< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тестові завдання для самоперевірки знань

Блок А. Контрольні питання одиничного вибору відповідей

 • 1. Хто виступає головними партнерами соціального співробітництва: ,
 • а) підприємці, профспілки, держава;
 • б) громадяни, партії, держава;
 • в) економічно активне населення та економічно неактивне населення;
 • г) усі відповіді правильні.
 • 2. На якому рівні розробляються генеральні угоди:
  • а) регіональному;
  • б) галузевому;
  • в) державному;
  • г) рівні підприємства.
 • 3. Закон України "Про колективні договори і угоди" був прийнятий у:
  • а) 1991 р.;
  • б) 1993 р.;
  • в) 1998 р.;
  • г) 2005 р.
 • 4. На яких підприємствах відбувається укладання колективного договору як правового акта:
  • а) державних;
  • б) приватних;
  • в) на всіх підприємствах незалежно від форми власності й господарювання;
  • г) підприємствах змішаної форми власності.
 • 5. Які з наведених нижче категорій характеризують зміст Генеральної угоди:
  • а) мінімальні соціальні гарантії оплати праці;
  • б) досягнення загального і міцного миру на основі соціальної справедливості;
  • в) відповідальність сторін та їх представників за невиконання колективних договорів та угод;
  • г) зацікавленість сторін в участі в договірних відносинах.
 • 6. Позитивне розв'язання трудового конфлікту враховує:
  • а) суб'єктивні характеристики сторін конфлікту;
  • б) об'єктивні й суб'єктивні причини конфлікту;
  • в) масштаби конфлікту та його тривалість;
  • г) усі відповіді правильні.
 • 7. Яка з наведених характеристик може бути причиною співробітництва профспілок між собою:
  • а) допомога під час вирішення трудового конфлікту;
  • б) застереження виникнення конфлікту;
  • в) матеріальні вигоди;
  • г) моральне задоволення.
 • 8. До якого типу суперечностей належать конфлікти, що виникають при підвищенні заробітної плати без достатніх на те підстав:
  • а) несумісність;
  • б) ділові розбіжності;
  • в) рольові суперечності;
  • г) проблеми розподільчих відносин.
 • 9. Предметом трудового договору на підприємстві не може бути:
  • а) житлово-побутове, культурне обслуговування працівників;
  • б) медичне обслуговування та оплата праці;
  • в) організація оздоровлення та відпочинку працівників;
  • г) матеріальна допомога.
 • 10. Яка з позитивних функцій конфлікту стимулює впровадження змін на підприємстві:
  • а) інформаційна;
  • б) соціалізації;
  • в) інноваційна;
  • г) психологічна.

Блок Б. Контрольні питання множинного вибору відповідей

 • 1. Назвіть головні передумови розвитку соціального партнерства:
  • а) формування трудового законодавства та інститутів громадянського суспільства;
  • б) участь найманих робітників в управлінні підприємством, проведення колективних переговорів;
  • в) забезпечення реалізації соціально орієнтованої економічної політики;
  • г) створення організацій, що представляють інтереси найманих працівників — професійних спілок.
 • 2. Соціальне партнерство — це спільна діяльність уряду, підприємців і профспілок, спрямована па узгодження інтересів і вирішення проблем у:
  • а) соціальній діяльності;
  • б) економічній діяльності;
  • в) виробничій діяльності;
  • г) юридичній діяльності.
 • 3. Згідно із Законом України "Про соціальне партнерство" завданням соціального партнерства е:
  • а) сприяння держави у зміцненні та розвитку соціального партнерства на демократичній основі;
  • б) запобігання колективних трудових спорів (конфліктів) і сприяння вирішенню соціально-трудових конфліктів;
  • в) вдосконалення чинного законодавства в сфері соціально-трудових і пов'язаних із ними економічних відносин;
  • г) обов'язковість виконання колективних договорів та угод.
 • 4. Засобом вирішення конфліктів у межах соціального партнерства є:
  • а) ліквідація приватної власності па засоби виробництва;
  • б) компроміс;
  • в) узгодження інтересів роботодавців і найманих працівників;
  • г) узгодження інтересів професійних спілок та роботодавців.
 • 5. Які проблеми можуть бути предметом угод на національному рівні:
  • а) максимальна тривалість робочого тижня;
  • б) вимоги до організації та нормування праці;
  • в) охорона праці та довкілля;
  • г) задоволення духовних потреб населення.
 • 6. Які з наведених характеристик найбільш повно відображають предмет галузевої та регіональної угоди:
  • а) взаємні зобов'язання сторін щодо виконання угод;
  • б) форми та системи оплати праці;
  • в) вимога до організації та нормування праці;
  • г) система контролю за виконанням угод.
 • 7. Реорганізація як форма розв'язання трудового конфлікту — це:
  • а) рішення на користь більшості, задоволення інтересів сильнішої в соціальному відношенні сторони;
  • б) зміна організаційно-трудового порядку, який спричинив конфлікт;
  • в) перехід від стану марної ворожнечі до стану переговорів;
  • г) боротьба д домовленості конфліктуючих сторін.
 • 8. Співробітництво соціальних партнерів здійснюється у формі:
  • а) консультацій;
  • б) конференцій та симпозіумів;
  • в) лекцій та практикумів;
  • г) переговорів.
 • 9. Основними формами розв'язання трудового конфлікту є:
  • а) реорганізація, інформування;
  • б) відволікання, дистанціювання, ігнорування;
  • в) комфортна перевага;
  • г) санація, оздоровлення.
 • 10. В основу трудового конфлікту закладені такі типи суперечностей:
  • а) складність функціональної взаємодії;
  • б) несумісність;
  • в) фактичні втрати часу;
  • г) проблеми розподільчих відносин.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >