можливих втрат в момент визнання доходу від реалізації та доходу за іншими операціями з дебіторами.

Обґрунтованість величини цих витрат встановлюють на основі аналізу даних підприємства за попередні роки про фактичні витрати від неповернення дебіторської заборгованості.

Перевіряється дотримання порядку включення поточної дебіторської до підсумку балансу. При цьому контролю підлягає правильність встановлення величини резерву сумнівних боргів, залежно від обраної методики нарахування резерву на підприємстві.

Залежно від обраного підприємством методу нарахування резерву сумнівних боргів в ході контролю оцінці піддається платоспроможність окремих дебіторів, або згрупована дебіторська заборгованість за строками її непогашення.

В останньому випадку перевіряючі шляхом арифметичної перевірки з'ясовують обґрунтованість визначення прогнозного коефіцієнта сумнівності (відсоток сумнівних боргів від загальної суми дебіторської заборгованості певної групи) та здійснюють арифметичний перерахунок встановленої величини резерву як суми добутків поточної дебіторської заборгованості певної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи.

Одночасно перевіряється достовірність та обґрунтованість записів на рахунках 36, 37, 38 "Резерв сумнівних боргів", 944 "Сумнівні та безнадійні борги" (розділ І Журналу 3, відомості аналітичного обліку 3.1, 3.2, на підприємствах галузі агропромислового виробництва - журнал-ордер та відомість аналітичного обліку № № 6 с.-г., 7 с.-г., 8 с.-г.). Перевіряють також дотримання правил ведення позабалансового обліку списаної безнадійної дебіторської заборгованості (071 "Списана дебіторська заборгованість").

Організація контролю розрахунків із постачальниками та підрядниками

Проведення внутрішньогосподарського контролю розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства передбачає такі етапи (Рис. 8.3.).

Підстави та особливості господарських зв'язків із постачальниками визначаються за договорами (угодами), в яких обумовлюються: найменування продукції, (товарів, робіт, послуг), кількість поставки (обсяги виконання), ціна, терміни, спосіб поставки, порядок розрахунків.

Поточний контроль виконання договірних умов здійснює відділ постачання або фінансовий відділ, куди в першу чергу надходять документи, отримані від постачальника, й де їх реєструють у Книзі обліку виконання договорів, проводять акцептний надпис і передають до бухгалтерії.

Етапи внутрішньогосподарського контролю розрахунків з постачальниками та підрядчиками

Рис. 8.3. Етапи внутрішньогосподарського контролю розрахунків з постачальниками та підрядчиками

У функції бухгалтерської служби під час поточного контролю входить відстеження виконання кожною з сторін договірних зобов'язань, зокрема дані про надходження матеріальних цінностей на склад отримують із звіту матеріально-відповідальної особи, а про оплату платіжних документів постачальника - із виписки банку.

За допомогою арифметичної перевірки необхідно встановити величину заборгованості за розрахунками з постачальниками та підрядниками на початок і кінець звітного (контрольованого) періоду, а також вияснити обґрунтованість змін в розрахунках, що виникли за даний період.

Контроль дотримання періодичності проведення інвентаризацій розрахунків з постачальниками та підрядниками (згідно вимог Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу № 90- не менше двох разів на рік) проводять шляхом відслідковування даних Книги реєстрації контрольних перевірок інвентаризацій підприємства, Акту контрольної перевірки інвентаризації цінностей та відомості результатів інвентаризації.

Слід звернути увагу й на акт інвентаризації кредиторської заборгованості. Зокрема, в ньому необхідно зазначати: суму кредиторської заборгованості (строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною для погашення); назву й місцезнаходження кредитора; дату та причини виникнення заборгованості; заходи, що проводились для її ліквідації.

Джерелами даних для перевірки документальної обґрунтованості розрахунків з постачальниками та підрядниками є наступні документи: рахунки-фактури, накладні, рахунки, акти приймання виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, податкові накладні, документи транспортних підприємств, вантажно-митні декларації, документи, що підтверджують якість товару;

За умови, якщо розрахунки здійснюються у безготівковій формі: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, чеки, акредитиви, векселі, платіжні вимоги, інкасові доручення (розпорядження); якщо розрахунки здійснюються у готівковій формі: чек ЕККА, квитанція до прибуткового касового ордера або копія чека з відміткою "сплачено".

Контроль достовірності аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками, що ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником у розрізі кожного документа (рахунка) на сплату здійснюють на основі відомості аналітичного обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками 3.3 (в агровиробничих підприємствах - відомості аналітичного обліку (ф. № 6) та Реєстру операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками (ф. № 6.1)).

Під час перевірки ведення синтетичного обліку розрахунків за отриману продукцію, товари, роботи, послуги перевіряючі шляхом зіставлення даних Головної книги, розділу І Журналу 3 (в агровиробничих підприємствах - журнала - ордера № 6), відомості аналітичного обліку 3.3 (відповідно відомості (ф. № 6)) а також рядку 530 розділу IV Пасиву балансу (ф. № 1) з'ясовують відповідність відображення залишку заборгованості за розрахунками з постачальниками та підрядниками на облікових рахунках і за статтями звітності.

Взаємні претензії за розрахунками за постачальниками та підрядниками повинні розглядатися сторонами в претензійно-позовному порядку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >