< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 32. Загальні збори акціонерного товариства

 • 1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.
 • 2. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 22 частини другої статті 33 цього Закону.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.

Стаття 33. Компетенція загальних зборів

 • 1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.
 • 2. До виключної компетенції загальних зборів належить:
 • 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
 • 2) внесення змін до статуту товариства;
 • 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 • 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
 • 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
 • 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
 • 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
 • 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 • 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
 • 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства;
 • 11) затвердження річного звіту товариства;
 • 12) розподіл прибутку і збитків товариства;
 • 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
 • 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
 • 15) затвердження розміру річних дивідендів;
 • 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 • 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
 • 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової

ради;

 • 19) обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 • 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 • 21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 • 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
 • 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
 • 24) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
 • 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом або положенням про загальні збори товариства.
 • 3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.
 • 4. До виключної компетенції загальних зборів статутом товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >