< Попер   ЗМІСТ

Список використаної та рекомендованої літератури

Бальцерович Л. Свобода і розвиток. Переклад з польської. - Краків: Знак, 1998. - 280 с

Бодуен Ж. Вступ до політології. - К., 1995. Бурдьє П. Социология политики. - М., 1993.

Гаврилишин О. Капіталізм для всіх чи капіталізм для обраних? Розбіжні шляхи посткомуністичних перетворень. - Пер. з англ. А. Іщенка. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2007. - 384 с.

Гелей С., Рутар С. Політико-правові системи світу: Навч. посіб. - К., 2005.

Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посіб. - 4 вид. - Львів, 2001.

Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посіб. - 5 вид. - К., 2004.

Гелей С., Рутар С. Політологія: Навч. посіб. - 6 вид. - К., 2007.

Гелей С., Рутар С., Кендус О.З. Політико-правові системи світу: Навч. по-

сіб. - Львів, 2002.

Дербишайр Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2-х т. Том 1: Пер. с англ. - М., 2004.

Дербишайр Д., Дербишайр Я. Политические системы мира: В 2-х т. Том 2: Пер. с англ. - М., 2004.

Колодко Гж. Від ідеології неолібералізму до нового прагматизму. // Еко­номіка України № 9. - 2010. - с 4.

Лісничий В.В. Політико-адміністративні системи зарубіжних країн. - Харків, 2001.

Норгаард О. Економічні інституції та демократична реформа. Порів­няльний аналіз посткумоністичних країн / Пер. з англ.. М. Козуба та А. Га­лушки. - К.: Ніка-Центр, 2007. - 424 с.

Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирова­ние экономики. - М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997 - 190 с.

Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Єв­ропи: інституційні вимр. - Львів: Тріада плюс, 2004.

Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Єв­ропи: Монографія. - Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.

Сакс, Джефрі; Пивоварський Олександр. Економіка перехідного періо­ду: Уроки для України/ Пер. З англ. О. Пивоварський. - К.: Основи, 1996. - 345 с.

Стігліц, Джозеф. Глобалізація та її тягар: Пер. з англ.. - К.: Вид.дім "Км Академія", 2003. - 252 с.

Шаповал В. Державний лад країн світу. - К., 1999.

Шведа Ю. Політичні партії: Теорії політичних партій та партійних сис­тем: Навч. Посібник. - Львів: Тріада плюс, 2004.

 
< Попер   ЗМІСТ